Audyt energetyczny

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

 

Zmiany w polskim ustawodawstwie niekiedy następują tak szybko, że ciężko nadążyć za nowelizacjami, które wchodzą w życie.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 20 maja 2016 roku uchwalił ustawę o efektywności energetycznej, która wchodząc w życie 1 października 2016 roku zastąpiła obowiązująca ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Na podstawie zmian jakie weszły w życie, zmieniło się podejście
do audytów energetycznych w przedsiębiorstwie, sposobu ich wykonywania oraz sprawozdawczości.

 
 

Co to jest audyt energetyczny?

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, pod pojęciem audytu energetycznego rozumie się procedurę, która ma na celu przeprowadzić szczegółowe i potwierdzone obliczenia, które dotyczą proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
oraz dostarczyć informacji o możliwych oszczędnościach energii. Co istotne, w świetle ustawy do przeprowadzenia audytu energetycznego zobligowane jest takie przedsiębiorstwo, które w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

 • Zatrudnienie minimum 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty, bez względu na formę zatrudnienia;
 • lub

 • Osiągnął sumę bilansową równą lub większą od 43 mln euro lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln euro.

W rozumieniu ustawy, mali i średni przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego. Duże przedsiębiorstwa zobligowane są do przeprowadzania audytów energetycznych raz na cztery lata, przy czym pierwszy audyt należy sporządzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. przepisów (czyli od 1 października 2016r.).

 

Ostateczny termin na przeprowadzenie audytu energetycznego to, zatem koniec września 2017 roku tj. 30.09.2017r.!

Jakie podmioty są zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego?

Według wytycznych zawartych w art. 36 ust. 2 ustawy, z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy:

 • Posiadają system zarządzania energią, który został określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań, zaleceń użytkowania;
 • Posiadają system zarządzania środowiskowego, na który powołuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 1221/ 2009
  z 25 listopada 2009 roku (art.2, pkt.13), w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS);
 • Zwolnienie uwarunkowane jest potwierdzeniem, że w ramach ww. systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Jak wygląda przeprowadzenie audytu energetycznego?

Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przeprowadza podmiot niezależny od przedsiębiorcy – np. firma zewnętrzna, która może potwierdzić swoją wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

 

Audyt energetyczny składa się z trzech zasadniczych faz:

 • Faza I polega na zbieraniu informacji, dotyczących obiektu przemysłowego, z uwzględnieniem takich informacji, jak: stopień ochrony cieplnej budynków, procesy technologiczne, systemy ogrzewania, systemy ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia czy systemu sprężonego powietrza. Następnie analizie poddaje się zużycie energii , które określane jest na podstawie pomiarów, faktur VAT i liczników. Dodatkowo, określana jest analiza zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku lub budynków, energii potrzebnej
  do produkcji ciepłej wody użytkowej i energii niezbędnej do wentylacji i klimatyzacji;
 • Faza II audytu, polega optymalizacji zużycia i zapotrzebowania dla systemu ogrzewania, systemu ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wentylacji i in.. Dodatkowo, analizie poddaje się możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii, umowy z dostawcami energii pod katem stosowanych taryf i wielkości zamówionej dla energii i elektrycznej ciepła, gazu oraz analiza redukcji mocy biernej;
 • W Fazie III audytu energetycznego, opracowuje się ocenę opłacalności oraz czasu zwrotu inwestycji, na podstawie współczynników SPBT, NPV, DGC oraz tworzy się indywidualny plan wdrożenia inwestycji.

Na każdym przedsiębiorcy, spoczywa ustawowy obowiązek przechowywania do celów kontrolnych wyników z audytów energetycznych przez okres co najmniej 5 lat.

Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego?

Zgodnie z przepisami Rozdziału 6 ustawy o efektywności energetycznej, kto nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa, podlega karze pieniężnej.
Wysokość kar pieniężnych ustalana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z uwzględnieniem:

 • Zakresu naruszeń
 • Powtarzalności naruszeń
 • Możliwości finansowych ukaranego podmiotu

Maksymalna kara wymierzona przedsiębiorcy za niewykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia audytu nie może przekraczać 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
 

W przypadku najmniejszych przedsiębiorstw objętych tym obowiązkiem kwota ta może osiągnąć wysokość ok. 8,8 mln zł.

 

Nie pozwól, aby kontrole wykazały nieprawidłowości w Twoim Przedsiębiorstwie. Już dziś skontaktuj się z nami, aby mieć pewność, że audyt energetyczny w Twojej firmie zostanie przeprowadzony przez doświadczony zespół ekspertów.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


Back to Top