System Bezpieczeństwa Żywności HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Hazard Analysis and Critical Control Point
 

System HACCP jest jednym z nielicznych narzędzi, które są przedmiotem wymagań unijnych i polskich przepisów prawa.
 

Pomoc konsultantów z Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON Sp. z o. o. w opracowaniu i wdrożeniu systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) zawierającego zasady GHP – Good Hygienic Practice (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP – Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna) – według siedmiu zasad i dwunastu etapów zawartych w Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) składa się z następujących etapów:

 • Przeprowadzenie auditu stanu zerowego na zgodność z wymaganiami Codexu Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) i Prawa Żywnościowego (Rozporządzenie (WE) nr 852/2004, 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i inne) oraz przegląd istniejącej dokumentacji GHP/ GMP.
  Przekazanie raportu wraz z zaleceniami;

 •  

 • Powołanie Zespołu ds. HACCP
  Wyznaczenie Kierownika Zespołu ds. HACCP. Określenie, udokumentowanie i zakomunikowanie zakresów obowiązków i uprawnień wszystkich członków Zespołu, mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne żywności w celu zapewnienia skuteczności działań systemu HACCP;

 •  

 • Przybliżenie pracownikom Przedsiębiorstwa zasad systemu HACCP oraz wymogów Prawa Żywnościowego
  Wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla prawidłowego wdrażania systemu.
  W czasie trwania umowy pracownicy firmy szkoleni są z zasad GHP, GMP, HACCP wymagań prawa żywnościowego, zagrożeń zdrowotnych wynikających z nieprzestrzegania ww zasad;

 •  

 • Przeprowadzenie i udokumentowanie Analizy HACCP
  (wg 7 zasad Codex Alimentarius)

  • opis produktu wraz z zidentyfikowaniem zamierzonego sposobu użycia produktu;

  • opracowanie i weryfikacja schematów technologicznych;

  • identyfikacja zagrożeń (zgodnie ze zweryfikowanymi schematami);

  • wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli – KPK (CCP – Critical Control Point);

  • określenie limitów krytycznych dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego;

  • określenie sposobu i częstotliwości monitorowania KPK (CCP);

  • określenie działań naprawczych dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego.

  •  

   Konsultant przygotowuje dokumentację systemową na podstawie informacji uzyskanych podczas wizyt w Przedsiębiorstwie i wywiadów z odpowiedzialnymi za dane działania pracownikami. Każdy nowo opracowany dokument jest weryfikowany i analizowany przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar oraz Konsultanta. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (przeprowadza szkolenie personelu).

   

 • Opracowanie dokumentów systemowych (Księga HACCP, procedury, instrukcje, formularze) dotyczących:

  • nadzoru nad dokumentacją i zapisami systemu zarządzania HACCP;

  • procedur weryfikacji systemu
   Konsultant przygotowuje i wdraża dokumentację systemową analogicznie jak w przypadku Analizy HACCP.

 •  

 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności HACCP wdrożonego w Organizacji.

  Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (procedury, instrukcje itp.). Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań).
   
  Po przeprowadzonym audicie przez konsultantów Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON Sp. z o. o., który wykaże zgodność działań i prowadzonych zapisów z regulacjami zawartymi w opracowanej dokumentacji HACCP, jako dowód pozytywnego wyniku weryfikacji, wystawimy Państwu odpowiednie poświadczenie w formie CERTYFIKATU HACCP.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wprowadzania systemu HACCP. Korzystanie z zewnętrznych specjalistów zmniejsza znacznie ilość czasu, jaki musicie Państwo poświęcić na wprowadzenie HACCP (wymóg prawa) oraz zwiększa skuteczność funkcjonującego systemu poprzez korzystanie z wiedzy (zarówno praktycznej, jak i teoretycznej) naszych specjalistów.

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top