Proces wdrażania GMP+

Wdrażanie systemów GMP+ (PDV)

 

Pomoc konsultantów z Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON Sp. z o. o. w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz według standardów PDV GMP+ składa się z następujących etapów:

 • Przeprowadzenie auditu stanu zerowego na zgodność z danym standardem GMP+ oraz przegląd działań prowadzonych w ramach programów dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych zalecanych w Codex Alimentarius i Prawie Paszowym.

  Przekazanie raportu wraz z zaleceniami.

 •  

 • Szkolenie kadry i pracowników Przedsiębiorstwa z zakresu wymagań GMP+ oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Pasz w Firmie.

  Wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrażania systemu oraz jego naczelnych zasad. W czasie trwania umowy pracownicy firmy szkoleni są z zasad GHP, GMP, HACCP (Codex Alimentarius), wymagań prawa paszowego, zagrożeń bezpieczeństwa pasz oraz zastosowania nowoczesnych metod analitycznych do kontroli stanu higieny.

 •  

 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień

  Określenie, udokumentowanie i zakomunikowanie zakresów obowiązków i uprawnień pracowników mających wpływ na bezpieczeństwo pasz w celu zapewnienia skuteczności funkcjonowania i utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz. Określenie odpowiedzialności i uprawnień do inicjowania i zapisywania działań. Stworzenie schematu organizacyjnego Organizacji.

 •  

 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Pasz

  Określenie wraz z Najwyższym Kierownictwem oraz udokumentowanie Polityki Bezpieczeństwa Karmy Przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zaangażowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa paszowego, biorąc pod uwagę specyfikę danej Organizacji, w tym wymagania prawne i komunikację.

 •  

 • Określenie planowania realizacji bezpiecznych wyrobów/ usług

  Dostosowanie obecnego systemu sterowania procesami Organizacji do wymagań GMP+. Określenie wymagań specyficznych dla danej Organizacji. Przeprowadzenie analizy ryzyka i związanych z nią działań. Ustanowienie planu monitoringu.

 •  

 • Określenie i udokumentowanie procesu realizacji bezpiecznych wyrobów/ usług, a w tym:

  Określenie systemu identyfikowalności, przygotowanie skutecznego nadzoru nad niezgodnościami i postępowania z nimi, określenie specyficznych warunków higienicznych i ich nadzoru.

 •  

 • Opracowanie dokumentów systemowych

  (procedury, instrukcje, formularze) dotyczących obszarów: nadzoru nad dokumentacją i zapisami systemu zarządzania, postępowania z niebezpiecznymi wyrobami, działań naprawczych i zapobiegawczych, wycofania, wczesnego ostrzegania, auditów wewnętrznych.

 •  

 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz wdrożonego w Organizacji

  Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (procedury, instrukcje, itp.). Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań).

 •  

 • Przeprowadzenie przeglądu całego Systemu Zarządzania

  Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy, analiza wyników działań weryfikacyjnych, działań naprawczych i zapobiegawczych, analiza wyników działań aktualizujących system, niezgodności i możliwości doskonalenia, ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji.

 •  

 • Audit certyfikujący

  Gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego.

  Do obowiązków konsultantów CDS MALON będzie należało również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Przedsiębiorstwem, a jednostką certyfikującą

Konsultant przygotowuje dokumentację ww obszaru na podstawie informacji uzyskanych podczas wizyt w Organizacji i wywiadów z odpowiedzialnymi za dane działania pracownikami. Każdy nowo opracowany dokument jest weryfikowany i analizowany przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar oraz Konsultanta. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (przeprowadza szkolenia personelu).

 
 

Graficznie przedstawiony proces wdrażania Systemu GMP+ (PDV)

 
Proces wdrażania GMP+
 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top