Popularności systemów zarządzania – najnowsze badania ISO

Najnowsze badania ISO odnośnie popularności systemów zarządzania.
Wzrost znaczenia norm ISO/ IEC 27001, ISO 22001, ISO 13485 (2015-05-26)


Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny po raz kolejny opublikował wyniki badań dotyczących liczby wydanych certyfikatów systemów zarządzania ISO. Przeprowadzane przez instytucję analizy pozwalają na systematyczne monitorowanie sytuacji na rynku certyfikacji systemów zarządzania na całym świecie.
Według Raportu „The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2013”, rezultaty certyfikacji ISO w 2013 r. przedstawiały się następująco:popularność systemów zarządzania

Wykres 1. Liczba certyfikatów ISO na świecie w latach 2012-2013

Źródło: Opracowanie własne na postawie The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2013, www.iso.org


 

Widoczne na wykresie wyniki z 2013 r. wskazują na kolejny kompleksowy wzrost stosowania siedmiu objętych badaniem standardów systemów zarządzania ISO. Łącznie, w 2013 r. w 187 krajach świata wydanych zostało 1564448 certyfikatów, co stanowi 4% wzrost w porównaniu do liczby certyfikatów wydanych w roku 2012 (1499163). Dane te wpisują się w dodatni trend wykorzystywania certyfikacji ISO na świecie, co wskazuje, że globalny rynek Systemów Zarządzania ISO cechuje się względną stabilnością. Należy jednak zauważyć, że w państwach, w których normy ISO były szczególnie popularne na początku lat 90 XX w. widoczne jest wkraczanie tych standardów w fazę dojrzałości.


W celu ukazania szczegółowych tendencji poszczególnych standardów systemów zarządzania, warto przedstawić procentowy udział zmiany liczby certyfikatów ISO wydanych w roku 2013 w stosunku do roku 2012. Udział ten przedstawia poniższa tabela:

ilość certyfikatów systemów zarządzania

Tabela 1. Zmiana liczby certyfikatów ISO w 2013 r. w porównaniu do 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na postawie The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2013, www.iso.org.


 

Jak wynika z powyższej tabeli, udział standardu ISO 9001 w ogólnej liczbie certyfikatów wydanych w 2013 r. utrzymał tendencję wzrostową. Pomimo niewielkiego wzrostu (3%), certyfikat zgodności z normą ISO 9001 w dalszym ciągu pozostaje najbardziej popularnym certyfikatem Systemów Zarządzania na obszarze 187 badanych krajów. Z kolei standard ISO 14001, powiązany z zarządzaniem środowiskowym, zanotował w okresie 2013 r. 6% wzrost, co stanowi spadek o 3% w porównaniu do roku ubiegłego.

W 2013 r. po raz kolejny znacząco zwiększyła się liczba wydanych certyfikatów związanych z zarządzaniem energią (przyrost o 116%). Tym samym, po imponującym wzroście odnotowanym w 2012 r., w dalszym ciągu widoczne jest ogromne zapotrzebowanie na normę ISO 50001. Podobnie do lat ubiegłych, ten sektor rynku certyfikatów Systemów Zarządzania jest w dużej mierze zdominowany przez kraje europejskie, ze szczególnym udziałem Niemiec. Względną stabilnością (wzrost o 7%) charakteryzuje się natomiast norma ISO 16949, przedstawiająca wymagania dla dostawców z branży motoryzacyjnej.

Na szczególną uwagę zasługuje zwiększenie liczby certyfikatów w sektorach powiązanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji (wzrost o 14%), zarządzaniem bezpieczeństwem żywności (15%) oraz zapotrzebowania na certyfikację związaną z wymaganiami zarządzania jakością stosowanymi w branży medycznej (15%).

Obserwowany przyrost liczby wydawanych certyfikatów w każdym z siedmiu obszarów standardów ISO świadczy o utrzymaniu tendencji wzrostowej oraz wzrastającej popularności procesu certyfikacji na płaszczyźnie globalnej.


Trendy regionalne

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny , kontynent azjatycki w dalszym ciągu pozostaje liderem wdrażania certyfikatów Systemów Zarządzania ISO. Świadczy o tym dominująca pozycja Chin oraz Japonii na globalnym rynku certyfikacji. Drugie miejsce w rankingu zajmuje Europa, na czele z Włochami i Niemcami.

Warto zauważyć, że w Chinach, będących obecnie największą światową gospodarką, wydano najwięcej certyfikatów zgodności z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 oraz ISO / TS 16949.

W 2013 r. certyfikacja ISO / TS 16949 stanowiła 60% ogólnej liczby certyfikatów przyznanych na kontynencie azjatyckim. Świadczy to o silnej pozycji regionu Azji w sektorze dystrybucji części samochodowych. Dowodzi także wysokiego stopnia zaawansowania azjatyckiego sektora maszynowego. Rynek azjatycki staje się także nową potęgą technologiczną, na co wskazują odnotowane w Japonii i Indiach wysokie wyniki w zakresie uzyskanych certyfikatów zgodności z normą ISO / IEC 27001, zawierającą wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W obliczu nasilających się światowych problemów środowiskowych, należy podkreślić, że w poszczególnych regionach świata odnotowano zwiększenie zainteresowania normą środowiskową ISO 14001. Kształtowało się ono na poziomie 20%, co wskazuje na tendencję wzrostową w nadchodzących latach. Równie obiecujące są wyniki certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 we wszystkich analizowanych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem Europy (wzrost na poziomie 17%).

Wreszcie, już drugi rok z rzędu wysokie tempo wzrostu osiągnęło zainteresowanie normą ISO 50001, przedstawiającą wymagania dla systemów zarządzania energią. Sytuacja ta wynika z coraz bardziej powszechnego na świcie problemu niedoboru energii, szczególnie dotykającego Europę.

Podsumowując, przeprowadzone badanie odzwierciedla utrzymujący się status quo globalnych trendów ekonomicznych. Certyfikacja ISO budzi także coraz większe zainteresowanie krajów taniej siły roboczej, na czele z Indiami. Odnotowany w 2013 r. wzrost liczby wydanych certyfikatów w porównaniu do roku 2012 wskazuje, że międzynarodowe standardy zarządzania ISO w dalszym ciągu zaspokajają bieżące potrzeby rynkowe.


Najważniejsze rezultaty badania przeprowadzonego przez ISO w odniesieniu do poszczególnych norm

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 jest to najbardziej znana i najczęściej wykorzystywana na świecie norma zawierająca wymagania dla systemów zarządzania jakością. Certyfikat zgodności z normą jakościową ISO 9001:2008 jest wykorzystywany w globalnych łańcuchach dostaw, w celu wykazania spełnienia wymagań jakości przez dostawców oraz zwiększenia poziomu zadowolenia na płaszczyźnie dostawca – klient. Do końca grudnia 2013 r. w 187 państwach świata wydanych zostało łącznie 1129446 certyfikatów zgodności z normą ISO 9001:2008. W porównaniu do roku ubiegłego stanowiło to wzrost o 3% (+ 32459). Największa liczba certyfikatów została wydana w Chinach, we Włoszech oraz w Niemczech. Znaczący wzrost liczby certyfikatów ISO 9001:2008 odnotowany został we Włoszech, w Indiach oraz Stanach Zjednoczonych.


ISO 14001:2004

Norma ISO 14001:2004, prezentująca wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego, ma szczególne znaczenie dla organizacji dążących do zrównoważonego rozwoju środowiska. Do końca 2013 r. wydano 301647 certyfikatów zgodności z normą ISO 14001:2004, co stanowiło wzrost o 6% (+ 16993) w porównaniu do roku ubiegłego. W 2013 r. liczba państw, w których wykorzystywana była norma środowiskowa wynosiła 171, co stanowiło o 4 więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej certyfikatów w omawianym roku wydanych zostało w Chinach, we Włoszech oraz Japonii. Warto podkreślić, że zarówno Chiny jak i Włochy odnotowały największy wzrost liczby wydanych certyfikatów na płaszczyźnie globalnej. W gronie tych państw znalazły się także Indie.


ISO / TS 16949:2009

Standard ten powiązany jest Systemem Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Formułuje wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2008 przez dostawców komponentów branżowych. W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. wydanych zostało 5323 certyfikatów ISO / TS 16949: 2009. Stanowiło to wzrost o 7% (+ 3652) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łącznie, certyfikaty te zostały wydane w 84 krajach świata (w 2012 r. była to liczba 83). Największe zainteresowanie certyfikacją ISO / TS 16949:2009 miało miejsce w regionie Azji Południowo-Wschodniej, w państwach takich jak Chiny, Korea Południowa oraz Indie. W omawianym okresie kraje te charakteryzowały się jednocześnie największym wzrostem liczby wydanych certyfikatów zgodności z normą ISO / TS 16949:2009.


ISO 13485:2003

Omawiana norma jest związana z Systemem Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych i zawiera wymogi, które mogą być wykorzystane w trakcie realizowania usług medycznych. Do końca grudnia 2013 r. wydanych zostało 25666 certyfikatów zgodności ze standardem ISO 13485:2003. W porównaniu z 2012 r. stanowiło to znaczący, 15% wzrost (+ 3349). Nieznacznie zmniejszył się natomiast zakres geograficzny certyfikacji ISO 13485:2003 – w 2013 r. certyfikaty te zostały wydane na obszarze 95 krajów i gospodarek świata, co stanowiło o 2 mniej niż w roku poprzednim. Certyfikacja ISO 13485:2003 cieszyła się największą popularnością w USA, Niemczech oraz we Włoszech. Najbardziej znaczący wzrost omawianych certyfikatów odnotowany został w USA, Chinach oraz Grecji.


ISO / IEC 27001:2005

Jest to norma międzynarodowa określająca wymagania niezbędne do utworzenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pod koniec grudnia 2013 r. liczba wydanych certyfikatów zgodności z normą ISO / IEC 27001:2005 wynosiła 22293. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stanowiło to wzrost o 14% (+ 2673). Certyfikaty zgodności z normą ISO / IEC 27001:2005 zostały wydane w 105 państwach (2 więcej niż w roku ubiegłym). Największa liczba tych certyfikatów została wydana w Japonii, Indiach oraz Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że zarówno w Indiach, jak i w Wielkiej Brytanii odnotowano największy wzrost liczby certyfikatów tego standardu, a grono to zostało uzupełnione przez Włochy.


ISO 22000:2005

Standard ten przedstawia wymagania obowiązujące systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. W okresie styczeń 2013 – grudzień 2013 r. wydanych zostało 26847 certyfikatów ISO 22000:2005 (wzrost o 15% w porównaniu do 2012 r.). W odniesieniu do roku ubiegłego, liczba państw, w których zostały wdrożone omawiane certyfikaty (142) nie zmieniła się. W pierwszej trójce państw, w których certyfikacja standardem ISO 22000:2005 była największa znalazły się Chiny, Grecja oraz Indie.


ISO 50001:2011

Norma ISO 50001:2011 zwiera wymagania dla systemów zarządzania energią. Na koniec 2013 r. liczba wdrożonych certyfikatów normy ISO 50001:2011 wynosiła 4826. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowany został tym samym wzrost aż o 116% (+ 2590). Znacząco zwiększyła się także liczba państw, w których norma została certyfikowana –w 2012 r. było to 60 krajów, natomiast w 2013 r. już 79. Sumarycznie, w 2013 r. najwięcej standardów ISO 50001:2011 wdrożonych zostało w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.


Zakres oferowanych przez nas usług w zakresie systemów zarządzania:

UWAGA: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji, dostępnych na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. [Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.] niniejsze tłumaczenie oraz stworzone opracowanie stanowi przedmiot prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. W związku, z czym niezgodne z prawem jest rozpowszechnianie poniższego tłumaczenia w całości lub we fragmentach bez podania źródła i autora.Back to Top