Nadzorowanie systemów

Nadzorowanie Systemów Zarządzania
Outsourcing funkcji nadzorczych (Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania)

 

Już w trakcie projektowania i budowania systemu zarządzania Organizacja musi podjąć decyzję odnośnie wytypowania osoby odpowiedzialnej za proces wdrożenia oraz późniejsze nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania. Zgodnie z poszczególnymi normami definiującymi wymagania określonych systemów zarządzania osoba taka powinna wywodzić się z kierownictwa firmy oraz, poza obecnymi obowiązkami, przyjąć dodatkowy zakres odpowiedzialności związany z nadzorowaniem danego systemu zarządzania (w przypadku, kiedy kandydat nie wywodzi się z kierownictwa Organizacji, należy zdefiniować mu odpowiedni zakres uprawnień w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do zarządzania).
 

W obecnych czasach osoby na stanowiskach kierowniczych bardzo często pracują więcej niż 8 godzin dziennie (nienormowany czas pracy). Poszerzenie zakresu ich obowiązków o dodatkowy obszar związany z nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania często wykracza poza ramy możliwości danego managera. Z tego też względu oferujemy nasze usługi w zakresie nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania na zasadzie outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem.
 

Celem realizacji niniejszej usługi jest zapewnienie ciągłej zgodności systemów zarządzania z wymaganiami międzynarodowych norm oraz ich doskonalenie z zastosowaniem metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania.
 
 
W ramach niniejszej usługi oferujemy między innymi:

 • planowanie i realizację auditów wewnętrznych oraz nadzorowanie realizacji działań poauditowych;

 • czynne uczestnictwo w auditach zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących) oraz planowanie i nadzorowanie realizacji działań poauditowych;

 • nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych;

 • zarządzanie zmianami w systemie zarządzania;

 • nadzorowanie dokumentacji systemowej;

 • szkolenie personelu Organizacji (w tym szkolenia okresowe, szkolenia nowych pracowników firmy);

 • reprezentowanie Organizacji na zewnątrz w sprawach dotyczących danego systemu zarządzania.

Korzyścią wynikającą z nadzorowania systemu przez specjalistów z Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON Sp. z o. o., zawodowo zajmujących się systemami zarządzania w Przedsiębiorstwach, jest stały dostęp do nieustannie podnoszonej przez nich wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą czynnie wykorzystują na rzecz doskonalenia systemu funkcjonującego u Klienta.
 

Przyjmując na siebie obowiązki Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, nasi specjaliści są w trybie ciągłym odpowiedzialni za poprawność funkcjonowania systemu zarządzania w Organizacji Klienta, w tym za wyniki realizowanych auditów zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących).
 
 

Korzyści wynikające z outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem:

 • odpowiedzialność za system zarządzania w rękach wyspecjalizowanego personelu;

 • oszczędność czasu własnego personelu;

 • bieżący dostęp do informacji dotyczących nowych systemów zarządzania, metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania;

 • realizacja auditów wewnętrznych pod nadzorem auditorów jednostek certyfikujących (nasi konsultanci są również auditorami jednostek certyfikujących).

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top