Wdrażanie ISO 22716

Proces wdrażania ISO 22716

 

 1. Audyt wstępny i ocena zgodności

  • przeprowadzenie audytu wstępnego i oceny zgodności w celu określenia stopnia spełnienia wymagań normy ISO 22716 przez obecnie funkcjonujący system zarządzania;

  • dokumentowanie wyników audytu i oceny zgodności (raport). Identyfikacja niezgodności i obszarów do doskonalenia, określenie działań do realizacji ich terminów i priorytetów;

  • zdefiniowanie wstępnego wykazu procedur systemowych;

  • opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji projektu uwzględniającego wstępny wykaz procedur;

  • realizacja działań i zaleceń poaudytowych.

  Wyniki audytu wstępnego mogą wskazywać na potrzebę realizacji działań inwestycyjnych związanych z poniesieniem dodatkowych kosztów przez firmę (np. kosztów remontów itp.) Z tego względu zawsze dajemy naszym Klientom możliwość podjęcia decyzji odnośnie rezygnacji z dalszej realizacji projektu. Jednym z celów audytu jest wykazanie tego obszarów, które będą wymagały poniesienie nakładów– takich które wcześniej przez firmę nie zostały zaplanowane a tym samym nie ma możliwości ich poniesienia w trakcie trwania projektu wdrożeniowego.
   

 2. Szkolenie

 3. Szkolenie wstępne dla kadry kierowniczej oraz osób funkcyjnych związanych z GMP z zakresu wymagań normy ISO 22716 oraz metodologii wdrażania Dobrych Praktyk Produkcyjnych.
  Szkolenie prowadzone jest z uwzględnieniem wyników audytów wstępnego, które w jego trakcie są szczegółowo omawiane.
   

 4. Opracowanie dokumentacji

 5. Weryfikacja posiadanych regulacji systemowych (procedur i instrukcji). Identyfikacja potrzeb w zakresie dokumentacji oraz opracowanie dokumentów niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu Dobrych Praktyk Produkcyjnych zgodnego z wymaganiami normy ISO 22716.
  Opracowanie niezbędnej dokumentacji: Księgi GMP zawierająca procedury w zakresach merytorycznych:

  • personel;
  • pomieszczenia;
  • wyposażenie;
  • surowce i materiały opakowaniowe;
  • proces produkcji;
  • wyroby gotowe;
  • laboratorium kontroli jakości;
  • wyroby poza specyfikacją;
  • odpady;
  • podwykonawstwo;
  • odstępstwa;
  • reklamacje i wycofanie wyrobów z rynku;
  • audyty wewnętrzne;
  • dokumentacja GMP;
  • zarządzanie zmianami.

  Wykorzystanie aktualnie funkcjonujących rozwiązań i opracowań po przeprowadzeniu ich szczegółowej analizy przydatności oraz zgodności z wymaganiami ISO 22716.
   

 6. Szkolenie pracowników

 7. Szkolenie dla pracowników firmy z zakresu regulacji systemu Dobrych Praktyk Produkcyjnych zgodnych z ISO 22716
  Wykorzystanie obecnie funkcjonujących rozwiązań i opracowań po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przydatności oraz zgodności
   

 8. Audyt wewnętrzny

  • przeprowadzenie kompleksowego audytu wewnętrznego (całej organizacji), w celu weryfikacji stanu systemu Dobrych Praktyk Produkcyjnych w tym jego skuteczności i zgodności z wymaganiami normy ISO 22716;

  • opracowanie raportu z audytu wewnętrznego oraz kart niezgodności dla wszystkich zidentyfikowanych rozbieżności względem kryterium audytu: wymagań normy ISO 22716 oraz wewnętrznych regulacji systemowych (Księgi GMP, procedur i instrukcji);

  • określenie i zaplanowanie działań naprawczych oraz korygujących dla wszystkich zidentyfikowanych niezgodności oraz działań zapobiegawczych w sytuacjach w których zostały zidentyfikowane zagrożenia możliwości wystąpienia niezgodności;

  • nadzorowanie wdrożenia (realizacji) działań poaudytowych.

 9. Certyfikacja na zgodność z wymaganiami ISO 22716 (działanie fakultatywne)

  • pomoc w wyborze jednostki certyfikującej, która przeprowadzi audyt certyfikujący na zgodność z ISO 22716;

  • audyt certyfikujący – deklarujemy obecność konsultantów odpowiedzialnych za projekt podczas audytu certyfikującego i ich wsparcie merytoryczne w trakcie tego audytu;

  • określenie i zaplanowanie działań poaudytowych dla obserwacji zdefiniowanych przez audytorów i przedstawionych w raporcie z audytu;

  • nadzorowanie wdrożenia działań poaudytowych.

 
 

Graficzne przedstawienie projektu: wdrożenie Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP zgodnych z ISO 22716

 
Proces wdrażania ISO 22716
 
 

Back to Top