Zmiany w przepisach prawa ochrony środowiska i BHP związane z COVID-19

Istotne zmiany w przepisach prawa pracy, prawa ochrony środowiska i prawa BHP związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (2020-04-01)


Szanowni Państwo,


Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze względem nas zmiany w przepisach prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz BHP wprowadzone ze względu na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, ogłoszonym stanem w pierwszej kolejności zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii epidemii.


Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).


Wśród szczegółowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz prawa pracy (istotnego w systemach CSR – odpowiedzialności społecznej) wprowadzanych ustawą należy wymienić m.in.:

 • Możliwość polecenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

 • W przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca wypłaca wynagrodzenia obniżone: nie więcej niż o 50% ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Definicja spadku obrotu gospodarczego opisana została w art. 15g, pkt 9.

 • Pracodawca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansuje maksymalnie do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 • Dla pracodawców, którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne została przewidziana również możliwość skrócenia: dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z 11 do 8 godzin (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), tygodniowego czasu odpoczynku z 35 do 32 godzin.
  Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników będzie mógł także wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

 • Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo organizacje związkowe – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo, przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
  Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

 • W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: w zakresie badań okresowych, o transporcie drogowym, o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
  W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika,
  Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone wyżej lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przepisy dotyczące badań lekarskich (art. 12a i 31m) mają moc prawna od 08.03.2020r.

 • Możliwość ustalenia przez zarządzającego lotniskiem szczególnych zasad kontroli bezpieczeństwa lub odstąpienia od kontroli w stosunku do personelu medycznego.

 • Dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.

Od kiedy obowiązują regulacje: 01.04.2020r. ze wskazanymi w ustawie wyjątkami.

 
 

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020r. dotyczące szkolenia BHP.

W stanowisku Głównego Inspektora Pracy przedstawione zostały informacje dotyczące:

 • Utraty mocy Stanowiska Głównego Inspektora Pracy z dnia 23.03.2020r. odnoszącego się do obowiązku terminowego kierowania pracowników na badania lekarskie. Utrata mocy tego Stanowiska związana była z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  Informacje dotyczące tych przepisów zostały przedstawione powyżej.

 • Obowiązków Pracodawców w zakresie terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia BHP).
  W Stanowisku swoim Główny Inspektor Pracy proponuje w dalszym ciągu dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego oraz szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia lub seminarium w szczególności w formule szkoleń BHP on-line
  Egzaminy sprawdzające skuteczność szkolenia okresowego (przyswojenie wiedzy przez uczestnika) powinny być przeprowadzane niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W swoim Stanowisku Główny Inspektor Pracy podkreślił, że działania pozwalające minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz działania realizowane w obszarze szkolenia BHP przeprowadzane zgodnie z przedstawionym stanowiskiem nie powinny mieć negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa pracy pracowników.

Źródło i szczegółowe informacje: www.pip.gov.pl.

 
 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2020 poz. 529).

Co zmienia: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

Zakresy zmian: Rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r., które zasadniczo zmienia wymagania i zasady organizacji bezpieczeństwa i higieny w odniesieniu do wszystkich prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych miało wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli od 26 marca 2020r. Przesunięto termin wejścia w życie zmienionych przepisów, wydłużający termin wejścia rozporządzenia o sześć miesięcy.

Od kiedy obowiązuje: 26.09.2020r.

 
 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców wykonujących transport drogowy (M.P. 2020 poz. 328).

W niniejszym obwieszczeniu ostały przedstawione odstępstwa od mających zastosowanie przepisów prawa w odniesieniu do limitów dotyczących dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu kolejnych tygodni oraz pauz.

 
 

Zachęcamy Państwo do zapoznania z materiałami źródłowymi, treściami przywołanych przepisów, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz informacji z innych dziedzin, szczególnie tych, które zostały przedstawione w Ustawie z dnia 31 marca 2020r.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie:


Back to Top