Systemy CSR – standardy etyki i odpowiedzialnego biznesu

Systemy CSR czyli standardy etyki i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu


Czym są systemy CSR – standardy etyki i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu?


Organizacje międzynarodowe, organizacje branżowe, a także indywidualni przedsiębiorcy definiują wymagania, które mają być sposobem postępowania partnerów biznesowych, głównie dostawców. Opracowane zbiory tych wymagań to standardy lub kodeksy etyczne czy socjalne (zwane ogólnie standardami CSR). Wymagania dotyczą w głównej mierze takich dziedzin jak:

 • przestrzeganie praw człowieka,

 • przestrzeganie prawa pracy,

 • zapewnienie BHP w miejscu pracy,

 • propagowanie ochrony zdrowia w miejscu pracy,

 • ochrona środowiska,

 • etyka biznesu.

 

Korzyści z wdrożenia standardów etyki i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu dla Organizacji:

 • uporządkowanie stanu formalno-prawnego – zgodność lub zwiększenie prawdopodobieństwa zgodności z wymaganiami prawnymi;

 • łatwiejsze spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy;

 • szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych niezgodności poprzez zapobieganie (obniżenie ryzyka mogących wystąpić kosztów kar i odszkodowań);

 • podniesienie świadomości załogi w odniesieniu do istotny BHP;

 • zmniejszenie ilości wypadków (poprzez nadzorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie działań zapobiegawczych);

 • mniejsza ilość pracowników narażonych na czynniki szkodliwe po identyfikacji zagrożeń i zastosowaniu odpowiednich działań (mniejsza ilość pracowników uległych chorobom zawodowym);

 • zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego;

 • budowa wizerunku Przedsiębiorstwa jako Organizacji CSR – Organizacji Odpowiedzialnej Społecznie;

 • podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku firmy;

 • potwierdzenie wagi bezpieczeństwa i higieny pracy w działaniach firmy;

 • spełnienie oczekiwań klientów;

 • polepszenie stosunków z organami nadzoru nad warunkami pracy;

 • rozwój Organizacji dzięki wejściu do łańcucha dostaw dużych korporacji;

 • zwiększenie konkurencyjności firmy – lepszy wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów i inwestorów.

 

Standardy CSR, kodeksy CSR czy normy dotyczące odpowiedzialności społecznej są coraz bardziej popularne i często są wymagane przy współpracy z dużymi klientami. Posiadanie ich może okazać się obligatoryjne dla utrzymania obecnych oraz zdobycia nowych Klientów, a także w celu realizacji celów ekonomicznych Organizacji.


Obecnie najpopularniejszymi standardami, kodeksami etycznymi czy socjalnymi są:

 

 • Social Accountability 8000 (SA8000 Standard)
  Standard Odpowiedzialności Społecznej Biznesu.

  Jest to standard postępowania w zakresie odpowiedzialności społecznej. Reguluje kwestie związane z zarządzaniem miejscem pracy oraz łańcuchem dostaw. SA8000 zapewnia ochronę związaną z zapewnieniem zasad BHP dla osób zatrudnionych przez Organizację oraz jej podwykonawców.
  Standard zawiera dziewięć obszarów pozwalających zarządzać miejscem pracy i łańcuchem dostaw:

  1. Praca dzieci,

  2. Praca przymusowa,

  3. BHP,

  4. Prawo do stowarzyszania się i do rokowań zbiorowych,

  5. Dyskryminacja,

  6. Praktyki dyscyplinujące,

  7. Godziny pracy,

  8. Wynagrodzenia,

  9. Systemy zarządzania.

  Do spełnienia wymagań standardu konieczne jest wdrożenie m.in systemu zarządzania, zasad komunikacji ze stronami zainteresowanymi, kontroli nad dostawcami i podwykonawcami, systemu zgłaszania skarg, analizy ryzyk w odniesieniu do podanych obszarów.

  Audyt na zgodność z wymaganiami SA8000 przeprowadzany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą. Pozytywne zakończenie audytu SA8000 pozwala na uzyskanie certyfikatu CSR.


 • Międzynarodowa norma ISO 26000.
  Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

  Jest to norma, która została opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną jako przewodnik dla organizacji w kwestii stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

  Norma definiuje społeczną odpowiedzialność jako wpływ podejmowanych przez organizację decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w siedmiu obszarach:

  1. Ład organizacyjny,

  2. Prawa człowieka,

  3. Praktyki z zakresu pracy,

  4. Środowisko,

  5. Uczciwe praktyki operacyjne,

  6. Zagadnienia konsumenckie,

  7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

  Norma może być dobrowolnie stosowana przez każdą organizację bez względu na jej wielkość czy profil działalności. Jest zbiorem praktyk i standardów przez co nie podlega certyfikacji.


 • EcoVadis
  Ocena społecznej odpowiedzialności biznesu CSR

  Jest to platforma technologiczna, która pozwala zarządzać wśród dostawców informacjami odnośnie łączenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu z praktykami biznesowymi. Za pomocą platformy dostawcy dokonują swojej samooceny. Ocena polega na dostarczeniu przez dostawców m.in. dowodów, informacji związanych z działalnością firmy. Są to głównie działania wdrożone przez Organizację np.: procedury, szkolenia, certyfikaty wydane przez niezależne podmioty, wyposażenia tj. używane maszyny, urządzenia, środki ochrony indywidualnej, raporty. Odpowiedzi są weryfikowane i oceniane przez analityków EcoVadis. Wyniki podawany jest w skali procentowej, po przeliczeniu ilości zdobytych punktów. Uzyskany wynik wskazuje poziom, na którym znajduje się organizacja w odniesieniu do konkretnych wskaźników (tzw. wskaźnik ryzyka). Taką informację dostaje np. klient (potencjalny klient), który widząc na jakim poziomie jest jego dostawca (potencjalny dostawca) podejmuje decyzję czy podjąć współpracę, czy też nie.

  W zakresie oceny EcoVadis weryfikowane cztery obszary:

  1. Środowiskowy odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne,

  2. Społeczny: szkolenia, dyskryminacja, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy,

  3. Etyczny: korupcja, łapówkarstwo, transparentność praktyki antymonopolowe,

  4. Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami środowiskowymi i społecznymi.

 • amfori BSCI
  Kodeks postępowania.

  Jest to standard audytowy, który został stworzony przez organizację amfori (globalne stowarzyszenie biznesowe na rzecz otwartego i zrównoważonego handlu).

  amfori BSCI to zbiór zasad i wartości, którymi członkowie stowarzyszenia powinni kierować się w społecznie odpowiedzialnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Standard zawiera trzynaście obszarów, które weryfikowane są podczas audytu:

  1. Systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną oraz efekt kaskadowy (w łańcuchu dostaw),

  2. Zaangażowanie i ochrona pracowników,

  3. Wolność zrzeszania,

  4. Brak dyskryminacji,

  5. Godziwe wynagrodzenie,

  6. Przyzwoite godziny pracy,

  7. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,

  8. Zakaz zatrudnienia dzieci,

  9. Ochrona pracy nieletnich (młodocianych pracowników),

  10. Legalne zatrudnienie,

  11. Brak przymusu pracy,

  12. Ochrona środowiska,

  13. Etyczne działanie w biznesie.

  Audyty na zgodność z wymaganiami standardu mogą być przeprowadzane tylko przez jednostki, które posiadają odpowiednie uprawnienia i są zatwierdzone przez amfori BSCI. W tym imienne uprawnienia zatwierdzonych audytorów stwierdzające posiadane kwalifikacje, potwierdzone przez amfori. Audyt amfori BSCI musi zostać potwierdzony przez klienta /kontrahenta, który jest zarazem uczestnikiem amfori BSCI.


 • Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)
  Audyt etyczny (CSR) organizacji SEDEX.

  Jest to procedura audytowa , która została opracowana na podstawie ETI Base Code.

  Audyt weryfikuje cztery obszary:

  1. Standardy pracy,

  2. Bezpieczeństwo i higienę pracy,

  3. Etykę biznesu,

  4. Dbałość o środowisko.

  Audyty na zgodność z wymaganiami procedury SMETA mogą być przeprowadzane tylko przez jednostki, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Na platformie organizacji SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) mogą być zamieszczane wyniki audytu, w formie raportu SMETA. Raport może być widoczny dla kontrahentów. Umożliwia to pozyskanie informacji w jakim stopniu obecni lub potencjalni dostawcy spełniają standardy społeczne, etyczne oraz środowiskowe.


 • Global Reporting Initiative (GRI)
  Międzynarodowy wzorzec raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu CSR

  GRI jest niezależną organizacją międzynarodową, która od 1997 roku jest pionierem w raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla firm.

  Wskaźniki GRI pomagają firmom i rządom na całym świecie w zrozumieniu i komunikowaniu ich wpływu na kluczowe kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, takie jak: zmiany klimatu, prawa człowieka, zarządzanie i aspekty społeczne.

  Raport zrównoważonego rozwoju publikowany przez organizację zawiera skutki gospodarcze, środowiskowe i społeczne spowodowane codzienną działalnością. Przedstawia również wartości Organizacji i model zarządzania oraz pokazuje związek między jej strategią, a jej zaangażowaniem w zrównoważoną globalną gospodarkę.


 • ISO 20400 – Zrównoważone Zakupy
  Ze względu na wagę procesu zakupów w działalności większości organizacji oraz wpływ i potencjalny wpływ tego procesu i jego wyników na środowisko, bezpieczeństwo oraz otoczenie społeczne, Międzynarodowy Komitet Normalizacji ISO opublikował normę ISO 20400. Wytyczne przedstawione w tej normie mogą być wykorzystane niezależnie od innych standardów z grupy standardów odpowiedzialności społecznej jednak z zamierzenia stanowi wyśmienite uzupełnienie dla normy ISO 26000.


W odniesieniu do standardów CSR w ramach naszych usług realizujemy dla naszych klientów miedzy innymi:

 • kompleksowe projekty wdrożeniowe, polegające na dostosowaniu funkcjonujących w firmach systemów i rozwiązań do wymagań określonych standardów CSR oraz finalnie wykazanie zgodności z tymi standardami w ramach audytów pierwszej strony (samoocena), drugiej strony (audyt Klienta) lub trzeciej strony (niezależna certyfikacja CSR),

 • audyty CSR – audyty zgodności z wymaganiami poszczególnych standardów CSR,

 • oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dla określonych obszarów zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej,

 • szkolenia z zakresu idei i wymagań poszczególnych standardów w tym szkolenia wpomagające w implementacji standardów CSR i/lub ich późniejszego utrzymywania,

 • kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemów i funkcjonujących rozwiązań CSR w celu zapewnienia ich ciągłej zgodności z wymaganiami danego standardu CSR w tym na potrzeby audytu klienta lub jednostki certyfikującej. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą poszczególnych standardów związanych ze standardami odpowiedzialności społecznej CSR


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
Formularze kontaktowe


 

Back to Top