Norma ISO 9001:2015 została opublikowana!

Norma ISO 9001:2015 została opublikowana. (2015-09-23)


Najbardziej aktualna wersja ISO 9001:2015 – wiodącej normy określającej wymagania, które powinien spełniać wewnątrzorganizacyjny system zarządzania jakością – została właśnie opublikowana. Przez okres trzech lat nad jej nowelizacją pracował szereg ekspertów z 95 krajów członkowskich Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, którzy starali się dostosować standard do bieżących potrzeb organizacji.

 

Ponad 1,1 mln wydanych certyfikatów zgodności z normą dowodzi, że wdrożenie przez organizację ISO 9001 stanowi dla jej klientów gwarancję pozyskiwania niezmiennie wysokiej jakości produktów i usług.

 

Ponadto standard jest istotnym narzędziem usprawniania procesów wewnątrzorganizacyjnych, które umożliwia organizacjom zwiększanie skuteczności prowadzonej działalności. Według sekretarza generalnego ISO Kevina McKinley’a: „ISO 9001 pozwala firmom na dostosowanie się do zmieniającego się świata. Zwiększa to ich zdolność do zaspokajania potrzeb klientów oraz daje podstawy do wzrostu i trwałego sukcesu”.

 

Wersja z 2015 r. wprowadza do standardu istotne zmiany. Ich charakter został określony przez Nigela Crofta – przewodniczącego Komitetu Technicznego ISO / TC 176 / SC 2, odpowiedzialnego za nowelizację normy – jako „ewolucyjny, nie rewolucyjny” proces, na miarę potrzeb XXI wieku.

 

Według Crofta wcześniejsze wersje ISO 9001 z lat 1987 oraz 1994 miały charakter nakazowy i zawierały zbyt wiele wymagań dotyczących dokumentowania procedur oraz przepisów. Z kolei rok 2000 przyniósł znaczące zmiany w zakresie zarządzania. Uznanie zyskało podejście procesowe, ukierunkowane stricte na zarządzanie procesami które nie obligowało do skrupulatnego gromadzenia dokumentacji. Tendencja ta dominowała również w 2008 r. W wyniku utrzymującego się trendu edycje normy ISO 9001 z lat 2000 i 2008 były zanadto skoncentrowane na procesach zarządzania, natomiast mniej na samej dokumentacji.

 

Już na wstępnym etapie prac nad kolejną nowelizacją normy zakładano wprowadzenie istotnych modyfikacji. Planowane zmiany zostały wprowadzone w oparciu o założenia filozofii „output matters” (ang. „liczy się efekt końcowy”). W istotę koncepcji wpisują się pytania takie jak: Czy realizowane procesy osiągają oczekiwane wyniki? Czy system zarządzania jakością stanowi zapewnienie, że organizacja jest zdolna do dostarczania klientom produktów i usług, które są zgodne z ich wymaganiami?

 

W związku z przyjętą filozofią norma ISO 9001:2015 koncentruje się przede wszystkim na wynikach. Jednocześnie, w porównaniu do standardów z lat ubiegłych, ma zdecydowanie mniej imperatywny charakter. Taki stan został osiągnięty w wyniku połączenia koncepcji zarządzania procesami z „myśleniem opartym na ryzyku”. Bardzo ważne było także wykorzystanie cyklu PDCA – Plan – Do – Check –Act (ang. Planuj – Zrób – Sprawdź – Działaj) na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej, przy uwzględnieniu poziomu i stanu funkcjonowania danej organizacji.

 

Orientacja na wyniki ma obecnie bardzo duże znaczenie ze względu na intensywne zmiany zachodzące w światowej gospodarce. Z uwagi na konsekwencje procesów globalizacji i regionalizacji, zarządzanie procesami wpisuje się coraz silniej w zakres logistyki międzynarodowej oraz przyczynia się do maksymalizacji satysfakcji klienta. Jednym z celów aktualizacji ISO 9001:2015 było usprawnienie funkcjonowania organizacji jako ogniwa łańcucha dostaw. W świetle założeń normy kluczowe staje się zapewnienie spójności systemu zarządzania jakością z działalnością danej organizacji. Aby usprawnić przebieg procesów wewnątrzorganizacyjnych, każde działanie powinno być poprzedzone rozpoznaniem wymagań otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (klientów, dostawców) oraz analizą i monitorowaniem ryzyka.

 

Procesowy charakter ISO 9001:2015 przejawia się w ukierunkowaniu na zrealizowaniu przez organizację jej wiodących celów, które są głównymi czynnikami wewnętrznego doskonalenia. Ponadto norma kładzie zdecydowanie większy nacisk na zaangażowanie kierownictwa w skuteczność zarządzania jakością, a także na planowanie i nadzorowanie zmian zachodzących nie tylko w ramach procesów, ale także całego systemu.

 

Croft zwraca również uwagę, że organizacje posiadają obecnie kilka wdrożonych systemów zarządzania jednocześnie. W związku z tym aktualna wersja standardu stanowiącego podstawę certyfikacji zarządzania jakością została opracowana w sposób pozwalający na łatwe zintegrowanie go z innymi normami. ISO 9001:2015 jest fundamentem dla standardów jakości dla wielu branż gospodarki (m. in. sektora motoryzacyjnego, lotniczego, przemysłu medycznego) oraz bierze pod uwagę potrzeby organów nadzoru.

 

Kompatybilność ISO 9001:2015 z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania oraz dostosowanie jej do bieżących potrzeb środowiska biznesu zostały uznane za bardzo ważne aspekty usprawniania funkcjonowania procesów zachodzących wewnątrz organizacji.
ISO 9001:2015 stanowi zastępstwo dla poprzednich edycji. Organizacje posiadające certyfikowane systemy zarządzania jakością i pragnące utrzymać certyfikat, mają 3 lata na dostosowanie swoich systemów do wymagań ISO 9001:2015.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2015:

Źródła:

  • M. Lazarte, ISO 9001:2015 – Just published!, http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2002 (dostęp: 24.09.2015r.),

  • M. Lazarte, Vote starts on final draft of ISO 9001, http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1987 (dostęp: 24.09.2015r.),

  • ISO 9001 Quality Management Systems, Revisionhttp://www.iso.org/iso/iso9001_revision (dostęp: 24.09.2015r.),

  • Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015, http://www.iso.org/iso/iso_9001_-_moving_from_2008_to_2015.pdf, (dostęp: 24.09.2015r.)

Back to Top