Wdrożenie ISO 45001:2018 – System Zarządzania BHP

 

Międzynarodowa norma ISO 45001:2018 jest pierwszą Międzynarodową Normą opracowaną przez komitet normalizacyjny ISO dotyczącą Systemu Zarządzania BHP. W ciągu kilku najbliższych lat najprawdopodobniej zastąpi funkcjonujące obecnie systemy zgodne ze standardami: OHSAS 18001 oraz Polską Normą PN-N 18001.

 

Wdrożenie ISO 45001 – wdrażanie nowej normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – Etapy

Poszczególne etapy wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z ISO 45001:2018. Wśród etapów wspólnych dla większości systemów zarządzania są także te, charakterystyczne dla systemów BHP:

 

 • Przeprowadzenie auditu wstępnego (audit stanu zerowego) czyli inwentaryzacja obecnie stosowanych rozwiązań i dokumentów z wymaganiami normy ISO 45001.
  Analiza działań oraz dokumentów dotyczących zarządzania BHP pod kątem spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018. Celem auditu jest zapoznanie się z sytuacją panującą w Organizacji w chwili przystępowania do wdrażania, oraz określenie stopnia spełnienia wymagań normy ISO 45001 przed przystąpieniem do projektu wdrożeniowego.

  Opracowany na zakończenie auditu zerowego raport zawiera:

  • ocenę obecnej sytuacji w zakresie zarządzania BHP w tym analizę luk (GAP Analysis) względem normy ISO 45001
  • słabe i mocne strony oraz wykaz szans i zagrożeń obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie BHP (analiza SWOT).

 • Przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawa BHP i innymi wymaganiami, do których spełnienia Organizacja jest zobowiązana.
  Działanie jest najczęściej realizowane wraz z auditem wstępnym. Polega na zidentyfikowaniu mających zastosowanie przepisów prawa i innych wymagań z zakresu BHP,  do których spełnienia firma jest zobowiązana a następnie weryfikacji i ocenie działań oraz dokumentów dotyczących BHP pod kątem spełnienia tych wymagań.
  Celem oceny zgodności jest zidentyfikowanie rozbieżności względem obowiązujących przepisów oraz zaplanowanie odpowiednich działań naprawczych względem tych niezgodności. Ocena zgodności realizowana jest jako jedno z pierwszych działań aby firma miała możliwość wdrożenia akcji naprawczych przed auditem certyfikującym.

  Opracowany na zakończenie oceny zgodności raport zawiera:

  • wykaz obowiązujących firmę przepisów prawa i innych wymagań z zakresu BHP, do których spełnienia firma jest zobowiązana (np. regulacje branżowe, wymagania Klientów, koncernu, Grupy Kapitałowej itp.);
  • wyniki oceny zgodności z przepisami;
  • wykaz działań niezbędnych do realizacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami i innymi zobowiązaniami firmy.

 • Szkolenie przedstawicieli kierownictwa z zakresu wymagań normy ISO 45001:2018 oraz idei, metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania BHP w Organizacji
  Przybliżenie idei systemu zarządzania BHP, wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrożenia systemu. Określenie potrzeb odnośnie udziału kierownictwa we wdrażaniu systemu, jego późniejszym utrzymaniu oraz doskonaleniu.


 • Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP (OHSMS).
  Przeanalizowanie uregulowań w zakresie podziału odpowiedzialności i uprawnień. Wprowadzenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym. Modyfikacje zakresów obowiązków i praw, ustalenie nowych funkcji/ stanowisk dla wymaganych działań określonych w normie ISO 45001.


 • Opracowanie i ustanowienie Polityki BHP
  Analiza strategii działania firmy w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników przeprowadzonego szacowania i oceny ryzyka, mających zastosowanie przepisów prawa, wewnętrznych potrzeb firmy (uwzględnienie zarówno pracowników Organizacji, jak również innych firm działających na terenie Organizacji, itp.)


 • Analiza i określenie kontekstu organizacji oraz ryzyka i szans dla systemu zarządzania BHP
  Identyfikacja zagrożeń i możliwości oraz ocena dla nich poziomów ryzyka i szans w aspekcie wdrożenia oraz funkcjonowania i utrzymywania systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001.


 • Przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
  Etap ten jest zazwyczaj ograniczony do szczegółowego przeglądu, weryfikacji i wprowadzenia niezbędnych zmian do obecnie funkcjonującej analizy i wyników oceny ryzyka.
  W niektórych przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowego podejścia do oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy na które to działanie składają się między innymi takie czynności jak:

  • określenie zagrożeń występujących w Organizacji;
  • przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka, czyli określenie wagi każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń (w odniesieniu do skutków jego wystąpienia) i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Przeprowadzenie oceny ryzyka w stosunku do określonych dopuszczalnych poziomów;
  • określenie działań mających na celu zmniejszenie wartości ryzyka do najniższych możliwych poziomów akceptowalnych.

 • Ustalenie celów i zadań BHP oraz zdefiniowanie zadań i programów ich realizacji.


 • Opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych
  (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażanie – konsultacje
  Opisanie sposobów postępowania. Weryfikacja powiązań zawartych w poszczególnych dokumentach. Pomoc przy wdrażaniu procedur – usługi doradcze (konsultacje).

  Prace realizowane w ramach niniejszego etapu obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur sterowania operacyjnego;

  • określenie metod pomiarów i monitorowania stanu BHP w Organizacji (monitorowanie zarówno aktywne, jak i reaktywne);

  • określenie i wdrożenie działań zapobiegawczych mających na celu zmniejszenie wartości ryzyka (w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury) poprzez:

   • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego incydentu BHP (wypadku, choroby zawodowej, poważnej awarii, itp.) i/ lub;

   • działania mające zapewnić odpowiedni poziom gotowości Organizacji na wypadek wystąpienia incydentu w celu minimalizacji skutków tego incydentu.

  • realizację ćwiczeń i /lub symulacji z zakresu postępowania na wypadek wystąpienia wypadku


   UWAGA.
   W ramach niniejszego etapu proponujemy dwie formy współpracy:

   • 1 forma współpracy: wszystkie dokumenty są opracowywane przez Konsultantów Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP na podstawie informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych oraz wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar. Weryfikacja projektów dokumentów polega na dokładnym ich przeanalizowaniu i omówieniu przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar wraz z Konsultantem odpowiedzialnym za dany projekt. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (szkolenie personelu).


   • 2 forma współpracy: dokumenty są opracowywane przez pracowników wdrażającej system Organizacji na podstawie wskazań i informacji przekazywanych przez Konsultantów i Szkoleniowców MALON GROUP. Opracowane dokumenty są weryfikowane przez konsultantów pod kątem wszelkiego rodzaju występujących w nich niedociągnięć i ich słabych stron. Na podstawie niniejszych uwag odpowiedzialni za opracowanie danego dokumentu dokonują stosownych zmian i poprawek.


  • Szkolenie pracowników z zakresu mających w stosunku do nich zastosowanie wymagań normy ISO 45001, ich wpływu na BHP, postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP oraz sposobów przeciwdziałania im.Celem szkoleń jest podnoszenie świadomości BHP wśród pracowników Przedsiębiorstwa.


  • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego systemu zarządzania BHP wdrożonego w Organizacji
   Przeprowadzenie auditu wewnętrznego dla poszczególnych procesów i działań występujących w Organizacji. Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (przepisy prawa, procedury, instrukcje, itp.).


  • Wprowadzenie po przeprowadzonym audicie systemu zarządzania odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych
   Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań).


  • Przeprowadzenie przeglądu Systemu Zarządzania BHP
   Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy (realizacja przyjętej strategii firmy (Polityki BHP, celów, programów i zadań BHP), analiza wyników auditów wewnętrznych i działań korygujących i zapobiegawczych, analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, analiza mających miejsce incydentów BHP (wypadki, choroby zawodowe, poważne awarie, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, itp.), ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji.


  • Audit certyfikujący
   Zawsze gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego.
   Do obowiązków konsultantów Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP należy również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Przedsiębiorstwem a jednostką certyfikującą.

  Oferujemy Państwu pomoc szkoleniową oraz konsultingową przy projektowaniu, wdrażaniu, weryfikacji oraz nadzorowaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania BHP zgodnych z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 45001:2018.
  Ostatecznym celem pierwszych trzech działań (czyli: projektowania, wdrożenia i weryfikacji systemu) poza wdrożeniem skutecznego systemu zarządzania BHP jest otrzymanie certyfikatu ISO 45001:2018 przez Organizację.

   

  Celem pozostałych dwóch działań (nadzorowania i doskonalenia systemu) jest pomoc w:

  • utrzymaniu certyfikatu zgodności z wymaganiami ISO 45001:2018 przez okres jego obowiązywania (w tym przeprowadzanie okresowych auditów, ocen zgodności z przepisami prawa, wsparcie w realizacji i dokumentowaniu przeglądów zarządzania, aktualizacja funkcjonującej dokumentacji, asysta i wsparcie merytoryczne w trakcie okresowych auditów nadzoru realizowanych przez jednostkę certyfikującą itp.)

  • utrzymaniu tendencji ciągłego rozwoju Przedsiębiorstwa oraz jego działań mających na celu poprawę sytuacji BHP.

   

  Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu
  Systemów Zarządzania BHP zgodnych z wymaganiami ISO 45001:2018  Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

  Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
  biuro@iso.org.pl
  tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
  Formularze kontaktowe


Back to Top