EcoVadis


EcoVadis to platforma technologiczna, która umożliwia ocenę praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework.

 

Platforma technologiczna umożliwia sprawdzenie jak dobrze firma zintegrowała zasady CSR w swoim systemie biznesowym i zarządzania na podstawie:

 • dostarczonych przez dostawcę dowodów,

 • informacji sektorowych, specyfiki danego kraju oraz wielkości firmy,

 • oceny analityków EcoVadis.

Organizacje oceniane są w skali punktowej od 0 do 100. Ocena uwzględnia szereg kwestii związanych z CSR w podziale na cztery obszary:

 1. Środowiskowy: odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna;

 2. Społeczny: szkolenia, dyskryminacja, nękanie, różnorodność, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny;

 3. Etyczny: korupcja, łapówkarstwo, praktyki antykonkurencyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami;

 4. Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami społecznymi I środowiskowymi dostawcy

Z rozwiązań oferowanych przez EcoVadis korzysta ponad 45 tys. firm. Wyniki EcoVadis pomagają firmom monitorować praktyki CSR dostawców w 190 kategoriach zakupowych w 150 krajach. Ramy oceny są dostosowane dla każdej firmy zgodnie z jej działalnością, rozmiarem i lokalizacją geograficzną.

 

Dostosowując metodologię oceny w oparciu o działalność, wielkość i położenie geograficzne ocenianego przedsiębiorstwa, uzyskuje się znormalizowane wyniki, które pozwalają na wyznaczenie punktów odniesienia. Wyniki CSR ocenianych przedsiębiorstw można zatem łatwo porównać w różnych krajach, wielkościach przedsiębiorstw i kategoriach zakupów.

 

Firmy wdrażają dobrowolne systemy zarządzania CSR przede wszystkim z dwóch powodów:

 • Aby zachować zgodność z wymaganiami prawnymi i zminimalizować wpływ na interesariuszy firmy. Na przykład firmy wdrożą system zarządzania antykorupcyjnego, aby zapobiec popełnianiu przez pracowników wykroczeń.

 • Aby poprawić wyniki biznesowe i wynik końcowy. Na przykład firmy ustalą cele po to, aby zmniejszyć zużycie energii i docelowo obniżyć koszty. Innym przykładem może być realizacja programów szkoleniowych mających na celu rozwój kapitału ludzkiego, zwiększenie wydajności.

Metodologia EcoVadis dąży do osiągnięcia obu celów, kładąc nacisk na rozszerzenie możliwości tworzenia wartości poprzez poprawę praktyk CSR.

 

Wyniki samooceny dokonywanej przez dostawców na platformie technologicznej oceniają analitycy EcoVadis. Zespół EcoVadis składa się z ponad 500 wysoce utalentowanych specjalistów, ponad 50 narodowości, w tym zespół ponad 150 doświadczonych analityków CSR, którzy przed dołączeniem przechodzą rygorystyczne weryfikacje w zakresie wykształcenia, umiejętności i doświadczenia. Po wejściu na pokład analitycy przechodzą 4 –6 miesięcy szkolenia wewnętrznego na Uniwersytecie EcoVadis.

 

Wyniki EcoVadis podawany jest w skali procentowej, po przeliczeniu ilości zdobytych punktów. Uzyskany wynik wskazuje poziom, na którym znajduje się Organizacja w odniesieniu do konkretnych wskaźników (tzw. wskaźnik ryzyka). Taką informację dostaje np. klient (potencjalny klient), który widząc na jakim poziomie jest jego dostawca (potencjalny dostawca) podejmuje decyzję odnośnie podjęcia z nim współpracy.

 

Platforma technologiczna EcoVadis zapewnia bogatą funkcjonalność. System zawiera najwyższe standardy bezpieczeństwa i integralności danych. Platforma jest stale ulepszana, aby zwiększać wygodę użytkowników. Za pomocą EcoVadis zarówno kupujący, jak i dostawcy mogą uzyskiwać wartość, których szukają.

 
 

Główne korzyści wynikające z wdrożenia standardu EcoVadis to:

 • Wzrost poziomu zadowolenia interesariuszy Organizacji, dzięki zwiększeniu efektywności Organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności;

 • Ciągłe doskonalenie w obszarze społecznej odpowiedzialności, dzięki corocznej ocenie CSR organizacji;

 • Możliwość odniesienia / porównania wydajności CSR organizacji do innych organizacji z tej samej branży bądź regionu (benchmarking);

 • Możliwość udostępnienia wyników CSR poprzez platformę EcoVadis innym partnerom handlowym;

 • Wzrost wartości marki, odpowiednie zarządzania ryzykiem utraty reputacji, ograniczenie kosztów kar finansowych i strat wizerunkowych.

W przedmiotowym zakresie oferujemy następujące usługi:

 • wdrażanie systemu odpowiedzialności społecznej na podstawie wytycznych EcoVadis, polegające wdrożeniu polityk, procedur i dobrych praktyk pozwalających na uzyskanie oczekiwanego wyniku oceny

 • ocena zgodności z przepisami prawa do których nawiązują kryteria oceny EcoVadis,

 • szkolenia przedmiotowe

 • audyty systemów i stosowanych praktyk odpowiedzialności społecznej w celu wstępnej oceny EcoVadis (analiza luk) lub okresowej weryfikacji zgodności(pierwszej, drugiej strony)

 • kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemów odpowiedzialności społecznej 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą EcoVadis


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top