Proponowane zmiany w normie ISO 9001:2015

Proponowane zmiany w normie ISO 9001:2015. (2013-08-19)

na podstawie szkicu normy (projektu) z dnia 3 czerwca 201

W czerwcu ukazał się oczekiwany od dawna szkic normy ISO 9001:2015, zawierający szereg istotnych zmian w stosunku do wersji z roku 2008.


Przede wszystkim norma wychodzi naprzeciw firmom usługowym, zmieniając tak treść punktów, by były łatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia – przykładowo zastępuje słowo „wyroby” określeniem “towary i usługi”.

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie kilku zupełnie nowych punktów, jak np.:

  • 4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekst, wymagający od organizacji określenia zewnętrznych i wewnętrznych problemów istotnych dla realizacji celów i strategii, mogących wynikać z różnego rodzaju trendów na rynku, relacji z zainteresowanymi stronami, z dostępności zasobów, czy zmian technologicznych;

  • 4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, wymagające również określenia zainteresowanych stron, którymi mogą być np. bezpośredni klient, użytkownik końcowy, dostawca, dystrybutor itp. Zrozumienie problemów w organizacji oraz oczekiwań zainteresowanych stron może być więc skutecznym narzędziem do doskonalenia organizacji.

Informacje z punktów 4.1 i 4.2 będą wykorzystane z kolei do realizacji wymagań punktu 6.1 Działania zmierzające do wyeliminowania ryzyka i wykorzystania możliwości oraz punktu 8.2 Określenie potrzeb rynku i interakcji z klientami.

 

Bardzo ciekawie zapowiada się również punkt 6.1, ponieważ wymaga od organizacji planowania działań zmierzających do eliminacji ryzyk i wykorzystania szans, które zostały wcześniej zidentyfikowane. Wszelkie podejmowane działania powinny być bowiem proporcjonalne do potencjalnych skutków niezgodności towarów i usług oraz zadowolenia klienta.

 

Norma ISO 9001:2015, w stosunku do swej poprzedniczki wprowadzonej w 2008r., również wzmacnia jeszcze bardziej podejście procesowe w zarządzaniu jakością. W punkcie 4.4.2 Podejście procesowe, w porównaniu do punktu 4.1 normy ISO 9001:2008, zostały dodane m.in. następujące wymagania w odniesieniu do określonych procesów:

  • 4.2.2.b) określenie wymaganych wejść i wyjść z każdego procesu;

  • 4.2.2.d) określenie ryzyka dla zgodności towarów i usług wraz z zadowoleniem klienta;

  • 4.4.2.g) przypisanie odpowiedzialności i uprawnień dla procesów.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany można więc przypuszczać, że intencją ich pomysłodawcy było spowodowanie jeszcze lepszego zrozumienia przez organizację potrzeby zarządzania procesowego oraz zarządzania samymi procesami.

 

Kolejną ciekawą zmianą w normie ISO 9001:2015 jest zastąpienie terminów „dokument” i „zapis” terminem „udokumentowana informacja ”. Dzisiaj na ogół organizacje wdrażając normę ISO 9001:2008 łączą procedurę nadzoru nad dokumentami oraz procedurę nadzoru nad zapisami w jedną zintegrowaną procedurę. W normie ISO 9001:2015 trzeba będzie nadzorować udokumentowaną informację bez rozróżnienia, czy jest to dokument czy zapis.

 

Biorąc pod uwagę wymaganą dokumentację systemu, norma ISO 9001:2015 ponadto nie wymaga już obligatoryjnie jakiejś określonej ilości udokumentowanych procedur (norma ISO 9001:2008 wymagała sześciu), co jednak nie znaczy, że zupełnie one znikną. Teraz organizacje będą miały po prostu większą swobodę działania przy opisie systemu zarządzania jakością oraz będą musiały np. spełnić wymaganie punktu 8.1.c mówiącego o prowadzeniu udokumentowanych informacji w zakresie niezbędnym dla pewności, że procesy zostały zrealizowane zgodnie z planem.

 

W nowym wydaniu normy można zauważyć jeszcze dużo mniej istotnych zmian, np. pojawił się nowy punkt 7.1.5 Wiedza, który wymaga określenia i zarządzania wiedzą niezbędną do funkcjonowania systemu zarządzania. Innym nowym punktem normy jest 8.6.5 określający działania związane z zarządzaniem przesyłkami pocztowymi.

 

Podsumowując, nowe wydanie normy ISO 9001:2015 mimo, iż jest na razie konsultowanym projektem, zawiera dużo ciekawych zmian w stosunku do opracowania z roku 2008. Już na obecnym etapie widać wyraźnie zaakcentowanie konieczności uwzględniania ryzyka w prowadzonej działalności oraz wzięcie pod uwagę specyfiki firm usługowych. Nowe punkty, które najprawdopodobniej wejdą w skład normy, mogą spowodować wyraźne ukierunkowanie firm na doskonalenie systemu zarządzania jakością, co w coraz bardziej zmiennym otoczeniu może być korzystne dla każdej organizacji. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko czekać na kolejne propozycje zmian w projekcie oraz końcowe wydanie normy przewidywane na koniec 2015r.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2015:

Źródła:

  • Projekt normy ISO 9001 z dnia 3 czerwca 2013r. opublikowany przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny: www.iso.org.


 

Back to Top