Metodyka SIX SIGMA

 

Metodyka SIX SIGMA

 

Filozofia SIX SIGMA wywodzi się z firmy Motorola, a jej narodziny przypadają na lata osiemdziesiąte XX wieku. Metodyka obiegła świat dzięki działaniom AlliedSignal i General Electric. Opracowanie metody SIX SIGMA miało być odpowiedzią na rosnącą konkurencyjność japońskich producentów i wprowadzanych przez nich na rynek tanich wyrobów, w związku z czym amerykańskie firm stanęły przez koniecznością znalezienia sposobu na podniesienie jakości swoich produktów przy równoczesnym obniżeniu kosztów własnych.


SIX SIGMA stanowi metodykę zarządzania, której istotą jest zwiększenie satysfakcji Klienta do możliwie najwyższego stopnia. Jeśli organizacja ją prawidłowo wykorzystuję, klient nie powinien zaznać więcej niż trzech niepożądanych doświadczeń. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji szacuje się, że większość organizacji kwalifikuję się na poziomie 3 lub 4 sigma. Sama koncepcja pomiaru wadliwości produkcji przy pomocy parametru sigma (odchylenie standardowe) powstała w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Istotą metody jest szczegółowe zdefiniowanie wymagań klienta oraz policzenie zidentyfikowanych wad (niezgodności z wymaganiami klienta). Na podstawie tych danych można wyznaczyć „stopę procesu” (udział produktów bez wad w badanym obszarze) i sklasyfikować firmę na odpowiednim poziomie sigma. Do tego celu wykorzystywana jest tabela, która określa te poziomy, przy pomocy skali DPMO (defects per milion opportunities). Im wyższa wartość parametru sigma, tym lepsza jakość produktu, czyli mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności (wady produktu). Organizacje klasyfikujące się poniżej poziomu 3 sigma w obecnych czasach nie są w stanie przetrwać na konkurencyjnym rynku. Przy poziomie 3 sigma koszt zapewnienie jakości stanowi 25-40% ogólnych przychodów ze sprzedaży. Gdzie przy wartości równej 6 (na poziomie Six Sigma) poziom jakości wynosi 3,4 DPMO (koszt zapewnienia jakości spada do 1% ogólnych przychodów ze sprzedaży). Produkcja jest praktycznie całkowicie pozbawiona wad. Dlatego osiągnięcie pełnego standardu SIX SIGMA definiowane jest jako pozyskanie jakości doskonałej.


W nawet najmniejszych sektorach gospodarki poszukiwane są nowatorskie możliwości utrzymania rentowności na pożądanych poziomach. Przyczynę stanowi ciąg przyczynowo skutkowy pomiędzy procesami realizacji wyrobów i usług oraz zdolnością procesową. Metoda SIX SIGMA korzystając z podstawowych narzędzi statystycznych umożliwia minimalizację problemów, zanim te zdążą się pojawić. Istotą postępowania jest ciągła kontrola procesów i ich parametrów, uwzględnianie wszelkich zjawisk odbiegających od normy, charakteryzowanie rzeczywistego i realnego stanu działań w przedsiębiorstwie.


W metodyce SIX SIGMA jedną z fundamentalnych wartości jest stopień zadowolenia klienta. Należy prowadzić w tym zakresie regularne pomiary i analizy przy jednoczesnym połączeniu elementów: ciągłego doskonalenia procesów, projektowania procesów oraz zarządzania procesowego. Towarzyszą temu i funkcjonują w pełnej spójności zasady, na których opiera się SIX SIGMA:

  • orientacja na klienta – nieustanne uwzględnianie zmian wymagań klienta i jego potrzeb. W pierwszej kolejności pomiary SIX SIGMA obejmują badanie klientów i jako główne kryterium, w ramach doskonalenia, przyjmują poziom jego satysfakcji;

  • zarządzanie oparte na wykorzystywaniu informacji – wg SIX SIGMA w pierwszej kolejności należy określić wskaźniki umożliwiające pomiar i analizę działalności firmy i na ich podstawie zdefiniować i zrozumieć kluczowe zmienne niezbędne do zoptymalizowania rezultatów;

  • podejście procesowe – proces to jeden z najważniejszych elementów, niezbędny do osiągnięcia sukcesu;

  • zarządzanie aktywne – stawianie ambitnych celów i częste ich rewidowanie, zdefiniowanie jasnych i przejrzystych wytycznych, wprowadzenie profilaktyki działania;

  • pełna współpraca – SIX SIGMA nie ogranicza możliwości współpracy poprzez pokazanie każdemu pracownikowi jego roli w przedsiębiorstwie i wskazanie zależności w ogóle procesów. Jednocześnie SIX SIGMA neguję motywowanie pracowników poprzez współzawodnictwo jasno podkreślając, że podstawą działania mają być potrzeby klientów;

  • dążenie do doskonałości oraz tolerancja niepowodzeń – na pierwszy rzut oka zasady te same sobie przeczą, jednakże SIX SIGMA zakłada, że zachowania te wzajemnie się uzupełniają. Poszukiwanie nowych rozwiązań w większości przypadków wiążę się z ryzykiem, a niepodejmowanie ryzyka nigdy nie będzie sukcesem.

Do osiągnięcia sukcesu wg metody SIX SIGMA potrzebne są trzy elementy: taktyczny, strategiczny i najważniejszy – kulturowy.


Element taktyczny jest nieodzowną częścią zarządu organizacji. By metodyka była czymś więcej niż inicjatywą generującą oszczędności, najwyższe kierownictwo musi zapewnić pełną infrastrukturę wspierającą wdrożenie usprawnień, zdefiniować kluczowe procesy, a następnie rozsądnie nimi zarządzać, aby filozofia SIX SIGMA mogła przyczynić się do realizacji strategicznych celów organizacji. Kultura przedsiębiorstwa jest najważniejszym elementem i zarazem najczęściej pomijanym podczas wdrażania. A to właśnie on, jeśli jest przez firmę doskonalony, może spowodować, że ogół programu SIX SIGMA przyniesie wyniki znacznie szybciej i będzie efektywniejszy. Wnioski te wynikają z prostej interpretacji wzoru:


Q × A = E

gdzie:
Q – jakość (element taktyczny oraz strategiczny filozofii SIX SIGMA);
A – akceptacja kulturowa (element taktyczny filozofii SIX SIGMA);
E – efekt (stopień, w jakim wdrożona filozofia SIX SIGMA przekłada się na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo).


W wyżej przedstawionym równaniu występuje mnożenie, więc symulując wyniki w skali dziesięciostopniowej łatwo można zauważyć, że nawet najlepsza jakość (8-9) przy niskiej akceptacji kulturowej (1-2) nie daję satysfakcjonującego wyniku.


9×2=18

Wystarczy zadać sobie pytanie: Czy 18 to dobry wynik, jeśli maksymalna ilość punktów to 100?
Zapraszamy do zapoznania z informacjami dotyczącymi faz wdrażania metodyki SIX SIGMA (link do artykułu)


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top