System Zarządzania Jakością – nowe wydanie ISO 9004

System Zarządzania Jakością – nowe wydanie ISO 9004 wyznacza drogę ku “trwałemu sukcesowi”. (2009-11-25)


Nowo opublikowana edycja ISO 9004 zaopatruje organizacje w model “trwałego sukcesu” we współczesnym złożonym, wymagającym i ciągle zmieniającym się środowisku.


ISO 9004:2009, Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach, jest trzecią edycją standardu opublikowanego po raz pierwszy w 1987 r. Został on stworzony z myślą o wsparciu organizacji w osiąganiu długotrwałego sukcesu poprzez podejście zarządzania jakością, bez względu na ich wielkość, rodzaj lub działanie.


Bob Lisic, lider grupy zadaniowej odpowiedzialnej za ISO 9004:2009 komentuje: “Podczas gdy początkowo celem jest zapewnienie produkcji “dobrych” produktów i usług prowadzące do osiągnięcia satysfakcji klienta, cel długoterminowy to zapewnienie ekonomicznego przetrwania organizacji. Nowa edycja jest przewodnikiem ukazującym, w jaki sposób organizacja powinna zaadaptować systematyczne podejście, aby ten cel osiągnąć“.


ISO 9004:2009 zawiera wskazówki dla ciągłego doskonalenia całościowej działalności organizacji, efektywności i skuteczności opartych na podejściu procesowym. Koncentruje się na spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów oraz innych stron w długim okresie i w sposób zrównoważony.


W porównaniu do ISO 9001:2008, które dotyczy zarządzania jakością produktów i usług przy zwiększaniu zadowolenia klienta, ISO 9004:2009 dostarcza szerszej perspektywy zarządzania jakością, w szczególności dla doskonalenia. Okaże się użyteczne dla organizacji, których najwyższe kierownictwo pragnie uczynić krok poza ISO 9001 w dążeniu do ciągłego doskonalenia mierzonego satysfakcją klientów i interesariuszy.


ISO 9004:2009 pozwala organizacjom zwiększyć jakość dostarczania klientom produktu i usługi poprzez promowanie samooceny jako ważnego narzędzia umożliwiającego:

  • sprawdzenie poziomu swojej dojrzałości, pokrywającego przywództwo, strategię, system zarządzania, zasoby i procesy,

  • wyznaczenie swoich mocnych i słabych stron,

  • wyznaczenie możliwości zarówno dla doskonalenia, jak i innowacji lub obu.

Narzędzie samooceny może stać się kluczowym elementem w trakcie procesu planowania strategicznego w każdej organizacji.


Jose Dominguez, lider grupy roboczej ISO 9001 komentuje: “Cele związane z satysfakcją klienta i jakością produktu zostały w ISO 9004:2009 rozszerzone, aby objąć również satysfakcję zainteresowanych stron oraz działalność organizacji. Połączenie ISO 9001 oraz ISO 9004 pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie systemu jakości“.


ISO 9004:2009 zastępuje ISO 9004:2000. Wprowadza znaczne zmiany do struktury i zawartości wcześniejszej edycji, oparte na ośmioletnim doświadczeniu we wdrażaniu standardu na całym świecie, a także zmiany, których celem jest zwiększenie spójności między ISO 9001 oraz innymi standardami systemów zarządzania. Przykładem ważnej (może nawet najważniejszej) zmiany w strukturze ISO 9004 jest fakt, iż jego treść rozpoczyna rozdział zawierający wskazówki, w jaki sposób zarządzać organizacją mając na uwadze stale trwały sukces oraz jak stworzyć system zarządzania jakością.


Mimo, iż ISO 9004:2009 uzupełnia ISO 9001:2008 , może być też stosowany niezależnie. Nie jest przeznaczony do certyfikacji przez stronę trzecią, stosowania przepisowego lub kontraktowego, ani jako przewodnik wdrażania ISO 9001:2008. W celu jego jak najlepszego wykorzystania, w standardzie zamieszczono aneks ukazujący punkt po punkcie zgodność ISO 9001:2008 z ISO 9004:2009 (…).

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:

UWAGA:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem informacji prasowej dostępnej na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ISO) pod adresem: www.iso.org. Zgodnie z art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) niniejsze tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Dlatego wszelkie jego rozpowszechnianie we fragmentach lub całości bez podania źródła i autora jest niezgodne z prawem.
Back to Top