Kategoria: uczestnicy szkoleń

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

kategoria osób: UCZESTNICY SZKOLEŃ

 

 1. Cel przetwarzania:
  planowanie i realizacja procesu szkoleń, w tym:

  • realizacja procesu planowania, przeprowadzenia szkolenia oraz weryfikacji skuteczności szkolenia (w przypadku kursów kompetencyjnych) zgodnie z zawarta umową /zleceniem,

  • przygotowania oraz przekazania uczestnikom zaświadczeń /certyfikatów (jeśli ma zastosowanie do danego szkolenia),

  • umożliwienia potwierdzania autentyczności wystawionych uczestnikom zaświadczeń /certyfikatów, a w przypadku potrzeby wystawienia ich duplikatów,

  • ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Zlecającego i/lub Administratora /Współadministratora, w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową /zleceniem przeprowadzenia szkolenia,

  • zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi;


 2. Podstawa przetwarzania:

  • umowa zawarta z osoba, której dane dotyczą (RODO, art. 6 ust 1, lit. b),

  • umowa zawarta z organizacją, która kieruje daną osobę na organizowane przez nas szkolenie (RODO, art. 6 ust 1, lit. b, lub RODO, art. 28)

  • obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym prawa o rachunkowości (RODO, art. 6 ust 1, lit. c),

  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (RODO, art. 6 ust 1, lit. d),

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i/lub współadministratorów (RODO, art. 6 ust 1, lit. f);


 3. Kategorie danych:
  imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia (dane pracodawcy), oraz w zależności od szkolenia: stanowisko, data i miejsce urodzenia (szkolenia BHP), wyniki weryfikacji wiedzy (wyniki testów i egzaminów), informacje o odbytym szkoleniu;


 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych. Po okresie tym dane zostaną poddane anonimizacji tj. zostaną usunięte te dane, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację danej osoby fizycznej;


 5. Źródło pozyskania danych osobowych:

  • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (uczestnika szkolenia)

  • organizacja, która kieruje daną osobę na organizowane przez nas szkolenie.

 

 

Back to Top