ISO/ IEC 17025 – Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

 

Norma ISO/ IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących” została opracowana i opublikowana po raz pierwszy przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną już w 1999 roku z myślą o laboratoriach rozwijających swoje systemy jakości, administracyjne i techniczne, służące zarządzaniu ich działalnością. Kolejną edycją niniejszego standardu była norma wydana przez ISO/ IEC w 2005r.
 

Niniejszy standard może być stosowany we wszystkich laboratoriach, niezależnie od ilości pracowników, zakresu prowadzonych badań oraz wzorcowań, podejmujących jeden lub więcej rodzajów działalności, tj.:

 • pobieranie próbek;

 • opracowywanie nowych metod badawczych;

 • rozwój nowych metod badawczych.

Norma ISO 17025 oparta jest na systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001. Oznacza to, że jeżeli laboratorium działa zgodnie z wymaganiami ISO 17025, to równocześnie wykonuje swoje badania i wzorcowania w systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001.
 
 

Zasadniczymi celami wdrożenia normy ISO 17025 w laboratorium są:

 1. pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością;

 2. ustanowienie ogólnych wymagań umożliwiających wykazanie zdolności laboratorium do wykonania badań i wzorcowań;

 3. ustanowienie podstawy do akredytacji laboratorium.

Struktura normy składa się z 2 zasadniczych elementów – rozdziału czwartego, w którym podano wymagania dla właściwego systemu zarządzania, a więc:

 • nadzoru nad dokumentami;

 • przeglądu zamówień ofert i umów;

 • podwykonawstwa badań i wzorcowań;

 • zakupu usług i dostaw;

 • obsługi klienta;

 • skarg;

 • nadzorowania niezgodnych z wymaganiami badań i/ lub wzorcowań;

 • auditów wewnętrznych oraz działań korygujących i zapobiegawczych;

 • nadzoru nad zapisami;

 • przeglądu zarządzania.

oraz rozdziału piątego, zawierającego wymagania związane z kompetencjami technicznymi laboratorium, które dotyczą:

 • personelu;

 • wyposażenia;

 • warunków lokalowych i środowiskowych;

 • spójności pomiarowej;

 • metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji;

 • pobierania próbek;

 • postępowania z obiektami do badań i wzorcowań;

 • zapewnienia jakości wyników badań i wzorcowania;

 • przedstawiania wyników.

Rozdziały 4 i 5 odnoszą się do wymagań, jakie musi spełnić laboratorium w celu uzyskania akredytacji.
 

Laboratorium, które wdrożyło ISO 17025 jest w stanie zapewnić, że wykonywane przez nie badania i wzorcowania są zgodne z systemem jakości, a otrzymywane wyniki są miarodajne, charakteryzują się rzetelnością i dokładnością.
 

Badania i wzorcowania jakie wykonują laboratoria, stanowią kombinację metod znormalizowanych i nieznormalizowanych oraz własnych – opracowanych przez te jednostki. Zgodnie z normą ISO 17025 laboratorium powinno wykonywać badania i wzorcowania posługując się do tego celu wykwalifikowanym personelem, sprawną aparaturą badawczą oraz udokumentowanymi procedurami, a także podejmować właściwe metody badań i wzorcowań spełniające wymagania Klienta.
 
 

Korzyści wynikające z zastosowania ISO 17025:

 • zwiększenie prestiżu laboratorium;

 • usprawnienie jego działalności;

 • kompetentny personel kierowniczy i techniczny;

 • stosowanie wysokiej klasy aparatury badawczej;

 • jasno sprecyzowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień kadry;

 • uzyskiwanie wyników badań o dużej dokładności i wiarygodności;

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników;

 • możliwość doskonalenia systemu poprzez audity, działania korygujące i zapobiegawcze.

 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemów jakości
w laboratoriach w oparciu o ISO 17025

Tekst powstał w oparciu o:

 1. ISO/IEC 17025:2005 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
  (PN-EN ISO/IEC 17025:2005)


Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl