WSK – Wewnętrzny System Kontroli

 

WSK – Wewnętrzny System Kontroli

 

Czym jest WSK – Wewnętrzny System Kontroli?

WSK to zbiór wytycznych, które powinny przestrzegać organizacje zajmujące się obrotem towarami podwójnego zastosowania. Patrząc pod kątem zarządzania Wewnętrzny System Kontroli jest instrumentem pełniącym funkcje zabezpieczenia przed działaniami niezgodnymi ze zobowiązaniami międzynarodowymi oraz krajowymi wymogami kontroli. WSK jest częścią większego systemu łączącego polskie firmy, instytucje rządowe z organizacjami na szczeblu międzynarodowym, które ustalają zasady handlu uzbrojeniem, towarami i technologiami podwójnego zastosowania oraz sprzętem wojskowym.


Czym są towary podwójnego zastosowania?

Są to towary zaprojektowane przez producenta wyłącznie do zastosowań cywilnych posiadające jednocześnie potencjał do wykorzystania do celów militarnych (np.: w rozwoju i badaniach broni masowego rażenia). Wszystkie towary tego typu są podzielone na 9 kategorii i zebrane na liście będącej elementem Rozporządzenia Rady WE 428/2009 – załącznik I.

 
 

Jak wdrożyć i certyfikować WSK – Wewnętrzny System Kontroli?

KROK 1. Wdrożenie ISO 9001

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015. Jest to wymaganie wprost przedstawione w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (art.11 ust. 2).

 
KROK 2. Wdrożenie regulacji w zakresie kontroli i zarządzania obrotem

Opracowanie i wdrożenie podstawowych zadań na stanowiskach pracy oraz zadań organów danego przedsiębiorstwa w zakresie kontroli i zarządzania obrotem towarów podwójnego zastosowania wraz z zasadami doboru pracowników. Sprecyzowanie zasad archiwizacji danych, realizacji zamówień, kontroli wewnętrznej oraz realizacji szkoleń.

 
KROK 3. Certyfikacja WSK – Wewnętrznego Systemu Kontroli

Po upływie 3 miesięcy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli certyfikacja przez jednostkę znajdującą się na liście zawartej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (Dz.U. 2013 poz. 525).

Jednostka certyfikująca ma za zadanie sprawdzić czy wdrożony Wewnętrzny System Kontroli jest zgodny z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2015 oraz ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

 
KROK 4. Wniosek o zezwolenie na obrót

Po pozytywnym przejściu audytu jednostki certyfikującej złożenie wniosku o zezwolenie na obrót towarami.Podstawowe dokumenty do wdrażania WSK – Wewnętrznego systemu Kontroli:

 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2020 poz. 509).

 • ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

 • Rozporządzenie Rady WE 428/2009 z dnia 5 maja 2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1749 z dnia 7 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (Dz.U. 2013 poz. 525)


Jakie są korzyści z wdrożenie WSK – Wewnętrznego Systemu Kontroli?

Wdrożenie WSK jako elementu systemu zarządzania w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele korzyści:

 • możliwość legalnego obrotu uzbrojeniem,

 • regulacja zasad obrotu uzbrojeniem,

 • pełna ewidencja i identyfikacja obrotów,

 • wzrost bezpieczeństwa obrotów,

 • bycie częścią łańcucha powiązań polskiego systemu kontroli w zakresie krajowym i międzynarodowym,

 • włączenie polskich przedsiębiorstw do działań przeciw konfliktom zbrojnym.

Opracowanie i wdrożenie WSK – Wewnętrznego Systemu Kontroli pomoże usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie tylko w zakresie obrotu towarami podwójnego zastosowania, ale również pozytywnie wpłynie na udoskonalenie zarządzania organizacją na wszystkich etapach jej funkcjonowania.


 

Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu WSK – Wewnętrznego Systemu Kontroli
KONTAKT Z NAMI – ZAPRASZAMY
Back to Top