Ocena zgodności z prawem

Ocena zgodności – informacje ogólne

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jak w przypadku akcesji innych państw członkowskich, obwarowano wieloma warunkami. Jednym z nich było dostosowanie przepisów prawa naszego kraju do prawa unijnego. Mając na uwadze wprowadzone zmiany w przepisach, jak również to, że proces legislacyjny w każdym obszarze jest procesem ciągłym, wiele przedsiębiorstw nie nadąża za śledzeniem wprowadzanych zmian i nieświadomie nie stosuje się do obowiązujących przepisów. Ich nieznajomość nie zwalnia jednak od odpowiedzialności.
 

Większość Organizacji niestety zdaje sobie sprawę z istoty przestrzegania obowiązującego prawa dopiero w momencie, kiedy urzędnicy lub uprawnione organy w ramach inspekcji lub kontroli wyciągają konsekwencje karne z zastanego stanu. Często zdarza się że są one dużo wyższe niż działania zapobiegawcze, które można było wprowadzić przed ich wizytą.
 

Proponowanym przez nas działaniem mającym na celu uchronienie Organizacji od kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa jest OCENA ZGODNOŚCI z MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRZEPISAMI PRAWA. Polega ona na określeniu przepisów prawa dotyczących działalności danego Przedsiębiorstwa, zidentyfikowaniu niezgodności z tymi przepisami, a następnie, dzięki odpowiedniemu potencjałowi intelektualnemu naszych specjalistów, przedstawieniu propozycji planu działań naprawczych i doskonalących.
 
 
Ocenę zgodności przeprowadzamy w zakresie prawa:

UWAGA:

W dniu 18.07.2008 w 140 nr „Gazety Prawnej” ukazał się artykuł dotyczący konsekwencji wynikających z wykrytych w Organizacji niezgodności z wymaganiami prawa ochrony środowiska, które przejawiają się w braku opłat środowiskowych. Poniżej przedstawiamy krótką notkę sporządzoną na jego podstawie:
 

Przedsiębiorstwa, które zalegają z opłatami środowiskowymi mogą stracić szanse na unijne dotacje.
Wypełniając wniosek o dotacje przedsiębiorca oświadcza, że nie zalega z żadnymi należnościami wobec państwa. Tymczasem eksperci szacują, że około 100 tys. polskich firm starających się o wsparcie finansowe nie wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłaty środowiskowej. Należy jednak pamiętać, że jest ona tak samo istotna jak podatki czy składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 

Problem dotyczy firm, które w jakikolwiek sposób negatywnie wpływają na środowisko naturalne – to na nie ustawodawca nałożył obowiązek prowadzenia sprawozdań z emisji zanieczyszczeń oraz naliczania i dokonywania wspomnianej opłaty w półrocznych odstępach. Eksperci zwracają jednak uwagę, że najczęściej z opłatami zalegają małe i średnie przedsiębiorstwa, które czasem nawet nie wiedzą o ciążącym na nich obowiązku. Tymczasem firma, która nie ureguluje należności związanych ze środowiskiem, nie może starać
się o unijną pomoc.
 

Z kolei przedsiębiorca, który otrzymał już dotacje i zakończył inwestycje, a który nie uiszcza opłaty środowiskowej, musi liczyć się z tym, że zostanie zmuszony do zwrotu otrzymanych funduszy wraz z odsetkami. Ponadto grozi mu odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia.
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43

Źródło: „Gazeta Prawna”, 18.07.2008, nr 140.


Back to Top