Systemy dla procesów magazynowania, transportu i dystrybucji

Systemy dla magazynowania, transportu i dystrybucji

 

Przedsiębiorstwa produkcyjne, realizujące usługi w zakresie przetwarzania wyrobów materialnych czy firmy handlowe w ramach prowadzonej działalności realizują samodzielnie lub zlecają do realizacji podwykonawcom procesy magazynowania, transportu i dystrybucji wyrobów czy towarów. Istotnym zagadnieniem w ramach tych procesów jest zapewnienie, że w trakcie ich realizacji zapewniona zostanie szeroko rozumiane bezpieczeństwo wyrobów czy towarów.

W przypadku przedsiębiorstw usługowych, dla których procesy magazynowania, transportu czy dystrybucji są procesami biznesowymi, które to są realizowane na zlecenia innych organizacji to samo zagadnienie ma równie istotne, jeśli nie istotniejsze znaczenie.

W przypadku procesów realizowanych w stosunku do niektórych grup towarowych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. Wymagania takie przedstawione są między innymi w przypadku produktów spożywczych, kosmetycznych, leczniczych. Wymaganiom przepisów prawa towarzyszą również wymagania Klientów, które często są przedstawiane przez nich poprzez powołanie standardów i norm, które takie wymagania zawierają. Legitymowanie się certyfikatem zgodności z takim standardem demonstruje zainteresowanemu współpracą kontrahentowi, że w ramach realizowane na jego rzecz usług spełnione są przedstawione w tych standardach wymagania.

 

Wśród wymagań jakie mają zastosowanie w odniesieniu do procesów magazynowania, transportu czy dystrybucji znajdują się między innymi:

 

 • GMP /GHP – Dobre Praktyki Higieniczne i Dobre Praktyki Produkcyjne
  Wymagania przepisów dla branży spożywczej, których spełnienie ma zapewnić, że właściwości wyrobów nie ulegną pogorszeniu w trakcie realizacji procesów magazynowania, transportu czy dystrybucji a tym samym zapewnione zostanie należyty poziom bezpieczeństwa żywości. Są to wymagania charakterystyczne ogólnie dla branży spożywczej i mają zastosowania do wszystkich organizacji stanowiących ogniwo w łańcuchu żywnościowym w tym również tych świadczących przedmiotowe usługi.
  Wymagania w zakresie GMP i GHP mogą mieć również zastosowanie do innych „produktów wrażliwych” na czynniki środowiskowe jak temperatura, wilgotność, ekspozycja na czynniki atmosferyczne czy też wymagających zachowania odpowiednich warunków higieny.
   

 • Wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych: GMP+
  Wśród standardów GMP+ znajdują się standardy GMP+ B3 oraz GMP+ B4. Przedstawiają one wymagania dla procesów sprzedaży i magazynowania materiałów paszowych, dodatków paszowych oraz pasz (GMP+ B3) oraz wymagania odnoszące się do ich transportu (GMP+ B4). Celem tych standardów jest zapewnienie, na każdym etapie łańcucha dostaw, odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pasz dla zwierząt
   

 • DPD – Dobra Praktyka Dystrybucji (GDP – Good Good Distribution Practice)
  Wymagania przepisów dla branży produktów leczniczych (przepisy farmaceutyczne). Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz jakości produktów leczniczych. Wymagania odnoszą się to procesów transportowych, nie tylko gotowych produktów, ale również do transportu tzw. API (Active Pharmaceutical Ingredient) czyli transportu substancji czynnej (substancji leczniczej).
  Poza zapewnieniem bezpieczeństwa produktów leczniczych dla konsumenta istotnym jest, aby w trakcie realizacji usługi transportowej nie nastąpiło pogorszenie jakości produktów lub API, które miałoby by lub mogłoby mieć negatywny wpływ na skuteczność finalnego produktu.
   

 • TAPA TSR (Trucking Security Requirements)
  Wymagania fakultatywne opracowane i opublikowane przez Stowarzyszenie TAPA, wdrażane przez firmy realizujące usługi transportu drogowego z wykorzystaniem zestawów (ciągnik + naczepa), pojazdów jednobryłowych (w tym vany) oraz kontenerów morskich przewożonych z wykorzystaniem środków transportu drogowego.
  Celem stosowania wymagań przedstawionych w standardzie TAPA jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa towarów wysoko cennych transportowanych z wykorzystaniem pojazdów kołowych (ochrona przewożonego mienia). Wśród wymagań są przedstawione zarówno te dotyczące stosowanych zabezpieczeń fizycznych jak również te dotyczące zabezpieczeń proceduralnych, które mają zastosowanie w warunkach standardowych jak również w przypadku wystąpienia sytuacji niepożądanych zwiększających ryzyko dla przewożonych towarów.
  Standardy TAPA TSR są stosowane do przewozu towarów wysoko cennych między innymi takich jak: elektronika czy odzież markowa. Dużą popularnością cieszą się jednak te standardy również w odniesieniu do produktów leczniczych czy kosmetyków lub suplementów diety. W każdym przypadku, gdy Klientowi zależy na przewozie jego towarów w sposób zapewniający wyższy niż standardowy poziom bezpieczeństwa ładunku może wymagać, aby transport był realizowany przez kontrahenta legitymującego się certyfikatem TAPA TSR.
   

 • TAPA FSR (Facility Security Requirements)
  Wymagania fakultatywne (dobrowolne) opracowane przez Stowarzyszenie TAPA. Wymagania są analogiczne do tych przedstawionych powyżej (TAPA TSR) jednak te przedstawione w standardzie TAPA FSR odnoszą się do magazynowania towarów. Celem zastosowania wymagań standardu TAPA FSR jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa towarów przechowywanych w magazynie.
  Podobnie jak w odniesieniu do transportu drogowego również w tym przypadku wśród wymagań znajdują się zarówno wymagania odnoszące się do zabezpieczeń fizycznych jak również wymagania dotyczące niezbędnych do wdrożenia i stosowania procedur postępowania. Wymagane jest w tym zakresie również posiadanie procedur reagowania w przypadku faktycznego zagrożenia lub w przypadku sytuacji niepożądanych, które zwiększają ryzyko bezpieczeństwa ładunku.
  Standard ten najczęściej jest wdrażany przez centra logistyczne i magazyny, w których przechowywane są towary wysokiej wartości jak odzież markowa, elektronika, produkty lecznicze i inne określone przez ich właścicieli jako wysoko cenne. Certyfikat zgodności z TAPA FSR to podstawa do zwiększenia zaufania do kontrahenta realizującego usługi magazynowania towarów jako partnera, przykładającego dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa towaru, który została mu przekazany pod opiekę.
   

 • TAPA PSR (Parking Security Requirements)
  Wymagania fakultatywne wydane przez Stowarzyszenie TAPA, których adresatami są właściciele parkingów, z których korzystają kierowcy chcący zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonych ładunków. Celem niniejszego standardu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pojazdów i załadowanych na nich towarów przez czas, kiedy są one na terenie danego parkingu. Jest to stosunkowo młody standard w porównaniu do pozostałych standardów TAPA, którym zainteresowanie wciąż rośnie. Stanowi on bowiem uzupełnienie dla pozostałych dwóch standardów odnoszących się do magazynowania (TAPA FSR) oraz transportu drogowego (TAPA TSR). To właśnie podczas postojów środków transportu występuje większość kradzieży pojazdów i/lub ładunków. Standard ten ma zapewnić, że to najsłabsze ogniwo w łańcuchu dostaw zostanie wzmocnione poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych oraz proceduralnych.
   

 • ISO 28000- System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
  Międzynarodowa norma ISO 28000 przedstawiająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. W odniesieniu do wymagań standardów TAPA nie zawiera tak szczegółowych wymagań w tym wymagań technicznych. Celem wymagań jest umożliwienie przedsiębiorstwom wdrożenie systemu zarządzania, który zapewni odpowiedni dla poziomu ryzyka poziom bezpieczeństwa ładunku na danym etapie łańcucha dostaw.
  Wdrożenie i certyfikacja zgodności z wymaganiami ISO 28000 jest podobne do innych systemów zarządzania w odniesieniu do których wymagania przedstawione zostały w normach ISO (np. najpopularniejszej normy ISO 9001 i innych).
   

 • SQAS (Safety and Quality Assessment System) – System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości
  Standard, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości w odniesieniu do procesów realizowanych przez przedstawicieli branży chemicznej. Poza procesami magazynowania, transportu, przeładunku surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych swoim zakresem obejmuje również warsztaty naprawcze kolejowych cystern, myjnie cystern i kontenerów. W odniesieniu np. do standardów TAPA nie koncentrują się wyłącznie na fizycznym bezpieczeństwie towarów /ładunku, ale również na bezpieczeństwie w odniesieniu do oddziaływania na środowisko naturalne, na zdrowie i życie pracowników oraz co jest bardzo istotne na zapewnieniu, że parametry produktów nie ulegną pogorszeniu podczas realizacji niniejszych procesów. Tym samym można powiedzieć, że ten fakultatywny standard zawiera w swojej treści wymagania charakterystyczne dla systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania BHP, dobre praktyki logistyczne i transportowe oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego.
  Zgodność z wymaganiami nie podlega certyfikacji a ocenie, której wyniki mogą być udostępniane przez przedsiębiorstwo jej klientom lub potencjalnym Klientom.
   

 • BRC S&D – BRC Global Standards for Storage and Distribution
  Jest to jeden ze standardów, opracowanych i opublikowanych przez British Retail Consortium (BRC). Jego celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości produktów konsumenckich w tym żywności, kosmetyków, chemii gospodarczej itp. w trakcie realizowanych procesów przechowywania i dystrybucji. Fundamentalne znaczenie w przypadku tego standardu ma system analizy zagrożeń i ryzyka. To właśnie skutecznie przeprowadzona analiza i ocena ryzyka jest determinantą skuteczności systemu zarządzania wdrożonego w oparciu o wymagania standardu BRC S&D.
  Certyfikacja zgodności z wymaganiami tego standardu realizowana jest w analogiczny sposób do certyfikacji zgodności z innymi standardami BRC (np. BRC Food, BRC CP (for Consumer Products, BRC for Packaging and Packaging Materials).

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
skierowaną dla branży magazynowej, transportowej i dystrybucyjnej


 

Back to Top