Artykuł: Nowa wersja normy ISO 22000 – ISO 22000:2018

Nowa wersja normy ISO 22000 – ISO 22000:2018 (2019-02-23)


19 czerwca 2018 r. opublikowana została znowelizowana wersja normy ISO 22000, określającej wymagania dla standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności. W związku z pojawieniem się nowych, istotnych kwestii związanych ściśle z bezpieczeństwem żywności, Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny postanowił wprowadzić zmiany w publikacji ISO 22000 z 2005 roku.

ISO 22000 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, zminimalizowanie zagrożeń ściśle związanych z żywnością oraz zapewnienie bezpieczeństwa globalnego łańcucha dostaw żywności. Konsekwencje „niebezpiecznej żywności” mogą być bardzo poważne, dlatego normy zarządzania bezpieczeństwem żywności pomagają organizacjom identyfikować i kontrolować zagrożenia związane z ich bezpieczeństwem. W związku z globalizacją handlu oraz nieustannym przekraczaniem granic państw i transportem produktów żywnościowych, niezbędne są regulacje Międzynarodowych Standardów.

Aktualizacja normy jest przeprowadzana co kilka lat przez Komitet Techniczny ISO/TC 34/SC 17. Wraz z bieżącymi potrzebami i oczekiwaniami organizacji wprowadzane są nowelizacje związane z zakresem normy. Aktywna postawa i zdeterminowanie stron zainteresowanych (ekspertów bezpieczeństwa żywności) zaangażowanych w działania związane z przemysłem, zarządzaniem i doradztwem doprowadziły do opracowana i ciągłego doskonalenia ISO 22000.

Najnowsze zmiany w normie biorą pod uwagę aspekt związany z ułatwieniem organizacjom zintegrowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z innymi systemami zarządzania, między innymi ISO 9001, ISO 14001 lub ISO 45001.


Głównymi zmianami wprowadzonymi do nowego wydania są:

 1. silniejszy nacisk na przywództwo, w tym zaangażowanie najwyższego kierownictwa (zwiększenie odpowiedzialności za skuteczność systemu),

 2. wymagania odnośnie dokładnego kontekstu organizacji:

  • określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających istotny wpływ na organizację i bezpieczeństwo żywności,

  • określenie stron zainteresowanych oraz ich wymagań,

  • określenie dokładnego zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,

  • podejście do ryzyka: na poziomie operacyjnym (HACCP – metoda analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) i na poziomie strategicznym (biznesowym). Część koncepcji stanowią dla organizacji szanse,

 3. zastosowanie dwóch cykli PDCA – pierwszy do wdrożenia wymagań systemu zarządzania, drugi – przy wdrożeniu działań wymienionych w paragrafie 8 zawierającym wytyczne pokrywające się z zasadami HACCP, opisanymi w Codex Alimentarius,

 4. wprowadzenie dokładnych wyjaśnień dotyczących różnic pomiędzy Krytycznym Punktem Kontrolnym, Programem Wstępnym, a Operacyjnym Programem Wstępnym,

 5. zastosowanie dokładniejszych i prostszych wyjaśnień kluczowych pojęć oraz aktualizacja terminów i definicji, które dotychczas uznawane były za potencjalnie mylące.

Wszystkich użytkowników posiadających certyfikat ISO 22000:2005 obowiązuje 3 letni okres przejściowy na dostosowanie organizacji do wymagań nowej wersji normy (liczony od daty oficjalnej publikacji nowej wersji normy).


Zapraszamy do zapoznania z informacjami dotyczącymi przebiegu projektu wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami normy ISO 22000:2018 (link do opisu projektu wdrożeniowego) oraz naszej oferty związanej z tym tematem.


Zapraszamy do zapoznania z naszymi pozostałymi usługami dotyczącymi systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z ISO 22000:

Źródła:

 1. https://foodfakty.pl/znowelizowana-norma-iso-22000-co-sie-zmienilo

 2. https://www.iso.org/standard/65464.html

 3. Informacje uzyskane na konferencji „Bezpieczeństwo i jakość żywności” organizowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 20 listopada 2018 r. w Warszawie.


Back to Top