SQAS (Safety and Quality Assessment System),
czyli System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości

 

Przemysł chemiczny w Europie wykorzystuje w znacznym stopniu usługi logistyczne oferowane przez strony trzecie odnośnie magazynowania, przeładunku, i transportu surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych. Przedsiębiorstwa chemiczne winny mieć świadomość wykonywania prac w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej jakości, jak również uwzględniając ochronę pracowników, zachowanie jawności oraz ochronę środowiska.
 

Na początku lat 90-tych CEFIC (European Chemical Industry Council) rozpoczął program ICE (International Chemical Environment), którego celem była poprawa bezpieczeństwa podczas magazynowania, transportu i przeładunku środków chemicznych. Istotnym punktem programu ICE był rozwój systemów oceny bezpieczeństwa oraz jakości (Safety and Quality Assessment Systems – SQAS), z których każdy odnosi się do określonego rodzaju transportu lub określonej usługi logistycznej (transport drogowy, transport kolejowy, transport intermodalny, urządzenia do mycia cystern, transport morski towarów pakowanych, transport morski towarów masowych, terminale magazynowe i żegluga śródlądowa). SQAS przedstawia instrument służący jednakowej ocenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, środowiskiem logistycznym usługobiorcy dzięki niezależnym biegłym i przy zastosowaniu standardowego kwestionariusza, co pomaga uniknąć wielokrotnego przeprowadzania ocen ze strony poszczególnych zakładów chemicznych. SQAS wspiera przedsiębiorstwa chemiczne w wyborze ich usługobiorców logistycznych oraz w ustalaniu z nimi ulepszeń.
 

Ocena SQAS wykonana przez niezależną organizację nie prowadzi do wystawienia certyfikatu, lecz do sporządzenia szczegółowego raportu, który jest oceniany przez poszczególne przedsiębiorstwa chemiczne przy uwzględnieniu ich własnych wymogów.
 

Pomimo tego, że SQAS nie gwarantuje bezpieczeństwa i jakości wykonanej usługi przez usługobiorcę, to przedstawia mechanizm oceny ciągłego doskonalenia. System dostarcza przydatne informacje zwrotne obejmujące słabe i mocne strony stwierdzone podczas badania. Ponadto po przeanalizowaniu wyników oceny przez przedsiębiorstwo chemiczne jest możliwe dostarczenie informacji zwrotnej dla klienta, tym samym dochodzi do stworzenia podstawy ku prawdziwemu partnerstwu – zyskują na tym obydwie strony.

SQAS jest narzędziem, które pozwala na przeprowadzenie obiektywnej, niezależnej i jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem u podwykonawców. System ten powstał w Europie w połowie lat 90. i jest efektem prac Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Promowała ona takie procedury i standardy działań dla firm z branży chemicznej i z nią współpracujących, by były one efektywne nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie oraz miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem, który przyświecał powstaniu SQAS było stworzenie warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu produktami branży chemicznej, w którym wszyscy uczestnicy łańcucha logistycznego spełnialiby odpowiednie standardy bezpieczeństwa i jakości.

 
 

Instrument SQAS jest więc skierowany do:

 • firm uczestniczących w łańcuchu logistycznym TSL;

 • dystrybutorów produktów chemicznych;

 • firm pracujących na potrzeby transportu chemikaliów;

 • właścicieli magazynów, myjni cystern i tank – kontenerów;

 • warsztatów naprawczych kolejowych wagonów – cystern.

 

Na czym polega wdrożenie SQAS?

SQAS pozwala na jednorodną ocenę przez niezależnych biegłych systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem logistycznym usługobiorcy. Ocena ta nie prowadzi jednak do automatycznej certyfikacji. Badanie przy wykorzystaniu kwestionariusza kończy się sporządzeniem raportu, który następnie publikowany jest na stronie internetowej CEFIC przez okres trzech lat (a po upływie tego okresu – archiwizowany) oraz wpisaniem firmy na listę „SQAS Assessed Companies”.

 

Sam kwestionariusz dostosowany jest do różnych typów aktywności związanych z logistyką lądową oraz dystrybucji chemicznej i obejmuje sześć obszarów badania:

 • zarządzanie;

 • bezpieczeństwo;

 • zdrowie i środowisko;

 • sprzęt;

 • działania administracyjne i operacyjne;

 • ochronę i zabezpieczenia oraz

 • inspekcję terenu (sprawdzenie aspektów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego).

Poszczególne przedsiębiorstwa chemiczne, po zapoznaniu się z raportem, same dokonują oceny usługobiorcy, mając możliwość zapoznania się z jego obiektywnie przedstawionymi mocnymi i słabymi stronami oraz biorąc pod uwagę własne wymogi.
 
 

Dlaczego warto wdrożyć SQAS?

 • wdrożenie SQAS jest informacją dla przedsiębiorstw chemicznych, że dany usługobiorca logistyczny spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska naturalnego, pozwala na zminimalizowanie ryzyka wyboru dostawcy;

 • system SQAS to rzetelne informacje;

 • zwiększenie bezpieczeństwa podczas przewozu materiałów chemicznych;

 • instrument wpływający na wzrost konkurencyjności, również na europejskim rynku, dzięki jednorodnemu systemowi oceny;

 • minimalizacja wypadków podczas realizacji zlecenia

 • obniżenie kosztów.

 

Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu standardu SQAS

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
Formularze kontaktowe


 

Back to Top