ISO /IEC 17025 – Informacje archiwalne

 

Wdrażanie ISO 17025 (ISO /IEC 17025) – Informacje archiwalne

 

Norma ISO /IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” została opracowana i opublikowana po raz pierwszy przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną już w 1999 roku (oznaczenie normy międzynarodowej: ISO /IEC 17025:1999, normy europejskiej: EN ISO /IEC 17025:2000, Polskiej Normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2001) z myślą o laboratoriach rozwijających swoje systemy jakości, administracyjne i techniczne, służące zarządzaniu ich działalnością. Norma ta zastąpiła europejską normę: EN 45001:1989, któa została wprowadzona jako Polska Norma: PN-EN 45001:1993.
Kolejną edycją niniejszego standardu była norma wydana przez ISO/ IEC w 2005r, która otrzymała oznaczenie jako norma międzynarodowa: ISO /IEC 17025:2005, norma europejska: EN ISO /IEC 17025:2005 oraz jako Polska Norma: PN-EN ISO /IEC 17025:2005)
 

Niniejszy standard może być stosowany we wszystkich laboratoriach, niezależnie od struktury, wielkości i złożoności laboratorium badawczego /wzorcującego, podejmującego jeden lub więcej rodzajów działalności tj.:

 • pobieranie próbek;

 • opracowywanie nowych metod badawczych /wzorcujących;

 • rozwój nowych metod badawczych /wzorcujących.

Norma ISO 17025:2005 oparta jest na systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001:2000. Oznacza to, że jeżeli laboratorium działa zgodnie z wymaganiami ISO 17025, to równocześnie wykonuje swoje badania i wzorcowania w systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001:2000 pomimo tego, że literalnie, na mocy wymagań punktu 1.6 akredytowane laboratorium nie może deklarować, że spełnia wszystkie wymagania ISO 9001:2000. Jednym z celów wprowadzenia nowego wydania normy ISO /IEC 17025:2005 było zapewnienie jej zgodności z wymaganiami ISO 9001:2000 (pomimo, że struktura wymagań – punkty norm, nie pokrywają się).
 

Zasadniczymi celami wdrażanie ISO 17025 w laboratorium są:

 1. pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu systemu jakości laboratorium;

 2. ustanowienie ogólnych wymagań umożliwiających wykazanie zdolności laboratorium do wykonania badań i wzorcowań;

 3. ustanowienie podstawy do akredytacji laboratorium.

Struktura normy składa się z 2 zasadniczych elementów – rozdziału czwartego (4.1 do 4.15), w którym podano wymagania dla właściwego systemu zarządzania, w tym między innymi dla:

 • nadzoru nad dokumentami;

 • przeglądu zamówień ofert i umów;

 • podwykonawstwa badań i wzorcowań;

 • zakupu usług i dostaw;

 • obsługi klienta;

 • skarg;

 • nadzorowania niezgodnych z wymaganiami badań i/ lub wzorcowań;

 • auditów wewnętrznych oraz działań korygujących i zapobiegawczych;

 • nadzoru nad zapisami;

 • przeglądu zarządzania.

oraz rozdziału piątego (5.1 do 5.10), zawierającego wymagania związane z kompetencjami technicznymi laboratorium, które dotyczą:

 • personelu;

 • wyposażenia;

 • warunków lokalowych i środowiskowych;

 • spójności pomiarowej;

 • metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji;

 • pobierania próbek;

 • postępowania z obiektami do badań i wzorcowań;

 • zapewnienia jakości wyników badań i wzorcowania;

 • przedstawiania wyników.

Rozdziały 4 i 5 odnoszą się do wymagań, jakie musi spełnić laboratorium w ramach wdrażanie ISO 17025 w celu uzyskania akredytacji.

 

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie:
wdrażanie ISO 17025 w laboratoriach

Tekst powstał w oparciu o:

 1. ISO/IEC 17025:2005 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
  (PN-EN ISO/IEC 17025:2005)


Back to Top