Nowa norma: ISO 37301

Nowa norma: ISO 37301.
System zarządzania zgodnością wymagania i wytyczne dotyczące stosowania (2021-04-14)


13 kwietnia 2021 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała nowy międzynarodowy standard ISO 37301. Norma ta zastąpiła mającą wcześniej zastosowanie w tej materii normę ISO 19600:2014.


Norma ta zawiera wymagania oraz wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia, oceny, utrzymywania i doskonalenia skutecznego systemu zarządzania zgodnością w różnego rodzaju organizacjach. Tak jak w przypadku innych norm ISO określających wymagania dla systemów zarządzania, może ona być stosowana w różnego rodzajach organizacjach niezależnie od ich wielkości, złożoności, charakteru prowadzonej działalności oraz sektora, w którym dana organizacja funkcjonuje (sektor publiczny, prywatny, organizacja non profit) i innych czynników.


System zarządzania zgodnością jest sposobem zapewnienia, że organizacja będzie nadążała za stale zmieniającymi się regulacjami i innymi wymaganiami, do których spełnienia jest zobowiązana. Ukierunkowuje organizację na to, aby przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań było wynikiem głęboko zakorzenionej kultury uczciwości i etyki. Wśród wymagań, o których mowa wymienić można między innymi obowiązujące przepisy prawa lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego, odpowiednie mające zastosowanie standardy branżowe, wewnętrzne polityki, kodeksy postępowania oraz inne regulacje, których spełnienie organizacja zadeklarowała.


Tak jak przypadku każdego systemu zarządzania, zarządzanie zgodnością nie powinno ograniczać się do jednego działu, powinno być odpowiedzialnością wszystkich osób pracujących w imieniu danej organizacji. Każdy pracownik czy współpracownik ma swój wkład w zapewnienie zgodności oraz ma świadomość istoty zgodności w budowaniu wizerunku organizacji jako godnego zaufania partnera.


System zarządzania zgodnością może być zintegrowany z innymi funkcjonującymi już lub dopiero wdrażanymi systemami zarządzania, takimi jak: system zarządzania jakością ISO 9001, system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001 oraz innymi. Swobodną i bezproblemową integracje zapewnia struktura wymagań tejże normy, która jest spójna ze strukturą wymagań innych norm określających systemy zarządzania.


Zainteresowanych zapraszam do lektury normy, którą tradycyjnie można nabyć w sklepie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (LINK)

Zapraszamy do zapoznania ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ISO 37301 oraz naszą ofertą dotyczącą realizacji projektów związanych z systemem zarządzania zgodnością: INFORMACJE O ISO 37301

 

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: FORMULARZE I DANE KONTAKTOWE
Back to Top