Ochrona Danych Osobowych

 

UWAGA: niniejsze informacje są informacjami archiwalnymi. W celu zapoznania z aktualnymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (zgodnej z Rozporządzeniem RODO) oraz naszymi usługami w tym zakresie należy “kliknąć” na jedną z powyższych zakładek

Ochrona Danych Osobowych zgodna z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997r.


W dzisiejszym świecie pełna anonimowość jest niemożliwa. Sfera prywatności człowieka w postaci jego danych osobowych stała się jak nigdy dotąd zagrożona. Dostrzeżono zatem objęcie ochroną tego zagadnienia przez Państwo.

 

Ochrona danych osobowych w firmie jest to prawidłowe zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w organizacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Głównym aktem prawnym regulującym tą kwestię w Polsce jest Ustawa o ochronie danych osobowych przyjęta 29 sierpnia 1997 r. Ustawa ta reguluje:

 • zasady przetwarzania danych osobowych,

 • prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane,

 • sposób zabezpieczenia danych osobowych,

 • procedurę rejestracji zbiorów danych osobowych,

 • zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich,

 • sankcje karne związane z naruszeniem przetwarzania danych osobowych

 • ustanawia organ nadzorujący ochronę danych osobowych w postaci Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Do Ustawy o ochronie danych osobowych wydano również akty wykonawcze, w tym między innymi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, które wprost mówi jakie dokumenty i środki należy zastosować w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych.


Zgodnie z powyższymi regulacjami każda firma w Polsce niezależnie od wielkości, która zatrudnia przynajmniej 1 pracownika lub posiada inne dane osobowe, np. dane klientów będącymi osobami fizycznymi przetwarza dane osobowe a zatem musi spełnić odpowiednie wymagania narzucone przez Ustawodawcę. Wymagania te to między innymi:

 • opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa,

 • opracowanie i wdrożenie Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi,

 • rejestrowanie zbiorów danych osobowych do GIODO,

 • wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe.

Należy mieć świadomość, że organizacja, która nie działa zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych naraża się na ewentualne roszczenia Klientów czy też pracowników jeżeli ich dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy co w następstwie może doprowadzić do podjęcia działań, np. przez GIODO.


Korzyści z wdrożenia regulacji w zakresie ochrony danych osobowych opartych na Ustawie o ochronie danych osobowych:

 • działanie organizacji zgodnie z obowiązującym prawem,

 • zapewnienie bezpieczeństwa pozyskanych danych osobowych Klientów zgodnie z regulacjami,

 • prawidłowe zarządzanie danymi osobowymi,

 • zabezpieczenie się przed działaniami grożącymi ze strony GIODO,

 • pozytywny wizerunek firmy,

 • wzrost świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Wdrażanie regulacji ochrony danych osobowych na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

 1. Czy wiecie czym są dane osobowe ?

 2. Czy wiecie co oznacza ADO, ABI, GIODO, UODO ?

 3. Czy wdrożyliście obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych w tym Politykę Bezpieczeństwa, Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi ?

Jeżeli przynajmniej na jedno powyższe pytanie odpowiedź jest negatywna to dobrze trafiliście. Nasi doświadczeni konsultanci pomogą Wam wdrożyć regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Skorzystaj z oferty a gwarantujemy, że zagadnienie danych osobowych nie będzie Ci już obce.


PRZEBIEG PROJEKTU WDROŻENIOWEGO

Etapy wdrożenia ochrony danych osobowych na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych:

 1. Audyt wstępny – zweryfikowanie stanu aktualnego w organizacji w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawienie wniosków,

 2. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych,

 3. Opracowanie niezbędnej dokumentacji w tym Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz z niezbędnymi załącznikami,

 4. Przygotowanie zgłoszeń do GIODO – w przypadku potrzeby (wymaganie przepisów prawa),

 5. Audyt zgodności – weryfikacja wdrożenia nowych regulacji

 6. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.


UWAGA: niniejsze informacje są informacjami archiwalnymi. W celu zapoznania z aktualnymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (zgodnej z Rozporządzeniem RODO) oraz naszymi usługami w tym zakresie należy “kliknąć” na jedną z przedstawionych na górze strony zakładek
Back to Top