Nasze usługi

W ramach MALON GROUP oferujemy Państwu fachową i kompleksową pomoc szkoleniową i konsultingową przy wdrażaniu, utrzymywaniu oraz doskonaleniu w przedsiębiorstwach następujących systemów zarządzania:

 

Systemy i narzędzia Zarządzania Strategicznego

Systemy Zarządzania oparte na Zarządzaniu Ryzykiem

 • ISO 31000 (Zarządzanie Ryzykiem);

 • ISO 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania);

 • ISO 37001 (System Zarządzania Antykorupcyjnego);

 • ISO 37301 (System Zarządzania Zgodnością);

 • ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji);

 • ISO 28000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw);

 • ISO 14971 (Zastosowanie Zarządzania Ryzykiem do Wyrobów Medycznych);

 • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);

 • ISO 45001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

 • OHSAS 18001, PN-N 18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

Systemy Zarządzania lub Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji

Systemy Zarządzania Jakością lub Zapewnienia Jakości

 • ISO 9001 (System Zarządzania Jakością);

 • ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych);

 • IATF 16949 dawniej: ISO/TS 16949 (System Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej);

 • ISO/TS 22163 dawniej: IRIS (System Jakości dla przemysłu kolejowego);

 • AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości).

 • Akredytacja CMJ (program akredytacji dla szpitali i POZ);

 • ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji);

 • EN 15038 (System Jakości dla biur tłumaczeń – w oparciu o wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych);

 • PN-EN 15224 (System zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia);

 • RTG (System zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej).

 • ISO 29990 (System Zarządzania Jakością dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych);

CSR – Odpowiedzialność Społeczna (Corporate Social Responsibility)

Metody i narzędzia zarządzania (podstawowe i zaawansowane)

 • Metodyka SIX SIGMA;

 • System 5S (praktyki 5S);

 • SPC (Statistical Process Control),

 • MSA (Measurement Systems Analysis),

 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis),

 • Metoda QFD (Quality Function Deployment),

 • KAIZEN,

 • KANBAN,

 • Zarządzanie ryzykiem,

 • podstawowe narzędzia np.: diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, rozproszenia/ korelacji, relacji, pokrewieństwa, PDPC itp.

Systemy Zarządzania Środowiskiem

 • ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego);

 • EMAS (Eco Management and Audit Scheme, czyli System Ekozarządzania i Audytu);

 • ISO 50001 (System Zarządzania Energią).

Zrównoważona gospodarka

 • FSC CoC (System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej);

 • ISCC (System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw);

 • REDCert (System Certyfikacji Produkcji Biomasy i Biopaliw);

 • RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil – organizacja zrzeszająca przedstawicieli, związanych z produkcją oleju palmowego);

 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej);

 • UTZ Certified (Międzynarodowy program certyfikacji kawy, kakao i herbaty).

 • EUROLIŚĆ (Znak ekologiczny, gwarancja pochodzenia i wysokiej jakości).

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 • ISO 45001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

 • PN-N-18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

 • OHSAS 18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

 • SCC (Safety Checklist for Contractors czyli Standard Bezpieczeństwa dla Podwykonawców);

 • Dyrektywa SEVESO III (Dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych).

Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności

 • HACCP zgodny z wymaganiami:

  • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);

  • Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) – czyli system wymagany przepisami prawa;

  • DS 3027 (Zapewnienie Bezpieczeństwa Produkcji Żywności z HACCP).

 • GMP+ (holenderski System Certyfikacji w Sektorze Pasz).

 • SQMS (Supplier Quality Management System – Standard dla dostawców do McDonald’s).

Systemy Sieci Handlowych

 • BRC for Food Safety (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów i dostawców żywności);

 • BRC for Consumer Products (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów artykułów typu „non-food”, np. kosmetyków itp.);

 • BRC for Packaging and Packaging Materials (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla żywności i innych wyrobów);

 • BRC for Storage and Distribution (Standard zawierający wymagania dotyczące magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych i „non-food” do brytyjskich sieci handlowych);

 • IFS Food (Międzynarodowy Standard Żywności).

Dobre Praktyki Produkcyjne

 • Żywność GHP/ GMP (Dobre Praktyki Higieniczne/Dobre Praktyki Produkcyjne);

 • Kosmetyki: ISO 22716 (System Jakości dla branży kosmetycznej – przewodnik Dobrej Praktyki Produkcyjnej);

 • Opakowania: ISO 15378 (System Jakości dla producentów opakowań mających styczność z produktem leczniczym – w oparciu o szczegółowe wymagania dotyczące stosowania normy ISO 9001 z odniesieniem do Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP));

 • Opakowania: EN 15593 (System zarządzania higieną dla producentów opakowań do produktów spożywczych).

Systemy Zarządzania w Laboratoriach i Jednostkach Inspekcyjnych

 • ISO 17025 (System Jakości w laboratoriach – w oparciu o wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących – system akredytowany);

 • ISO 15189 (System Jakości w laboratoriach medycznych – w oparciu o szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji – system certyfikowany);

 • ISO 17020 (System Jakości w jednostkach inspekcyjnych – w oparciu o ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych).

Systemy Spawalnicze

 • EN 15085 (System Jakości dotyczący spawania pojazdów kolejowych i ich części);

 • ISO 3834 (System Jakości dotyczący spawania materiałów metalowych);

 • EN 1090 (Wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych).

Inne standardy, systemy, metody i narzędzia

 • SQAS (Safety and Quality Assessment Systems – System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości);

 • Standardy bezpieczeństwa TAPA
  – TAPA TSR – wymagania bezpieczeństwa dla transportu drogowego,
  – TAPA FSR – wymagania bezpieczeństwa dla magazynów i centrów logistycznych,
  – TAPA PSR – wymagania bezpieczeństwa dla parkingów);

 • WSK, czyli Wewnętrzny System Kontroli;

 • EN 15838 (Europejska norma do zarządzania jakością dla call centers/ contact centers);

 • BS 11000 (Collaborative Business Relationships, brytyjski standard dotyczący Współdziałania w Relacjach Biznesowych).

Ponieważ zależy nam na utrzymaniu dobrych stosunków ze wszystkimi Organizacjami i osobami, które nam zaufały, po zakończonej realizacji projektów polegających na budowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania, zawsze staramy się utrzymywać współpracę z naszymi Klientami. Dlatego Managerom, Pełnomocnikom, Specjalistom itp. odpowiedzialnym za utrzymanie systemów zarządzania dajemy możliwość wymiany doświadczeń z zakresu nadzorowania i doskonalenia systemów zarządzania z innymi Klientami naszej firmy oraz naszymi konsultantami.

Przedstawicielom Organizacji będącymi naszymi Klientami, umożliwiamy pozyskiwanie nowej wiedzy i doświadczenia, między innymi poprzez:

 • okresowe wymiany doświadczeń w formie szkoleń i warsztatów (odpłatność tylko w wysokości kosztów organizacyjnych: dojazd, wyżywienie, noclegi),

 • informacje przekazywane za pomocą listy mailingowej;

 • kontakty bezpośrednie z konsultantami w celu pomocy w sprawach doraźnych.

Zależy nam, aby systemy zarządzania naprawdę działały oraz aby Organizacje widziały wartość dodaną będącą ich wynikiem. Dlatego często i chętnie służymy naszym doradztwem w ramach wprowadzania zmian do systemów, ich utrzymywania oraz doskonalenia. Naszym celem  całościowa i długofalowa obsługa Organizacji pod kątem wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów, oparta na wzajemnym zaufaniu i dwustronnym zadowoleniu.

Poza przedsięwzięciami polegającymi na projektowaniu, budowaniu oraz wdrażaniu systemów zarządzania, proponujemy usługi dla przedsiębiorstw i Organizacji, w których systemy zgodne z międzynarodowymi normami już funkcjonują. Usługi te to między innymi:

 1. Przeprowadzanie auditów systemów zarządzania w przedsiębiorstwach w celu określenia stopnia ich przygotowania do auditu certyfikującego, nadzorującego lub re-certyfikującego;

 2. Realizacja auditów wewnętrznych oraz auditów dostawców;

 3. Przeprowadzanie auditów w celu określenia stopnia spełnienia obowiązujących na terenie Polski wymagań przepisów prawa (ocen zgodności) w zakresie:

  • ochrony środowiska;

  • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);

  • Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej (GMP i GHP) oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (HACCP);

  • ochrony danych osobowych.

 4. Utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania – usługi konsultingowe i szkoleniowe:

  • outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania – kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania i doskonalenia funkcjonującego w przedsiębiorstwie Klienta systemu zarządzania przez konsultanta naszej firmy;

  • przeprowadzanie auditów systemów zarządzania, których celem jest wykazanie ich słabych i mocnych stron oraz możliwości ich doskonalenia (w tym również ich uproszczenia);

  • integracja systemów zarządzania;

  • zastosowanie narzędzi informatycznych.

 5. Realizacja szkoleń tematycznych, w tym między innymi:

  • Wymagania poszczególnych norm oraz metodologii wdrażania systemów;

  • Szkolenia dla Auditorów Wewnętrznych i Pełnomocników poszczególnych systemów zarządzania;

  • z zakresu stosowania narzędzi jakości oraz metod podnoszenia efektywności funkcjonowania Organizacji.


Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami odnośnie poszczególnych obszarów, systemów lub narzędzi
Back to Top