SCC – Safety Certificate Contractors (Certyfikacja Bezpieczeństwa Podwykonawców)

 

SCC (Safety Certificate Contractors, Safety Checklist for Contractors [Lista Sprawdzająca Bezpieczeństwo Podwykonawców]) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, dla podwykonawców (zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych) wykonujących prace o wyższym ryzyku wypadków. Uznawany jest on za najbardziej powszechny system zarządzania BHP i ochrony środowiska w Unii Europejskiej.
 

Certyfikat SCC

Dowodzi prawidłowość wszystkich procesów wykonywanych przez podwykonawców pod kątem bezpieczeństwa pracy, szczególnie w zakresie prac niebezpiecznych.
 

System SCC został opracowany w 1990 roku w Holandii. Początkowo skierowany był dla przemysłu petrochemicznego i funkcjonował pod nazwą VCA. W roku 1997 opracowano brytyjską wersję standardu pod nazwą SCC. Aktualnie system SCC stosowany jest bardzo szeroko, w różnych gałęziach przemysłu wszędzie tam gdzie wykonywane są prace niebezpieczne dla życia ludzkiego oraz środowiska, jak np.:

 • prace budowlano-remontowe;
 • prace na wysokościach;
 • prace montażowe;
 • prace w energetyce.

System SCC jest sposobem na doskonalenie funkcjonowania organizacji, której są zlecane prace niebezpieczne w zakresie bezpieczeństwa pracy. Certyfikowany system SCC zapewnia, że wykonywane są one przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, co w rezultacie stanowi, iż dane przedsiębiorstwo fachowo zarządza bezpieczeństwem pracy i środowiskiem.
 

Do kogo jest skierowane SCC?

Certyfikacja SCC skierowana jest do wszystkich firm eksportujących swoje usługi budowlane, remontowe i inne na rynek Unii Europejskiej, a zwłaszcza do takich krajów, jak: Niemcy, Holandia, Anglia i Belgia.
 

Jaki jest cel stosowania systemu SCC?

Celem wdrażania i certyfikacji systemu SCC jest ujednolicenie wszystkich wymagań z zakresu BHP oraz środowiska.
 

Jakie są korzyści wynikają z wdrożonego systemu SCC?

 • większe szanse na otrzymywanie zleceń z krajów Unii Europejskiej dzięki spełnieniu europejskich wymagań BHP;

 • gwarancje dla kontrahenta, że pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych będą posiadali odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów i zasad BHP;

 • przejrzystość i powszechność systemu w dziedzinie bezpieczeństwa pracy dla wszystkich kontrahentów;

 • większe bezpieczeństwo pracowników dzięki odpowiednim działaniom zapobiegawczym podejmowanym  podstawie wiedzy o ryzyku zawodowym, zagrożeniach środowiskowych i wypadkowości;

 • kontrolowane ryzyko podwykonawców, dzięki zaangażowaniu pracowników wszystkich szczebli w zarządzanie aspektami BHP i środowiskowymi;

 • krótszy czas przestojów maszyn i urządzeń z winy podwykonawcy;

 • wzrost bezpieczeństwa prawnego.

Certyfikacja SCC

 
Certyfikacja realizowana jest w dwojaki sposób:

 1. Szkolenie i certyfikacja personelu zatrudnionego przy pracach niebezpiecznych;
 2. Certyfikacja przedsiębiorstwa.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przez osobę fizyczną jest przeszkolenie oraz zdanie egzaminu.
Wyróżnia się dwa rodzaje certyfikacji dla przedsiębiorstw:
 

 1. Certyfikacja ograniczona dla przedsiębiorstw zatrudniających do 35 osób, włączając pracowników sezonowych i praktykantów. Oceniane są działania związane z BHP oraz ochroną środowiska bezpośrednio na stanowiskach pracy;

 2. Certyfikacja nieograniczona dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 35 osób, włączając pracowników sezonowych i praktykantów, oraz dla firm zatrudniających poniżej 35 pracowników, ale korzystających z usług podwykonawców. Ocenie poddawane są działania związane z BHP oraz ochroną środowiska bezpośrednio na stanowiskach pracy, a także system zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia i środowiska przedsiębiorstwa.

Aby organizacja mogła otrzymać certyfikat SCC wymagane są:

 1. niski wskaźnik wypadkowości;

 2. paszporty bezpieczeństwa (dokument wydawany osobie fizycznej potwierdzający znajomość wymagań BHP i ochrony środowiska) dla wszystkich pracowników realizujących dane działanie;

 3. pozytywna ocena z audytu dokonanego przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu wymagań systemu SCC
oraz udziału w szkoleniach tematycznych


 

Back to Top