amfori BSCI


BSCI – jest to standard audytowy, który został stworzony przez organizację amfori (globalne stowarzyszenie biznesowe na rzecz otwartego i zrównoważonego handlu), w oparciu o założenia, że międzynarodowa wymiana handlowa przyczynia się do budowania dobrobytu i sprzyja rozwojowi społeczno – gospodarczemu.

 

amfori BSCI oferuje swoim członkom światowej klasy narzędzia do zarządzania działaniami społecznymi i środowiskowymi w łańcuchach dostaw. Stając się członkiem amfori BSCI, firmy mają możliwość wdrożenia zrównoważonych praktyk biznesowych w łańcuchu dostaw za pomocą: współpracy z partnerami biznesowymi, a także poprzez monitorowanie ich zachowań społecznych.

 

Członkowie amfori BSCI pochodzą ze wszystkich części świata, a ich łańcuchy dostaw rozciągają się na kilku kontynentach (m.in. poprzez przenoszenie produkcji do innych krajów). Powoduje to, że łańcuchy dostaw są coraz bardziej złożone. amfori BSCI umożliwia Organizacjom poprawę wyników społecznych w ich łańcuchu dostaw, odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych i inicjowanie otwartego handlu na całym świecie oraz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

 

amfori BSCI odnosi się do konwencji międzynarodowych, takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Zasady w zakresie praw dziecka i przedsiębiorczości, wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, wytyczne OECD, inicjatywa ONZ Global Compact oraz konwencje i rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) odnoszące się do poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.


amfori BSCI zawiera zbiór zasad i wartości, którymi członkowie stowarzyszenia powinni kierować się w społecznie odpowiedzialnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Standard zawiera trzynaście obszarów, które weryfikowane są podczas audytu:

 1. Systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną oraz efekt kaskadowy (w łańcuchu dostaw),

 2. Zaangażowanie i ochrona pracowników,

 3. Wolność zrzeszania,

 4. Brak dyskryminacji,

 5. Godziwe wynagrodzenie,

 6. Przyzwoite godziny pracy,

 7. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,

 8. Zakaz zatrudnienia dzieci,

 9. Ochrona pracy nieletnich (młodocianych pracowników),

 10. Legalne zatrudnienie,

 11. Brak przymusu pracy,

 12. Ochrona środowiska,

 13. Etyczne działanie w biznesie.

Korzyści z przystąpienia do członkostwa amfori BSCI:

 • Poprawa wydajności społecznej łańcucha dostaw,

 • Większa wydajność, mniejsze koszty,

 • Jasne podejście, które uwzględnia najlepsze praktyki,

 • Poprawa odporności firmy na zmieniające się warunki rynkowe,

 • Poprawa wizerunku Organizacji.

Audyty na zgodność z wymaganiami standardu mogą być przeprowadzane tylko przez jednostki, które posiadają odpowiednie uprawnienia i są zatwierdzone przez amfori BSCI. W tym imienne uprawnienia zatwierdzonych audytorów stwierdzające posiadane kwalifikacje, potwierdzone przez amfori. Audyt amfori BSCI musi zostać potwierdzony przez klienta / kontrahenta, który jest zarazem uczestnikiem amfori BSCI. O zakresie wdrożenia amfori BSCI do codziennej działalności audytowanego przedsiębiorstwa świadczy przyznana ocena (od A do E).

W przedmiotowym zakresie oferujemy następujące usługi:

 • wdrażanie systemu odpowiedzialności społecznej – przygotowanie do audytu BSCI, polegające na dostosowaniu przedsiębiorstw i ich praktyk w zakresie odpowiedzi społecznej do wymagań będących kryterium oceny w trakcie audytów BSCI,

 • ocena przygotowania do audytu BSCI(analiza luk)– audyty określające stopień gotowości do zewnętrznego audytu BSCI

 • oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dla określonych obszarów odpowiedzialności społecznej,

 • szkolenia z zakresu wymagań BSCI

 • kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymywania i doskonalenia ustanowionego systemu odpowiedzialności społecznej w celu zapewnienia jego zgodności z wymaganiami BSCI. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą audytów BSCI


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top