Artykuł: ISO 45001:2018 – nowa norma dotycząca zarządzania BHP

ISO 45001:2018 – nowa norma dotycząca zarządzania BHP (2019-01-25)

 

W dniu 12 marca 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO) opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004. Jednocześnie wraz z publikacją nowej normy wyznaczono 3 letni okres przejściowy (licząc od daty oficjalnej publikacji nowej normy) na dostosowanie do nowych wymagań. W związku z tym wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat systemu zarządzania BHP zgodny z wymaganiami PN-N 18001 oraz BS OHSAS 18001 i pragną utrzymać jego ważność, powinny do 11 marca 2021 r. dokonać procesu przejścia /migracji funkcjonującego w organizacji systemu na nową normę ISO 45001. Po tym okresie kończy się ważność certyfikatów dla wymienionych wyżej norm. Dodatkowo należy wspomnieć, iż data 11 marca 2021r. jest terminem, do którego cały proces certyfikacji wraz z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności musi zostać zakończony.

Nowa norma pojawiła się w celu zapewnienia kompatybilności z nowymi wydaniami norm dotyczącymi systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz środowiskowego (ISO 14001:2015). Normy te posiadają jednolitą strukturę, zgodną ze standardem HLS (High Level Structure). Dzięki temu integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacjach będzie łatwiejsza, ponieważ we wszystkich normach wydanych po 2013 roku obowiązuje ta sama struktura (numeracja rozdziałów oraz układ wymagań).

Norma ISO 45001 reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz stanowi gwarancję bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. Nowa norma ISO 45001 umożliwia wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czynności te jednocześnie umożliwią bezproblemowe prowadzenie działalności oraz pozwolą na podniesienie konkurencyjności Organizacji, co pozytywnie wpłynie na jej wizerunek wśród klientów i pracowników.

Podstawową zasadą działania normy ISO 45001 jest cykl PDCA: Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj (ang. Plan – Do – Check – Act). Norma ISO 45001 pomaga Organizacji w osiągnięciu zamierzonych wyników w zakresie systemu zarządzania BHP poprzez wdrożoną politykę BHP i cele uwzględniające wymagania prawne oraz informacje o ryzyku BHP. Norma została opracowana z zamiarem stosowania jej w każdej Organizacji, niezależnie od wielkości, profilu działalności, biorąc pod uwagę różne czynniki (geograficzne, kulturowe, społeczne). Celem ISO 45001 jest wspieranie i promowanie dobrych praktyk w dziedzinie BHP, przy zachowaniu równowagi z potrzebami ekonomicznymi.

Zasadnicze zmiany w stosunku do wcześniejszych standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • uwzględnienie kontekstu organizacji w zarządzaniu BHP;

 • uwzględnienie w planowaniu systemu zarządzania BHP ryzyk i szans odnoszących się zarówno do pracowników, innych stron zainteresowanych, jak i do samej organizacji (np. naruszenie reputacji, wpływ na ciągłość działania);

 • zwiększenie roli przywództwa oraz znaczenia zarządzania BHP poprzez integrację z procesami biznesowymi (np. projektowania i rozwoju, zaopatrzenia, zasobów ludzkich, sprzedaży i marketingu);

 • rozszerzenie wymagań dotyczących komunikacji;

 • większy nacisk na planowanie zmian m.in. poprzez przegląd ich konsekwencji;

 • partycypacja pracowników w odniesieniu do: mechanizmów ich konsultacji i uczestnictwa; identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka; działań mających na celu kontrolowanie zagrożeń i ryzyka; identyfikacje wymagań kompetencyjnych, potrzeb szkoleniowych, szkoleń i ich ewaluacji; określanie informacji, które muszą być zakomunikowane i jak należy to zrobić; określenie środków kontrolnych i ich efektywne wykorzystanie, badanie wypadków i niezgodności oraz określanie działań korygujących;

 • włączenie pracowników w konsultacje dotyczące: określenia potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych; ustanowienia polityki BHP; przypisania organizacyjnych ról, obowiązków, zakresów odpowiedzialności i uprawnień; określenia sposobu spełniania wymogów prawnych i innych wymagań; określenia celów BHP; określenia stosowanych elementów nadzoru w stosunku do podwykonawców; ustalenia, co należy monitorować, mierzyć i oceniać; planowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania programów audytów, zapewnienia procesu ciągłego doskonalenia;

 • uwzględnienie struktury (numeracja rozdziałów i układ wymagań) innych norm ISO, co jest ułatwieniem dla Organizacji, która posiada więcej niż jeden system zarządzania.

Zapraszamy do zapoznania z informacjami dotyczącymi przebiegu projektu wdrażania systemu zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018 (link do informacji o naszej ofercie związanej z tym wdrażaniem wymagań ISO 45001).

 

Zapraszamy również do zapoznania z ofertami powiązanymi dotyczącymi:

Źródła:

 1. https://www.iso.org/obp/ui (dostęp: 24.01.2019),

 2. ISO 45001:2018 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wymagania oraz wytyczne, wydanie pierwsze z 03.2018

 3.  

Back to Top