Wdrażanie zasad GMP i GHP

Proces wdrażania zasad GMP/ GHP składa się z następujących etapów:

 1. Audit stanu zerowego

 2. Przeprowadzenie auditu stanu zerowego na zgodność z wymaganiami Codex Alimentarius, prawa UE i wytycznych Polskiego Prawa Żywnościowego związanych z zasadami GHP i GMP.
  Przeprowadzający audit zapoznaje się z istniejącą dokumentacją i działaniami związanymi z zasadami GHP i GMP. Czas trwania auditu stanu zerowego jest uzależniony od wielkości firmy i ilości procesów.
   

 3. Szkolenie wstępne z zakresu GMP i GHP

 4. Szkolenie z zasad GHP i GMP oraz oddanie raportu z auditu stanu zerowego.
  Konsultant przeprowadzający audit stanu zerowego oddaje raport w siedzibie firmy, przedstawia ewentualne niezgodności i zalecenia. Przeprowadza szkolenie z zasad GMP i GHP oraz obowiązującego prawa żywnościowego.
   

 5. Wdrażanie zasad GHP i GMP w firmie

 6. Konsultacje w firmie.

  Czas trwania jest uzależniony od wielkości Firmy i stanu zaawansowania działań zastanych oraz ich poprawności. Konsultant pomagający wdrożyć działania GMP i GHP tworzy dokumentację systemową po wcześniejszych rozmowach i przeprowadza szkolenia.
   

 7. Audit końcowy

 8. Audit końcowy zamykający współpracę.

  Konsultant w przypadku stwierdzenia niezgodności opisuje je i przedstawia działania korygujące oraz zalecenia zawarte w raporcie z auditu końcowego.

 
 

Graficzne przedstawienie projektu: uzyskanie certyfikatu systemu GMP/ GHP

 
Proces wdrażania GMP/ GHP
 
 

Back to Top