Nadzorowanie systemów

Nadzorowanie Systemów Zarządzania

Outsourcing funkcji nadzorczych (Pełnomocnik /Manager ds. Systemu Zarządzania, Inspektor Ochrony Danych itp.)

 

Już w trakcie projektowania i budowania systemu zarządzania Organizacja musi podjąć decyzję odnośnie wytypowania osoby odpowiedzialnej za proces wdrożenia oraz późniejsze nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania. Ze względu na efektywność ekonomiczną najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przydzielenie konkretnemu pracownikowi dodatkowych, poza jego obecnym zakresem, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień związanych z nadzorowaniem danego systemu zarządzania. W obecnych czasach pracownicy, szczególnie na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych, bardzo często pracują więcej niż 8 godzin dziennie (nienormowany czas pracy). Poszerzenie zakresu ich obowiązków o dodatkowy obszar związany z nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania często wykracza poza ramy możliwości danego pracownika. Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że osoba wskazana do pełnienia funkcji dotyczących nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania powinna posiadać odpowiednie kompetencje osobowe (wykształcenie, doświadczenie). Z tego też względu oferujemy nasze usługi w zakresie nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania na zasadzie outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem.
 

Celem realizacji niniejszej usługi jest zapewnienie ciągłej zgodności systemów zarządzania z wymaganiami międzynarodowych norm, standardów lub przepisów prawa oraz ich doskonalenie z zastosowaniem metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania.
 
 
W ramach niniejszej usługi oferujemy między innymi:

 • planowanie i realizację auditów wewnętrznych oraz nadzorowanie realizacji działań poauditowych;

 • czynne uczestnictwo w auditach zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących) oraz planowanie i nadzorowanie realizacji działań poauditowych;

 • czynne uczestnictwo i reprezentowanie firmy w inspekcjach i kontrolach realizowanych przez uprawnione do tego instytucje łącznie ze wsparciem naszej kancelarii prawnej (w przypadku potrzeby);

 • nadzorowanie realizacji działań korekcyjnych i korygujących;

 • nadzorowanie aktualności wyników szacowania ryzyka i szans oraz wdrażania działań odnoszących się do ryzyka i szans;

 • zarządzanie zmianami w systemie zarządzania;

 • nadzorowanie dokumentacji systemowej;

 • szkolenie personelu Organizacji (w tym szkolenia okresowe, szkolenia nowych pracowników firmy);

 • reprezentowanie Organizacji na zewnątrz w sprawach dotyczących danego systemu zarządzania.

Korzyścią wynikającą z nadzorowania systemu przez specjalistów z Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP, zawodowo zajmujących się systemami zarządzania w Przedsiębiorstwach, jest stały dostęp do nieustannie podnoszonej przez nich wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą czynnie wykorzystują na rzecz doskonalenia systemu funkcjonującego u Klienta.
 

Przyjmując na siebie obowiązki związane z funkcją nadzorczą (Managera /Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, Inspektora Ochrony Danych itp.), nasi specjaliści są w trybie ciągłym odpowiedzialni za poprawność funkcjonowania systemu zarządzania w Organizacji Klienta, w tym za wyniki realizowanych auditów zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących) oraz inspekcji i kontroli uprawnionych do tego celu przedmiotowych instytucji.
 
 

Korzyści wynikające z outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem:

 • odpowiedzialność za system zarządzania i jego wyniki w rękach wyspecjalizowanego personelu;

 • oszczędność czasu własnego personelu;

 • bieżący dostęp do informacji dotyczących nowych systemów zarządzania, metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania, informacji dotyczących zmian w zakresie mających zastosowanie przepisów prawa;

 • realizacja auditów wewnętrznych pod nadzorem auditorów jednostek certyfikujących (nasi konsultanci są również auditorami jednostek certyfikujących).

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top