ISO 26000 – Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

ISO 26000 – Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

ISO 26000 – Guidance on social responsibility

Norma ISO 26000 została opracowana przez Grupę Roboczą ISO / TMB ds. Społecznej odpowiedzialności, z zastosowaniem podejścia wielopodmiotowego, z udziałem ekspertów z ponad 90 krajów i 40 międzynarodowych i regionalnych organizacji związanych z różnymi zagadnieniami społecznej odpowiedzialności. Eksperci Ci reprezentowali sześć różnych grup interesariuszy: konsumentów, instytucje rządowe, biznes, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, wsparcie, badanie, naukę i inne. Ponadto wprowadzono specjalne postanowienia mające na celu osiągnięcie równowagi między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi się, jak również płci w grupach roboczych.

 

ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności, uznawania społecznej odpowiedzialności i angażowania interesariuszy, kluczowych obszarów i zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością oraz sposobów integrowania zachowań odpowiedzialnych społecznie z działaniami Organizacji. Norma podkreśla znaczenie wyników uzyskiwanych w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i ich doskonalenia.

Norma została opracowana z myślą o wszelkiego rodzaju Organizacjach sektora prywatnego, publicznego i non-profit, niezależnie od wielkości oraz miejsca prowadzenia działalności w kraju rozwiniętym lub rozwijającym się.

 

Wdrożenie wymagań normy ułatwia Organizacjom podejmowanie działań przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. Zachęca Organizacje, aby w swoich działaniach nie ograniczały się wyłącznie do zgodności z prawem, co jest podstawowym obowiązkiem każdej Organizacji oraz zasadniczym elementem jej społecznej odpowiedzialności. Celem normy jest promowanie wspólnego rozumienia społecznej odpowiedzialności oraz uzupełnienie innych narzędzi i inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności, a nie ich zastępowanie.

 

Norma definiuje społeczną odpowiedzialność jako wpływ podejmowanych przez Organizację decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w siedmiu obszarach:

 1. ład organizacyjny;

 2. prawa człowieka: należyta staranność, sytuacje zagrożenia praw człowieka, unikanie współudziału /udzielania pomocy w działaniach niezgodnych z prawem, rozpatrywanie skarg, dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe, prawa obywatelskie, gospodarcze, społeczne i kulturalne, fundamentalne zasady i prawa w pracy;

 3. praktyki z zakresu pracy: zatrudnienie i stosunki pracy, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, BHP, rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy;

 4. środowisko: zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów, łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych;

 5. uczciwe praktyki operacyjne: przeciwdziałanie korupcji, odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną, uczciwa konkurencja, promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości, poszanowanie praw własności;

 6. zagadnienia konsumenckie: uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów, zrównoważona konsumpcja, obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów, ochrona danych i prywatność konsumenta, dostęp do podstawowych usług, edukacja i świadomość;

 7. zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej: zaangażowanie społeczne, edukacja i kultura, tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności, rozwój i dostęp do technologii, tworzenie bogactw i dochodu, zdrowie, inwestycje społeczne.

Norma ISO 26000 jest przeznaczona do dostarczenia Organizacjom wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności i może być wykorzystywana w ramach działań polityki publicznej.

 

Celem normy nie jest dostarczanie podstaw do podejmowania działań prawnych, wnoszenie reklamacji / skarg, obrony lub innych roszczeń w żadnym postępowaniu międzynarodowym, krajowym lub innym.

 

Norma ISO 26000 – wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności w odróżnieniu od normy SA8000 nie jest normą zarządzania systemowego i nie zawiera wymagań do wdrożenia. Podręcznik nie został opracowany na potrzeby certyfikacji i ma jedynie formę orientacyjnych zaleceń, porad oraz propozycji.

W przedmiotowym zakresie oferujemy następujące usługi:

 

 • wdrażanie systemów odpowiedzialności społecznej uwzględniających wytyczne ISO 26000, polegające na dostosowaniu funkcjonujących w firmach systemów odpowiedzialności społecznej do wytycznych przedstawionych w ISO 26000

 •  

 • oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dla określonych obszarów odpowiedzialności społecznej (np.: ochrona środowiska, BHP, prawo pracy, prawa człowieka, prawa konsumenta, uczciwa konkurencja, przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym),

 •  

 • szkolenia z zakresu wytycznych dotyczących odpowiedzialności społecznej przedstawionych w ISO 26000 oraz sposobie ich implementacji i stosowania

 •  

 • audyty systemów i stosowanych praktyk odpowiedzialności społecznej (pierwszej, drugiej i trzeciej strony)

 •  

 • kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemów odpowiedzialności społecznej 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą wytycznych odpowiedzialności społecznej: ISO 26000


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top