PN-N 18001/ BS OHSAS 18001

 


 

UWAGA: zapraszamy do zapoznania z informacjami dotyczącymi normy ISO 45001, która zastąpiła PN-N 18001 oraz OHSAS 18001. W tym celu proszę “kliknąć” na odpowiednią zakładkę w menu lub na odpowiedni, wyżej przedstawiony przycisk

PN-N 18001, OHSAS 18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

UWAGA: W związku z opublikowaniem 12 marca 2018r. przez ISO (International Organization for Standardization) pierwszej na świecie zharmonizowanej normy dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001 rozpoczął się 3 letni okres przejściowy, w którym nowa norma ISO zastąpi Polską Normę PN-N 18001 oraz standard OHSAS 18001. W związku z tym zarówno Polska Norma PN-N 18001 jak i standard OHSAS 18001 pozostaną ważne do 11 marca 2021r. Po tym okresie wszystkie ważne certyfikaty PN-N-18001 oraz OHSAS 18001 wygasną.

UWAGA: Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 wyżej wskazany okres przejściowy został wydłużony. W celu uzyskania aktualnych informacji o terminie ważności certyfikatów zgodności z wymaganiami PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 należy kierować pytania do jednostki certyfikującej, która wydała dany certyfikat.

Poszczególne etapy wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wśród etapów wspólnych dla większości systemów zarządzania są także te, charakterystyczne dla systemów BHP:

 • Przeprowadzenie auditu wstępnego (audit stanu zerowego) oraz oceny zgodności z wymaganiami prawa BHP i innymi wymaganiami, do których spełnienia Organizacja jest zobowiązana

  Analiza działań oraz dokumentów dotyczących zarządzania BHP pod kątem spełnienia wymagań przepisów prawa dotyczących BHP oraz aktualnego wydania normy PN-N 18001 lub BS OHSAS 18001.
  Celem auditu jest zapoznanie się z sytuacją panującą w Organizacji w chwili przystępowania do wdrażania, oraz określenie stopnia spełnienia wymagań prawa BHP.
   
  Opracowany na zakończenie auditu zerowego oraz oceny zgodności Raport zawiera:

  • ocenę obecnej sytuacji w zakresie zarządzania BHP;

  • ocenę zgodności działań z wymaganiami prawa BHP i innych wymagań, do których Organizacja jest zobowiązana (wymagania Klientów, Koncernu, Grupy Kapitałowej itp.);

  • słabe i mocne strony oraz wykaz szans i zagrożeń obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie BHP (analiza SWOT).

 • Szkolenie Najwyższego Kierownictwa i Kadry Przedsiębiorstwa z zakresu wymagań normy PN-N 18001 lub OHSAS 18001 oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania BHP w Organizacji

  Przybliżenie idei systemu zarządzania BHP, wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrożenia systemu. Określenie potrzeb odnośnie udziału kierownictwa we wdrażaniu systemu, jego późniejszym utrzymaniu oraz doskonaleniu.

 •  

 • Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP (OH&S).

  Przeanalizowanie uregulowań w zakresie podziału odpowiedzialności i uprawnień. Wprowadzenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym. Modyfikacje zakresów obowiązków i praw, ustalenie nowych funkcji/ stanowisk dla wymaganych działań określonych w normie PN-N 18001 lub OHSAS 18001.

 •  

 • Opracowanie i ustanowienie Polityki BHP

  Analiza strategii działania firmy w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników przeprowadzonego szacowania i oceny ryzyka, mających zastosowanie przepisów prawa, wewnętrznych potrzeb firmy (uwzględnienie zarówno pracowników Organizacji, jak również innych firm działających na terenie Organizacji, itp.)

 •  

 • Przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy

  (zazwyczaj etap ograniczony do szczegółowego przeglądu, weryfikacji i wprowadzenia niezbędnych zmian do obecnie funkcjonującej analizy i oceny ryzyka)

  • Określenie zagrożeń występujących w Organizacji

  • Przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka, czyli określenie wagi każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń (w odniesieniu do skutków jego wystąpienia) i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Przeprowadzenie oceny ryzyka w stosunku do określonych dopuszczalnych poziomów

  • Określenie działań mających na celu zmniejszenie wartości ryzyka do najniższych możliwych poziomów akceptowalnych

  •  

 • Ustalenie celów i zadań BHP oraz zdefiniowanie zadań i programów ich realizacji.

 •  

 • Opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych

  (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażanie – konsultacje
  Opisanie sposobów postępowania. Weryfikacja powiązań zawartych w poszczególnych dokumentach. Pomoc przy wdrażaniu procedur – usługi consultingowe.
   
  Prace realizowane w ramach niniejszego etapu obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur sterowania operacyjnego;

  • określenie metod pomiarów i monitorowania stanu BHP w Organizacji (monitorowanie zarówno aktywne, jak i reaktywne);

  • określenie i wdrożenie działań zapobiegawczych mających na celu zmniejszenie wartości ryzyka (w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury) poprzez:

   • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego incydentu BHP (wypadku, choroby zawodowej, poważnej awarii, itp.) i/ lub;

   • działania mające zapewnić odpowiedni poziom gotowości Organizacji na wypadek wystąpienia incydentu w celu minimalizacji skutków tego incydentu.

  • realizację ćwiczeń i /lub symulacji z zakresu postępowania na wypadek wystąpienia wypadku

   UWAGA.
   W ramach niniejszego etapu proponujemy dwie formy współpracy
    

   • 1 forma współpracy: wszystkie dokumenty są opracowywane przez Konsultantów Centrum Doradczo Szkoleniowego  MALON GROUP na podstawie informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych oraz wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar. Weryfikacja projektów dokumentów polega na dokładnym ich przeanalizowaniu i omówieniu przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar wraz z Konsultantem odpowiedzialnym za dany projekt. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (szkolenie personelu).

   •  

   • 2 forma współpracy: dokumenty są opracowywane przez pracowników wdrażającej system Organizacji na podstawie wskazań i informacji przekazywanych przez Konsultantów i Szkoleniowców MALON GROUP. Opracowane dokumenty są weryfikowane przez konsultantów pod kątem wszelkiego rodzaju występujących w nich niedociągnięć i ich słabych stron. Na podstawie niniejszych uwag odpowiedzialni za opracowanie danego dokumentu dokonują stosownych zmian i poprawek.

   •  

 • Szkolenie pracowników z zakresu mających w stosunku do nich wymagań normy PN-N 18001 lub OHSAS 18001, ich wpływu na BHP, postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP oraz sposobów przeciwdziałania im.

  Celem szkoleń jest podnoszenie świadomości BHP wśród pracowników Przedsiębiorstwa.

 •  

 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego systemu zarządzania BHP wdrożonego w Organizacji

  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego dla poszczególnych procesów i działań występujących w Organizacji. Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (przepisy prawa, procedury, instrukcje, itp.).

 •  

 • Wprowadzenie po przeprowadzonym audicie systemu zarządzania odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych

  Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań).

 •  

 • Przeprowadzenie przeglądu Systemu Zarządzania BHP

  Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy (realizacja przyjętej strategii firmy (Polityki BHP, celów, programów i zadań BHP), analiza wyników auditów wewnętrznych i działań korygujących i zapobiegawczych, analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, analiza mających miejsce incydentów BHP (wypadki, choroby zawodowe, poważne awarie, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, itp.), ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji.

 •  

 • Audit certyfikujący

  Zawsze gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego.
  Do obowiązków konsultantów Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP należy również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Przedsiębiorstwem a jednostką certyfikującą.

Oferujemy Państwu pomoc szkoleniową oraz konsultingową przy projektowaniu, wdrożeniu, weryfikacji oraz nadzorowaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania BHP zgodnych z wymaganiami norm PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.
 
Ostatecznym celem pierwszych trzech działań (czyli: projektowania, wdrożenia i weryfikacji systemu) poza wdrożeniem skutecznego systemu zarządzania BHP jest otrzymanie certyfikatu PN-N 18001 lub OHSAS 18001 przez Organizację.
 
Celem pozostałych dwóch działań (nadzorowania i doskonalenia systemu) jest pomoc w:

 • utrzymaniu certyfikatu PN-N 18001 lub OHSAS 18001 przez okres jego obowiązywania (w tym przeprowadzanie okresowych auditów i ocen zgodności z przepisami prawa)
 • utrzymaniu tendencji ciągłego rozwoju Przedsiębiorstwa oraz jego działań mających na celu poprawę sytuacji BHP.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu
Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431 

Back to Top