Akredytacje

Udział w Programach Unijnych wspierających polskich przedsiębiorców

 

Naszym celem jest pomoc Organizacjom i Instytucjom w zwiększaniu skuteczności ich działania oraz osiąganiu przez nie celów biznesowych i statutowych. Dlatego nie tylko stale poszerzamy zakres naszych usług, doskonalimy nasze działania, ale od początku naszego istnienia staraliśmy się angażować w działania umożliwiające naszym obecnym i potencjalnym Klientom jak najlepsze wykorzystanie pojawiających się przed nimi szans rozwoju i zwiększenia atrakcyjności na rynku. Wyrazem naszego dążenia jest wkład w realizację unijnych programów pomocowych dla polskich przedsiębiorców.
 

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
DOTACJE NA DORADZTWO

W roku 2004 zostaliśmy akredytowanym wykonawcą usług w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” (SPO-WKP, Działanie 2.1).
 

Akredytacja umożliwiła nam rozpoczęcie realizacji kompleksowej pomocy związanej z pozyskaniem dofinansowania (m.in. opracowywanie wniosku o dotację, kompletowanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych, komunikacja między Klientem a jednostką kontraktująca dotacje, rozliczanie projektu) na oferowane przez nas usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:

  • systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000;

  • systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004;

  • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004 oraz

  • systemu HACCP

Dzięki temu do grona naszych Klientów mogły dołączyć małe i średnie firmy ubiegające się o wsparcie do 50% kosztów kwalifikowanych na realizację wspomnianych usług.
 
Phare „Wstęp do Jakości”

W 2002 r. uzyskaliśmy akredytację w ramach programu Unii Europejskiej Phare „Wstęp do Jakości”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością.
 

Oznaczało to dla małych i średnich firm korzystających z naszych usług w tej dziedzinie, możliwość ubiegania się o wsparcie (do 50% kosztów netto). Od tamtego momentu mogły również otrzymać pomoc (do 50% kosztów netto) na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami norm ISO.


 

Back to Top