Oferta auditów

Oferta auditów

Oferujemy Państwu usługi naszych specjalistów w zakresie przeprowadzania auditów systemów zarządzania:

 1. Pierwszej strony:

  • outsourcing auditów wewnętrznych;

  • audity określające stopień przygotowania Organizacji do auditu certyfikującego, nadzoru lub re- certyfikującego;

  • audity doskonalące mające na celu wykazać możliwości doskonalenia systemu

   • zastosowanie narzędzi, metod i dobrych praktyk zarządzania;

   • ocenę możliwości wprowadzenia dokumentów i zapisów elektronicznych w miejsce obecnie stosowanych papierowych (niezwykle istotny argument przy obecnym postępie informatyzacji Przedsiębiorstw i Organizacji) – zastosowanie ogólnodostępnych narzędzi i programów informatycznych.

  • audity doskonalące mające na celu uprościć funkcjonujący system zarządzania (oczywiście przy spełnieniu wymagań danego standardu) poprzez m.in.:

   • zmniejszenie ilości dokumentacji systemowej;

   • ocenę wprowadzonych działań na etapie wdrażania systemu przez zespoły wdrożeniowe/ lub konsultantów (czy zdefiniowane przez nich reguły są wymaganiem normy, czy też NAD-INTERPRETACJĄ tych wymagań);

   • ocenę możliwości wprowadzenia dokumentów i zapisów elektronicznych w miejsce obecnie stosowanych papierowych.

 1. Drugiej strony:
  • audity zewnętrzne realizowane na zlecenie Klienta u jego przyszłych lub obecnych dostawców/ kontrahentów;

  • audity, kontrole i badania, oceny zgodności realizowane na zlecenie Koncernów/ Zarządców Grupy Przedsiębiorstw /Firm wielooddziałowych/ itp. w poszczególnych Zakładach /Oddziałach /Przedsiębiorstwach.

 

Przeprowadzamy audity systemów zarządzania na zgodność z:

 • normami i standardami definiującymi systemy (najpopularniejsze to: ochrona danych osobowych (RODO), zarządzanie jakością ISO 9001, zarządzanie środowiskiem ISO 14001, zarządzanie BHP PN-N 18001/ OHSAS, zapewnienia/ zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (HACCP, ISO 22000, GMP/GHP, GMP+), zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, kompetencje laboratoriów (ISO 17025), FSC, itp.);

 • regulacjami wewnętrznymi Organizacji/ Koncernu/ Grupy;

 • przepisami prawa a w szczególności: prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, prawa żywnościowego (patrz zakładka: ocena zgodności).

Zalety realizacji auditów przez zewnętrznych specjalistów:

 • okresowe „spojrzenie z zewnątrz” na procesy/ działania/ dokumenty umożliwia zaprezentowanie innego punktu widzenia na badane obszary. Pozwala to uniknąć „realizacji z przyzwyczajenia”, co jest szczególnie ważne ze względu na ciągle zmieniający się rynek i otoczenie organizacji;

 • doświadczenie zewnętrznych specjalistów przyczynia się do doskonalenia funkcjonujących systemów zarządzania a spostrzeżenia po-auditowe wykorzystywane są przez Organizację do planowania i wdrażania dobrych praktyk zarządczych;

 • w mniejszych firmach często istnieją problemy z przeprowadzeniem auditów wewnętrznych ze względu na potrzebę zapewnienia obiektywności i bezstronności auditorów (auditor nie może auditować własnej pracy, oraz powinna być zachowana niezależność służbowa);

 • oszczędność czasu własnych pracowników. Do auditu należy się odpowiednio przygotować, następnie przeprowadzić go i opracować dokumentację po-auditową. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych powinno odbywać się w sposób planowy i rzetelny, gdyż tylko wtedy audity są skutecznym narzędziem doskonalenia systemu zrządzania, a to wiąże się z dodatkowymi, czasochłonnymi obowiązkami i koniecznością zaangażowania pracowników. Jest to sprawą kłopotliwą i uciążliwą dla firmy;

 • zapewnienie w przypadku auditów drugiej strony stałej, powtarzalnej jakości przeprowadzonych badań;

 • w przypadku auditów sprawdzających przed auditami certyfikującymi, nadzoru lub re-certyfikującymi specjaliści, posiadający doświadczenia jako auditorzy jednostek certyfikujących przedstawią kierownictwu obszary, które wymagają poprawy lub doskonalenia jeszcze zanim Organizacja przystąpi do auditu jednostki certyfikującej.

Swoje doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną nasi specjaliści zdobywali i zdobywają w dalszym ciągu podczas:

 • realizacji różnego rodzaju projektów polegających na projektowaniu oraz wdrażaniu systemów zarządzania;

 • przeprowadzania dla różnych jednostek certyfikujących auditów certyfikujących, nadzoru oraz re- certyfikujących (konsultanci są zarazem audytorami kontraktowymi czołowych jednostek certyfikujących i to już od połowy lat ‘90);

 • przeprowadzania auditów pierwszej, drugiej strony na zlecenie Klientów;

 • konferencji oraz wymiany doświadczeń organizowanych przez jednostki certyfikujące dla auditorów oraz specjalistów z rekomendowanych przez nie firm konsultingowych;

 • wielu szkoleń organizowanych przez czołowe jednostki certyfikujące oraz specjalistyczne Organizacje (już w ’93 roku nasi specjaliści ukończyli pierwsze szkolenia, które były organizowane przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów przy współpracy z ANFOR/ Association Francaise de Normalisation/).

Po przeprowadzonym audicie nasi specjaliści opracowują i przedstawiają kierownictwu szczegółowe wyniki auditu w formie raportu lub w formie odpowiedniej do regulacji związanych z auditami w danej organizacji oraz pomagają w zaplanowaniu skutecznych działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących.

*Nasze umowy, które zawieramy z Klientami zawierają bardzo szczegółowe klauzule poufności, gwarantujące naszym Klientom, że wszelkie uzyskane podczas auditów informacje będą nadzorowane w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo.


 

Back to Top