Kategoria: kontrahenci oraz ich pracownicy i wspólnicy

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

kategoria osób: KONTRAHENCI ORAZ ICH PRACOWNICY I WSPÓPRACOWNICY

 

 1. Cel przetwarzania:
  • realizacja przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Administratorem /Współadministratorem a osobą, której dane dotyczą,

  • realizacja żądań osoby, której dane dotyczą przedstawionych przed podpisaniem umowy,

  • udzielenie i realizacja gwarancji mających zastosowanie do przedmiotu umowy,

  • ochrona interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Administratora /Współadministratora, w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową,

  • kontakty handlowych w sprawie przyszłych potencjalnych umów /zleceń,

  • zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi;


 2. Podstawa przetwarzania:

  • umowa zawarta z osoba, której dane dotyczą lub potrzeba podjęcia działań na żądanie tej osoby jeszcze przed podpisaniem umowy (RODO, art. 6 ust 1, lit. b),

  • obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym prawa o rachunkowości (RODO, art. 6 ust 1, lit. c),

  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (RODO, art. 6 ust 1, lit. d),

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i/lub Współadministratorów (RODO, art. 6 ust 1, lit. f),

  • dane osobowe pracowników i współpracowników naszych kontrahentów przetwarzamy na mocy powierzenia nam tych danych przez ich Administratorów na  potrzeby realizacji wskazanych powyżej celów (RODO, art. 28);


 3. Kategorie danych:
  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa, adres oraz dane rejestrowe NIP, REGON firmy, stanowisko lub rola w organizacji oraz dane kontaktowe;


 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu upłynięcia ważności udzielonych gwarancji lub do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa (zastosowanie ma dłuższy z okresów czasu);


 5. Źródło pozyskania danych osobowych:
  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

 

 

Back to Top