Zarządzanie BHP

Systemy Zarządzania BHP – informacje ogólne

 

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Przyczynia się do poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez eliminację strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, wybuchów itd.
 

Powyższe stwierdzenie jest oczywistym dla firm, w których wystąpiły wypadki, poważne awarie lub katastrofy. W takim wypadku nakłady, jakie należy ponieść na działania związane z usunięciem skutków incydentu BHP, są nieporównywalnie większe niż koszty działań prewencyjnych (szkoleń personelu, wprowadzenia odpowiednich rozwiązań systemowych, m.in. Systemów Zarządzania BHP, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury mającej na celu zarówno zapobieganie występowaniu incydentów, jak również minimalizowanie ich skutków w przypadku ich wystąpienia). Oczywistym jest, że w przypadku przeniesienia części ryzyka na ubezpieczyciela zdejmujemy z siebie ciężar całości kosztów usuwania skutków incydentu. Jednak przy ciągle rosnącym roszczeniowym charakterze społeczeństwa (nie tylko w odniesieniu do zakupionych wyrobów czy usług, które przyczyniły się do wystąpienia niebezpieczeństwa dla konsumenta, ale również i w stosunku do pracodawcy i zapewnionego przez niego środowiska pracy) potencjalne koszty rosną właściwie z dnia na dzień.
 

Z tego względu, dla własnego bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed potencjalnymi konsekwencjami mogących wystąpić wypadków, chorób zawodowych, poważnych awarii, katastrof itp., przedsiębiorstwa zabezpieczają się w rozmaity sposób. W myśl zasady, że taniej jest zapobiegać niż usuwać skutki, wprowadzane są różnego rodzaju środki bezpieczeństwa zbiorowego, jak również indywidualnego. Należy jednak mieć na względzie, że tak jak najbardziej istotnym zasobem każdej Organizacji są ludzie ją tworzący, tak również oni są czynnikiem powodującym największą ilość wypadków, katastrof itp. Przedsiębiorcy, którzy zdali sobie z tego sprawę (w najgorszym wypadku już po wystąpieniu incydentu), coraz częściej sięgają właśnie po rozwiązania systemowe, które największy nacisk kładą na prewencję oraz gotowość na wypadek wystąpienia incydentu i w których bardzo duży nacisk jest położony na utrzymywanie odpowiedniej świadomości pracowników.
 

Należy pamiętać, że na obecnym bardzo konkurencyjnym rynku ciężko jest podnieść cenę oferowanych wyrobów lub usług i, aby zwiększać zysk, należy minimalizować wszelkiego rodzaju zbędne koszty. Powiedzenie „mądry Polak po szkodzie” nie powinno mieć zastosowania w działalności żadnej Organizacji zarówno Przedsiębiorstw nastawionych na zysk, jak również Organizacji non profit. Koszty poważnych wypadków, awarii czy katastrof mogą zaważyć na zachowaniu ciągłości działalności właściwie każdej Organizacji.
 
 

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – SZBHP
(Occupational Health and Safety Management Systems – OH&SMS):

 • uporządkowanie stanu formalnoprawnego – zgodność lub większe prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi;

 • łatwiejsze spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy;

 • szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych niezgodności poprzez zapobieganie, a nie korygowanie;

 • podniesienie świadomości załogi w odniesieniu do istotny BHP;

 • zmniejszenie ilości wypadków (poprzez nadzorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie działań zapobiegawczych);

 • mniejsza ilość pracowników narażonych na czynniki szkodliwe po identyfikacji zagrożeń i zastosowaniu odpowiednich działań (mniejsza ilość pracowników uległych chorobom zawodowym);

 • zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego;

 • budowa wizerunku Przedsiębiorstwa jako Odpowiedzialnego Społecznie
  (CSR – Corporate Social Responsibility);

 • podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku firmy;

 • potwierdzenie wagi bezpieczeństwa i higieny pracy w działaniach firmy;

 • spełnienie oczekiwań klientów;

 • polepszenie stosunków z organami nadzoru nad warunkami pracy.

 
Obecnie najpopularniejszymi standardami przedstawiającymi wymagania odnośnie Zarządzania BHP są:
 

 • Międzynarodowa Norma ISO 45001

  W dniu 12 marca 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała nową normę ISO 45001:2018, określającą wymagania dla standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem wprowadzenia nowej normy było zapewnienie jej kompatybilności z nowymi wydaniami norm dotyczących systemu zarządzania jakością (ISO 9001), systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz innych przedstawiających wymagania dla systemów zarządzania. Wszystkich użytkowników dotychczasowych standardów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-N 18001 oraz BS OHSAS 18001) obowiązuje 3 letni okres przejściowy na wdrożenie wymagań nowej normy w swojej organizacji, liczony od daty oficjalnej publikacji nowej wersji normy. W dnu 11 marca 20121r. wygaśnie ważność wszystkich aktualnych certyfikatów zgodnych z wymaganiami PN-N 18001 oraz OHSAS 18001.

 •  

 • Polska Norma PN-N 18001

  Obecnie obowiązującym jest wydanie normy z 2004 roku o oznaczeniu PN N 18001:2004.
  Niniejsza norma jest bardzo popularna na terenie RP, ale nie tylko wśród Polskich Organizacji. Jest ona wdrażania i certyfikowana (pod akredytacją PCA) również przez Organizacje z innych Państw, które prowadzą swoją działalność na terenie RP.

 •  

 • Międzynarodowy standard OHSAS 18001 [Occupational Health And Safety Assessment Series (OHSAS)].

  Jej nowe wydanie z 2007 roku zostało oficjalnie przyjęte jako norma brytyjska i występuje pod tytułem BS OHSAS 18001:2007
  Norma OHSAS 18001, wykorzystywana w ponad 80 krajach, jest uznawana za wiodącą na świecie normę definiującą wymagania odnośnie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
   

  Standardy PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 przedstawiają bardzo zbliżone do siebie wymagania odnośnie Systemu Zarządzania BHP (OH&S). Z tego też względu procesy wdrażania systemów w oparciu o oba standardy właściwie się od siebie nie różnią. Poszczególne rozbieżności są uwzględniane na poszczególnych etapach operacyjnych podczas projektowania systemu zarządzania i mają odzwierciedlenie w dokumentacji systemów oraz w działaniach z nich wynikających.
  Sporadycznie można spotkać Organizacje, które wprowadzają system zarządzania w oparciu o PN-N 18001 oraz OHSAS 18001. Ma to miejsce najczęściej w wyniku narzuconych Organizacji wymagań przez Klientów będących przedstawicielami różnych rynków. W większości przypadków Organizacje mające do czynienia z Klientami zagranicznymi, którzy stawiają wymóg swoim dostawcom posiadania wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania BHP, wprowadzają wymagania OHSAS 18001 jako standardu szerzej znanego i stosowanego zarówno w Europie, jak i na świecie (w ponad 80 krajach). Norma PN-N 18001, jako Polska Norma, cieszy się dużym zainteresowaniem głównie wśród Polskich Organizacji lub Organizacji działających na Naszym Rynku.
   
  UWAGA: W związku z opublikowaniem 12 marca 2018r. przez ISO (International Organization for Standardization) pierwszej na świecie zharmonizowanej normy dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001 rozpoczął się 3 letni okres przejściowy, w którym nowa norma ISO zastąpi Polską Normę PN-N 18001 oraz standard OHSAS 18001. W związku z tym zarówno Polska Norma PN-N 18001 jak i standard OHSAS 18001 pozostaną ważne do 11 marca 2021r. Po tym okresie wszystkie ważne certyfikaty PN-N-18001 oraz OHSAS 18001 wygasną

 •  

 • SCC, Safety Checklist for Contractors [Lista sprawdzająca bezpieczeństwo podwykonawców]
  Safety Certificate Contractors [Certyfikacja Bezpieczeństwa Podwykonawców]

  Standard będący podstawą oceny i certyfikacji systemu zarządzania BHP. Posiadany certyfikat SCC dowodzi, że wewnętrzne procesy poddostawcy zostały ocenione w odniesieniu do najlepszej praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz, że w wyniku niniejszej oceny stwierdzono zgodność niniejszymi praktykami.

 •  

 • Dyrektywa SEVESO III, w sprawie zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych

  Dyrektywa: 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE.
  Regulacje dyrektywy SEVESO III mają za zadanie: po pierwsze – zapobiegać poważnym awariom z udziałem niebezpiecznych substancji poprzez stosowanie środków kontroli, po drugie – w razie wystąpienia awarii mają likwidować negatywne skutki awarii zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. Niniejsza dyrektywa opiera się na nowych koncepcjach, wprowadza nowy system zarządzania bezpieczeństwem chroniący przed niebezpiecznymi awariami oraz system skutecznego kontrolowania niebezpieczeństw.

 
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą poszczególnych standardów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy


 
 

Back to Top