Wdrażanie systemów

Wdrażanie systemów zarządzania

 

Wdrażanie systemów zarządzania jest jedną z podstawowych, realizowanych przez nas linii biznesowych.
Realizowane w ramach niniejszej działalności projekty zorientowane są na dzielenie się z Państwem wiedzą i umiejętnościami naszych specjalistów w celu osiągnięcia określonych wyników:

 • wdrożenia skutecznego systemu zarządzania;
 • uzyskanie zgodności z aktualnym wymaganiami prawa;
 • uzyskanie stosownego certyfikatu potwierdzającego zgodność danego systemu z określonymi wymaganiami.

W przypadku, kiedy do wdrożenia danego systemu zarządzania wymagana jest od odpowiedzialnego za daną Organizację Managera, fachowa wiedza i umiejętności jedyną możliwością zapewnienia odpowiedniej jakości projektu wdrożeniowego jest pozyskanie stosownej wiedzy i umiejętności. W każdym właściwie przypadku
Manager może pozyskać wiedzę w dwojaki sposób:


 • Osobiście wyedukować się w zakresie zagadnień tematycznych i wymagań standardu określającego dany system zarządzania poprzez szkolenia, warsztaty, ukończenie odpowiednich studiów itp. lub zdobywając doświadczenie w ramach współpracy z innymi organizacjami.
  Sposób ten jest bardzo ambitny, jednocześnie jednak często bardzo czasochłonny i kosztotwórczy. Biorąc pod uwagę fakt, iż w dzisiejszych czasach managerowie stykają się z bardzo szerokim spektrum tematów dotyczących zarządzania, zdobycie wiedzy z zakresu ich wszystkich przez jedną osobę jest niemożliwe. Po zakończeniu realizacji jednego projektu natychmiast definiowane są potrzeby organizacji odnośnie kolejnych. Czas jednak zawsze działa na niekorzyść Organizacji. Jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie rozwiązania, może ona zostać obciążona karami zarówno przez Klientów, jak i urzędy lub pozostać w tyle za konkurencją, która jako pierwsza wprowadzi nowe rozwiązania.


 • Nabyć wiedzę od specjalistów i ekspertów już ją posiadających.
  Może wydać się złudnym, że inwestycja w usługi specjalistów zewnętrznych przekracza koszty rozwiązania przedstawionego powyżej. Jeśli jednak uwzględni się fakt, iż w ten sposób projekt zostanie zrealizowany bez absorbowania czasu, który managerowie mają poświęcić na zarządzanie organizacją i realizację procesów biznesowych, weźmie się pod uwagę koszty potencjalnie utraconych korzyści poprzez zajmowanie się działaniami, które nie przynoszą wprost wartości dodanej czy koszty bezpośrednie (szkoleń, studiów itp.) okazuje się, że to właśnie ta metoda jest dużo bardziej efektywna. Specjaliści i eksperci poza dużą wiedzą teoretyczną posiadają również odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, zdobyte w trakcie realizacji podobnych działań i projektów w wielu różnych organizacjach. To właśnie ich doświadczenie bezsprzecznie wpływa na osiągnięcie odpowiednich wyników danego projektu. Tego typu realizacje są zazwyczaj o wiele mniej czasochłonne niż w przypadku samodzielnych prób rozwiązania problemu, co pozwala na niezakłóconą realizację procesów biznesowych w znacznie krótszym czasie lub rozpoczęcie nowych projektów/działań.

Oczywistym jest, iż realizacja części działań w ramach danego projektu wdrożeniowego nie jest możliwa wyłącznie przez specjalistów z zewnątrz organizacji. Nie posiadają oni bowiem takiej wiedzy dotyczącej jej funkcjonowania, jak osoby w niej pracujące na co dzień. Dlatego też realizacja projektów wdrożeniowych polega na odpowiednim połączeniu pracy obu stron – ludzi związanych z organizacją oraz specjalistów zewnętrznych. Personel, najczęściej managerowie lub osoby wyznaczone do nadzorowania danego projektu /działania, dostarczają specjalistom z zewnątrz odpowiedniej i pełnej informacji. Tylko na ich podstawie specjaliści z zewnątrz są w stanie w sposób efektywny wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności na rzecz danej organizacji. Z drugiej jednak strony to właśnie osoby spoza firmy wnoszą do niej nowe pomysły i niestosowane do tej pory rozwiązania. To właśnie ten „świeży powiew” każdorazowo stanowi wartość dodaną w ramach poszczególnych realizowanych projektów.

W ramach projektów, których celem jest wdrożenie danego systemu zarządzania realizowane są, niezależnie od rodzaju systemu, między innymi działania takie jak:


 • Audit wstępny obecnie funkcjonujących rozwiązań i dokumentacji pod kątem zgodność ze standardem, w którym przedstawiono wymagania odnośnie danego systemu zarządzania;


 • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi w danym zakresie (ochrona środowiska, BHP, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo informacji, itp.);


 • Szkolenie wstępne – wprowadzające dla osób odpowiedzialnych i bezpośrednio powiązanych z projektem wdrożeniowym z zakresu idei i wymagań danego systemu;


 • Wprowadzenie regulacji w obszarze odpowiedzialności najwyższego kierownictwa (określenie: strategii, ogólnych wytycznych odnośnie systemu, Polityki, celów, zadań i programów ich realizacji, budowa lub weryfikacja formalnej struktury organizacyjnej, definiowanie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie danego systemu zarządzania itp.);


 • Identyfikacja, ocena i analiza fundamentalnych aspektów danego systemu (np. aspektów środowiskowych, zagrożeń dla BHP, bezpieczeństwa żywności, jakości, bezpieczeństwa informacji itp.);


 • Określenie regulacji systemu zarządzania czyli opracowanie dokumentacji systemowej takiej jak: Księga Systemu, procedury (systemowe, operacyjne), instrukcje, wzorce formularzy;


 • Szkolenia dla personelu Organizacji z zakresu nowych regulacji – wdrażanie nowych regulacji do stosowania;


 • Szkolenie auditorów wewnętrznych odpowiedzialnych za przeprowadzania w sposób planowy okresowych weryfikacji zgodności z wymaganiami oraz skuteczności systemu zarządzania;


 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w celu weryfikacji zgodności i skuteczności oraz stopnia gotowości do audytu jednostki zewnętrznej (w przypadku kiedy jednym z celów projektu wdrożeniowego było uzyskanie certyfikatu);


 • Przeprowadzenie przeglądu i oceny przydatności wdrożonego systemu zarządzania;


 • AUDIT CERTYFIKUJĄCY (jeżeli ma zastosowanie).

Zakres prac, odpowiedzialności i obowiązków zewnętrznych specjalistów wpływa w sposób jednoznaczny na wartość inwestycji. W gestii zarządzających daną Organizacją leży przeprowadzenie analiz, które wskażą rozwiązanie bardziej opłacalne – realizacja projektu we własnym zakresie czy też zlecenie całości lub części prac doradcom zewnętrznym.

W ramach MALON GROUP oferujemy Państwu fachową i kompleksową pomoc szkoleniową i konsultingową przy wdrażaniu, utrzymywaniu oraz doskonaleniu w przedsiębiorstwach następujących systemów zarządzania:


 1. Systemy i narzędzia Zarządzania Strategicznego


 2. Systemy Zarządzania oparte na Zarządzaniu Ryzykiem

  • ISO 31000 (Zarządzanie Ryzykiem);

  • ISO 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania);

  • ISO 37001 (System Zarządzania Antykorupcyjnego, System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi);

  • ISO 37301 (System Zarządzania Zgodnością);

  • ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji);

  • ISO 28000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw);

  • ISO 14971 (Zastosowanie Zarządzania Ryzykiem do Wyrobów Medycznych);

  • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);

  • ISO 45001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

  • OHSAS 18001, PN-N 18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);


 3. Systemy Zarządzania lub Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji


 4. Systemy Zarządzania Jakością lub Zapewnienia Jakości

  • ISO 9001 (System Zarządzania Jakością);

  • ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych);

  • IATF 16949 dawniej: ISO/TS 16949 (System Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej);

  • ISO/TS 22163 dawniej IRIS (System Jakości dla przemysłu kolejowego);

  • AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości).

  • Akredytacja CMJ (program akredytacji dla szpitali i POZ);

  • ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji);

  • EN 15038 (System Jakości dla biur tłumaczeń – w oparciu o wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych);

  • PN-EN 15224 (System zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia);

  • RTG (System zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej).

  • ISO 29990 (System Zarządzania Jakością dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych);


 5. CSR – Odpowiedzialność Społeczna (Corporate Social Responsibility)


 6. Metody i narzędzia zarządzania (podstawowe i zaawansowane)

  • Metodyka SIX SIGMA;

  • System 5S (praktyki 5S);

  • SPC (Statistical Process Control),

  • MSA (Measurement Systems Analysis),

  • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis),

  • Metoda QFD (Quality Function Deployment),

  • KAIZEN,

  • KANBAN,

  • Zarządzanie ryzykiem,

  • podstawowe narzędzia np.: diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, rozproszenia/ korelacji, relacji, pokrewieństwa, PDPC itp.


 7. Systemy Zarządzania Środowiskiem

  • ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego);

  • EMAS (Eco Management and Audit Scheme, czyli System Ekozarządzania i Audytu);

  • ISO 50001 (System Zarządzania Energią).


 8. Zrównoważona gospodarka

  • FSC CoC (System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej);

  • ISCC (System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw);

  • REDCert (System Certyfikacji Produkcji Biomasy i Biopaliw);

  • RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil – organizacja zrzeszająca przedstawicieli, związanych z produkcją oleju palmowego);

  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej);

  • UTZ Certified (Międzynarodowy program certyfikacji kawy, kakao i herbaty)

  • EUROLIŚĆ (Znak ekologiczny, gwarancja pochodzenia i wysokiej jakości)


 9. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

  • ISO 45001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

  • PN-N-18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

  • OHSAS 18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);

  • SCC (Safety Checklist for Contractors czyli Standard Bezpieczeństwa dla Podwykonawców);

  • Dyrektywa SEVESO III (Dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych).


 10. Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności

  • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);

  • HACCP zgodny z wymaganiami:

   • Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) – czyli system wymagany przepisami prawa;

   • DS 3027 (Zapewnienie Bezpieczeństwa Produkcji Żywności z HACCP).

  • GMP+ (holenderski System Certyfikacji w Sektorze Pasz).

  • SQMS (Supplier Quality Management System – Standard dla dostawców do McDonald’s).


 11. Systemy Sieci Handlowych

  • BRC for Food Safety (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów i dostawców żywności);

  • BRC for Consumer Products (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów artykułów typu „non-food”, np. kosmetyków itp.);

  • BRC for Packaging and Packaging Materials (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla żywności i innych wyrobów);

  • BRC for Storage and Distribution (Standard zawierający wymagania dotyczące magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych i „non-food” do brytyjskich sieci handlowych);

  • IFS Food (Międzynarodowy Standard Żywności).


 12. Dobre Praktyki Produkcyjne

  • Żywność GHP/ GMP (Dobre Praktyki Higieniczne/Dobre Praktyki Produkcyjne);

  • Kosmetyki: ISO 22716 (System Jakości dla branży kosmetycznej – przewodnik Dobrej Praktyki Produkcyjnej);

  • Opakowania: ISO 15378 (System Jakości dla producentów opakowań mających styczność z produktem leczniczym – w oparciu o szczegółowe wymagania dotyczące stosowania normy ISO 9001 z odniesieniem do Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP));

  • Opakowania: EN 15593 (System zarządzania higieną dla producentów opakowań do produktów spożywczych).


 13. Systemy Zarządzania w Laboratoriach i Jednostkach Inspekcyjnych

  • ISO 17025 (System Jakości w laboratoriach – w oparciu o wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących – system akredytowany);

  • ISO 15189 (System Jakości w laboratoriach medycznych – w oparciu o szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji – system akredytowany);

  • ISO 17020 (System Jakości w jednostkach inspekcyjnych – w oparciu o ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych).


 14. Systemy Spawalnicze

  • EN 15085 (System Jakości dotyczący spawania pojazdów kolejowych i ich części);

  • ISO 3834 (System Jakości dotyczący spawania materiałów metalowych);

  • EN 1090 (Wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych).


 15. Inne standardy, systemy, metody i narzędzia

  • SQAS (Safety and Quality Assessment Systems – System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości);

  • Standardy bezpieczeństwa TAPA
   – TAPA TSR – wymagania bezpieczeństwa dla transportu drogowego,
   – TAPA TSR – wymagania bezpieczeństwa dla magazynów i centrów logistycznych,
   – TAPA PSR – wymagania bezpieczeństwa dla parkingów);

  • WSK, czyli Wewnętrzny System Kontroli;

  • EN 15838 (Europejska norma do zarządzania jakością dla call centers/ contact centers);

  • BS 11000 (Collaborative Business Relationships, brytyjski standard dotyczący Współdziałania w Relacjach Biznesowych).

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych systemów zarządzania przedstawionymi na poszczególnych podstronach lub prosimy o kontakt. Nasi specjaliści chętnie spotkają się z Państwem w dogodnych dla Państwa: miejscu i terminie, w celu przedstawienia poszczególnych systemów zarządzania i cech charakterystycznych poszczególnych projektów.Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP
biuro@iso.org.pl,
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
Formularze kontaktowe

Back to Top