Nasze usługi

W ramach CDS MALON oferujemy Państwu fachową i kompleksową pomoc szkoleniową i konsultingową przy wdrażaniu, utrzymywaniu oraz doskonaleniu w przedsiębiorstwach następujących systemów zarządzania:

 1. Systemy i narzędzia Zarządzania Strategicznego

 2.  

 3. Systemy Zarządzania oparte na Zarządzaniu Ryzykiem

  • BS 25999/ ISO 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania);

  • BS 10500 (System Zarządzania Antykorupcyjnego);

  • ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji);

  • ISO 28000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw);

  • ISO 14971 (Zastosowanie Zarządzania Ryzykiem do Wyrobów Medycznych);

  • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);

  • OHSAS 18001, PN-N 18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

 4.  

 5. Systemy Zarządzania Jakością lub Zapewnienia Jakości

  • ISO 9001 (System Zarządzania Jakością);

  • ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych);

  • ISO/ TS 16949 (System Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej);

  • IRIS (System Jakości dla przemysłu kolejowego);

  • ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji);

  • EN 15038 (System Jakości dla biur tłumaczeń – w oparciu o wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych);

  • ISO 29990 (System Zarządzania Jakością dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych);

  • PN-EN 15224 (System zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia);

  • AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości).

  • RTG (System zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej).

 6.  

 7. Systemy Spawalnicze

  • EN 15085 (System Jakości dotyczący spawania pojazdów kolejowych i ich części);

  • ISO 3834 (System Jakości dotyczący spawania materiałów metalowych);

  • EN 1090 (Wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych).

 8.  

 9. Systemy Zarządzania Środowiskiem

  • ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego);

  • EMAS (Eco Management and Audit Scheme, czyli System Ekozarządzania i Audytu);

  • ISO 50001 (System Zarządzania Energią).

 10.  

 11. Zrównoważona gospodarka

  • FSC CoC (System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej);

  • ISCC (System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw);

  • REDCert (System Certyfikacji Produkcji Biomasy i Biopaliw);

  • RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil – organizacja zrzeszająca przedstawicieli, związanych z produkcją oleju palmowego);

  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej);

  • UTZ Certified (Międzynarodowy program certyfikacji kawy, kakao i herbaty).

 12.  

 13. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

  • PN-N-18001 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

  • OHSAS 18001 (Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy);

  • SCC (Safety Checklist for Contractors czyli Standard Bezpieczeństwa dla Podwykonawców);

  • Dyrektywa SEVESO III (Dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych).

 14.  

 15. Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności

  • HACCP zgodny z wymaganiami:

   • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);

   • Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) – czyli system wymagany przepisami prawa;

   • DS 3027 (Zapewnienie Bezpieczeństwa Produkcji Żywności z HACCP).

  • GMP+ (holenderski System Certyfikacji w Sektorze Pasz).

  • SQMS (Supplier Quality Management System – Standard dla dostawców do McDonald’s).

 16.  

 17. Systemy Sieci Handlowych

  • BRC for Food Safety (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów i dostawców żywności);

  • BRC for Consumer Products (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów artykułów typu „non-food”, np. kosmetyków itp.);

  • BRC for Packaging and Packaging Materials (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla żywności i innych wyrobów);

  • BRC for Storage and Distribution (Standard zawierający wymagania dotyczące magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych i „non-food” do brytyjskich sieci handlowych);

  • IFS Food (Międzynarodowy Standard Żywności).

 18.  

 19. Dobre Praktyki Produkcyjne

  • Żywność GHP/ GMP (Dobre Praktyki Higieniczne/Dobre Praktyki Produkcyjne);

  • Kosmetyki: ISO 22716 (System Jakości dla branży kosmetycznej – przewodnik Dobrej Praktyki Produkcyjnej);

  • Opakowania: ISO 15378 (System Jakości dla producentów opakowań mających styczność z produktem leczniczym – w oparciu o szczegółowe wymagania dotyczące stosowania normy ISO 9001 z odniesieniem do Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP));

  • Opakowania: EN 15593 (System zarządzania higieną dla producentów opakowań do produktów spożywczych).

 20.  

 21. Systemy Zarządzania w Laboratoriach i Jednostkach Inspekcyjnych

  • ISO 17025 (System Jakości w laboratoriach – w oparciu o wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących – system akredytowany);

  • ISO 15189 (System Jakości w laboratoriach medycznych – w oparciu o szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji – system certyfikowany);

  • ISO 17020 (System Jakości w jednostkach inspekcyjnych – w oparciu o ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych).

 22.  

 23. Inne standardy, systemy, metody i narzędzia

  • SQAS (Safety and Quality Assessment Systems – System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości);

  • TAPA (FSR czyli Freight Security Standards – Wymagania Bezpieczeństwa Przewozu oraz TSR czyli Truck Security Requirement – Wymagania Bezpieczeństwa Przewozu Drogowego);

  • PN-N 19001 (WSK, czyli Wewnętrzny System Kontroli);

  • System 5S (praktyki 5S);

  • EN 15838 (Europejska norma do zarządzania jakością dla call centers/ contact centers);

  • BS 11000 (Collaborative Business Relationships, brytyjski standard dotyczący Współdziałania w Relacjach Biznesowych).

Ponieważ zależy nam na utrzymaniu dobrych stosunków ze wszystkimi Organizacjami i osobami, które nam zaufały, po zakończonej realizacji projektów polegających na budowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania, zawsze staramy się utrzymywać współpracę z naszymi Klientami. Dlatego Managerom, Pełnomocnikom, Specjalistom itp. odpowiedzialnym za utrzymanie systemów zarządzania dajemy możliwość wymiany doświadczeń z zakresu nadzorowania i doskonalenia systemów zarządzania z innymi Klientami naszej firmy oraz naszymi konsultantami.
 

Przedstawicielom Organizacji będącymi naszymi Klientami, umożliwiamy pozyskiwanie nowej wiedzy i doświadczenia, między innymi poprzez:

 • okresowe wymiany doświadczeń w formie szkoleń i warsztatów (odpłatność tylko w wysokości kosztów organizacyjnych: dojazd, wyżywienie, noclegi),

 • informacje przekazywane za pomocą listy mailingowej;

 • kontakty bezpośrednie z konsultantami w celu pomocy w sprawach doraźnych.

Zależy nam, aby systemy zarządzania naprawdę działały oraz aby Organizacje widziały wartość dodaną będącą ich wynikiem. Dlatego często i chętnie służymy naszym doradztwem w ramach wprowadzania zmian do systemów, ich utrzymywania oraz doskonalenia. Naszym celem  całościowa i długofalowa obsługa Organizacji pod kątem wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów, oparta na wzajemnym zaufaniu i dwustronnym zadowoleniu.

Poza przedsięwzięciami polegającymi na projektowaniu, budowaniu oraz wdrażaniu systemów zarządzania, proponujemy usługi dla przedsiębiorstw i Organizacji, w których systemy zgodne z międzynarodowymi normami już funkcjonują. Usługi te to między innymi:

 1. Przeprowadzanie auditów systemów zarządzania w przedsiębiorstwach w celu określenia stopnia ich przygotowania do auditu certyfikującego, nadzorującego lub re-certyfikującego;

 2. Realizacja auditów wewnętrznych oraz auditów dostawców;

 3. Przeprowadzanie auditów w celu określenia stopnia spełnienia obowiązujących na terenie Polski wymagań przepisów prawa (ocen zgodności) w zakresie:

  • ochrony środowiska;

  • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);

  • Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej (GMP i GHP) oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (HACCP);

  • ochrony danych osobowych.

 4. Utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania – usługi konsultingowe i szkoleniowe:

  • outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania – kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania i doskonalenia funkcjonującego w przedsiębiorstwie Klienta systemu zarządzania przez konsultanta naszej firmy;

  • przeprowadzanie auditów systemów zarządzania, których celem jest wykazanie ich słabych i mocnych stron oraz możliwości ich doskonalenia (w tym również ich uproszczenia);

  • integracja systemów zarządzania;

  • zastosowanie narzędzi informatycznych.

 5. Realizacja szkoleń tematycznych, w tym między innymi:

  • Wymagania poszczególnych norm oraz metodologii wdrażania systemów;

  • Szkolenia dla Auditorów Wewnętrznych i Pełnomocników poszczególnych systemów zarządzania;

  • z zakresu stosowania narzędzi jakości oraz metod podnoszenia efektywności funkcjonowania Organizacji.

Realizujemy również usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu doskonalenia, poprawy produktywności oraz efektywności organizacji oraz funkcjonujących w nich systemów (niezależnie od tego czy są to standardy ISO czy wewnętrzne systemy organizacji). Zakres naszych działań obejmuje w tym zakresie:

 • zastosowanie controllingu;

 • stosowanie narzędzi jakości (takich jak diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, rozproszenia/ korelacji, relacji, pokrewieństwa, PDPC itp.);

 • stosowanie metod jakościowych (QFD, SPC, FMEA);

 • praktyki 5S;

 • SMED;

 • KAIZEN;

 • KANBAN;

 • projekty usprawnieniowe w oparciu o metodologię Lean manufacturing, Six Sigma;

 • i inne.

Nasze usługi
Oceń nasz artykuł
Back to Top