Kategoria: kandydaci do pracy i współpracy

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

kategoria osób: KANDYDACI DO PRACY ORAZ POTENCJALNI PRZYSZLI WSPÓŁPRACOWNICY

 

 1. Cel przetwarzania:
  realizacji procesu lub, gdy ma to zastosowanie, większej ilości procesów rekrutacji czyli oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Administratora /Współadministratora kandydata na dane stanowisko;


 2. Podstawa przetwarzania:

  • przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed podpisaniem umowy z tą osobą (RODO, art. 6, pkt. 1, lit b),

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 22 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (RODO, art. 6, pkt. 1, lit. c),

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych procesów rekrutacji (RODO, art. 6 pkt. 1 lit a, a w zasadnych przypadkach RODO, art. 9, pkt. 1, lit. a);


 3. Kategorie danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu lub postępowaniach rekrutacyjnych. Podanie innych danych jest dobrowolne (np. dane kontaktowe i inne podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych oraz w trakcie trwania procesu lub procesów rekrutacji);


 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przetwarzane przez nas:

  • do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji,

  • do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez nas większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu;


 5. Źródło pozyskania danych osobowych
  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 

 

Back to Top