SA8000 – Social Accountability 8000

SA8000 – Social Accountability 8000 (SA8000® Standard) Odpowiedzialność Społeczna


SA8000 (Social Accountability 8000) jest międzynarodową normą określającą odpowiedzialność społeczną Organizacji (CSR – Corporate Social Responsibility). Powstała na bazie standardów obejmujących prawa człowieka i prawa pracownicze, takie jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych, Konwencja Praw Dziecka i Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nawiązuje również do norm z zakresu jakości (ISO 9001), środowiska (ISO 14001) i BHP.

 

Norma została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach dowolnej branży z całego świata, stąd jej uniwersalny charakter i elementarne warunki wstępne, obejmujące prawa człowieka i prawa pracownicze, które różnić się mogą w zależności od państwa.

Główny element SA8000 stanowi koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), uwzględniająca aspekty społeczne i ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wszystkie inne czynniki, które mogą dotykać pracownika danej firmy. Oznacza to, że biznes za sprawą normy staje się etyczny.

 

Przed przystąpieniem do wdrażania i certyfikacji normy Organizacja powinna upewnić się, że podstawowe prawa człowieka i prawa pracy będą przestrzegane, a kierownictwo z tego tytułu weźmie na siebie odpowiedzialność.

 
 

Standardy certyfikowania zostały ujęte w taki sposób, że są mierzalne, przejrzyste i weryfikowalne. Obejmują one 9 obszarów:

 

 1. Praca dzieci

  • zakaz zatrudniania dzieci (każda osoba poniżej 15 roku życia), umożliwienie im edukacji oraz rozwoju

 2.  

 3. Praca przymusowa

  • zatrudnienia pracownika nie może opierać się na składaniu depozytów ani zatrzymywaniu oryginałów dokumentów tożsamości

 4.  

 5. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków środowiska pracy

  • zapobieganie potencjalnym wypadkom, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym

  • minimalizowanie lub eliminowanie przyczyn zagrożeń

  • ocena ryzyka zawodowego dla młodych, przyszłych i karmiących matek

  • zapewnienie środków ochrony indywidualnej

  • zapewnienie pierwszej pomocy w przypadku urazu związanego z wykonywaniem pracy

 6.  

 7. Wolność zrzeszania się i rokowania układu zbiorowego

  • pracownicy powinni mieć wolność i swobodę w tworzeniu Organizacji pracowniczych i przynależeniu do nich

  • organizacja nie dyskryminuje, nie nęka, nie zastrasza, nie prowadzi działań odwetowych ze względu na przynależność do związku zawodowego

 8.  

 9. Dyskryminacja

  • nie może być działań dyskryminacyjnych ze względu na jakikolwiek czynnik, który mógłby stanowić powód dyskryminacji np. różnice rasowe, religijne i inne. Wszyscy powinni być traktowani jednakowo

 10.  

 11. Praktyki dyscyplinujące

  • pracownik nie może być poddawany karom cielesnym i psychicznym, przymusom ani agresji słownej

 12.  

 13. Godziny pracy

  • tydzień pracy nie może przekraczać czasu określonego w Kodeksie Pracy

 14.  

 15. Wynagrodzenie

  • pracownik musi otrzymywać wynagrodzenie stanowiące wysokość przynajmniej minimalnej krajowej płacy

  • przekazywane pracownikom w sposób dogodny dla pracownika

  • wystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Po spełnieniu tych ośmiu warunków organizacja może przejść do punktu 9:

 1. Systemy zarządzania

  • zdefiniowanie: polityki, procedur i zapisów, Zespołu ds. Spełnienia Wymagań Społecznych, identyfikacji i oceny ryzyka, monitorowania, zaangażowania wewnętrznego i komunikacji, rozpatrywania skarg, weryfikacji i zaangażowania interesariuszy, działań korygujących i zapobiegawczych, szkoleń, zarządzania dostawcami i podwykonawcami.

 

W celu uzyskania certyfikatu zgodności systemu odpowiedzialności społecznej z wymaganiami SA8000 należy podjąć współpracę z odpowiednią jednostką certyfikującą. W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonego auditu jednostka wystawia stosowny certyfikat. Po trzech latach należy poddać się re-certyfikacji, aby zachować ważność certyfikatu.

 

Standard SA8000 jest weryfikowalny, a poprzez wdrożenie jego wymagań staje się gwarantem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Również sama certyfikacja przynosi wiele korzyści. Firma posiadająca certyfikat SA8000 prezentuje się jako wiarygodna i etyczna, funkcjonująca w oparciu o najlepsze wzorce związane z zarządzaniem miejscem pracy oraz łańcuchem dostaw. W rezultacie umacnia się pozycja przedsiębiorstwa na tle konkurencji.

 

W przedmiotowym zakresie oferujemy następujące usługi:

 • wdrażanie systemów odpowiedzialności społecznej zgodnych z wymaganiami SA8000, polegające na realizacji kompleksowych projektów dostosowywania organizacji, jej systemów i procesów do przedmiotowych wymagań oraz, opcjonalnie, na przygotowaniu systemu do certyfikacji i docelowym uzyskaniu certyfikatu SA8000

 • oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa dla określonych w standardzie obszarów odpowiedzialności społecznej

 • szkolenia z zakresu idei i wymagań standardu SA8000 oraz metodyki wdrażania systemu odpowiedzialności społecznej

 • audyty systemów odpowiedzialności społecznej na zgodność z SA8000(pierwszej, drugiej i trzeciej strony)

 • kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemów odpowiedzialności społecznej


Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą systemu odpowiedzialności społecznej: SA8000


Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431


 

Back to Top