Wdrażanie SCC

Wdrażanie Systemu SCC

 

W zakresie standardu SCC oferujemy Państwu zarówno pomoc konsultingową, jak i szkoleniową przy projektowaniu, wdrażaniu, weryfikacji, nadzorowaniu oraz doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Zdrowiem i Środowiskiem dla podwykonawców. Nasze usługi umożliwią Państwu nie tylko wdrożenie standardu SCC, ale i uzyskanie stosownych certyfikatów (certyfikatów bezpieczeństwa dla personelu czy też certyfikatu samego systemu).
 
Wdrożenie Systemu SCC (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Zdrowiem i Środowiskiem dla podwykonawców) składa się z następujących etapów:

 • Przeprowadzenie auditu wstępnego, czyli auditu stanu zerowego wraz z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony środowiska, do których spełnienia zobowiązana jest Organizacja.

  Celem auditu jest dokonanie wstępnej analizy oraz oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem oraz środowiskiem w Organizacji, pozwalającej na zweryfikowanie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz aktualnymi wymaganiami systemu SCC.
   
  W efekcie przeprowadzenia auditu wstępnego w Organizacji powstaje Raport z auditu, zawierający m.in.:

  • Identyfikację zagrożeń w obszarze BHP;

  • Ocenę zgodności funkcjonowania Organizacji z wymaganiami standardu SCC w oparciu o listy kontrolne SCC (Safety Checklist for Contraktors);

  • Ocenę zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie BHP, zdrowia i środowiska;

  • Słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia związane z obecnym zarządzaniem bezpieczeństwem w Organizacji.

 • Zaplanowanie oraz wdrożenie zmian w Organizacji, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu SCC

  Przeprowadzenie analiz w zakresie odpowiedzialności, metodologii szacowania ryzyka zawodowego, zasad regulacji postępowania z tym ryzykiem, określenia celów, programów oraz zasad monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Niniejsze działanie na celu przybliżenie wymagań standardu SCC oraz wyznaczenie działań, niezbędnych do podjęcia na etapie jego wdrażania w przedsiębiorstwie.

 •  

 • Opracowanie dokumentacji system SCC

  Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem związane jest z ustanowieniem Polityki Bezpieczeństwa oraz spójnych z nią procedur i regulacji systemowych. Odpowiednio sporządzona dokumentacja wpływa na efektywność oraz skuteczność funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji. Dokumentacja obejmuje następujące zagadnienia:

  • Polityka, organizacja i zaangażowanie zarządu;

  • Ocena zagrożenia BHP;

  • Szkolenia, informacje i pouczenia BHP;

  • Świadomość BHP;

  • Plan realizacji projektu BHP;

  • Ochrona środowiska;

  • Przygotowanie na sytuacje nadzwyczajne;

  • Inspekcje BHP;

  • Opieka lekarza zakładowego;

  • Zakup i przegląd maszyn, urządzeń, wyposażenia i materiałów roboczych;

  • Zakup usług;

  • Zgłaszanie, rejestracja i badanie wypadków, niedoszłych wypadków i wątpliwych sytuacji.

Opracowana dokumentacja jest uzgodniona z kierownictwem i pracownikami, następnie weryfikowana podczas realizacji procesów, co za tym idzie dostosowana do indywidualnych potrzeb Organizacji.
 

 • Wdrożenie regulacji systemu SCC. Szkolenie kierownictwa i pracowników Organizacji.

  Istotnym elementem wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest zapewnienie stosowania określonych regulacji oraz procedur standardu SCC. Szkolenie kierownictwa i pracowników Organizacji stanowi zagwarantowanie odpowiedniej świadomości oraz wiedzy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Szkolenie kierownictwa oraz pracowników pozwoli również na przygotowanie do obowiązkowego na potrzeby certyfikacji egzaminu SCC.

 • Egzamin dla uczestników szkolenia z zakresu regulacji SCC oraz wymagań systemu SCC. Certyfikacja personelu.

  Naszym Klientom oferujemy certyfikację bezpieczeństwa personelu, zarówno pracowników liniowych, jak i kadry kierowniczej. Certyfikacja personelu przeprowadzana jest na terenie Polski dzięki podpisanej przez naszą firmę umowy o współpracy w tym zakresie z zagraniczną jednostką, legitymującą się stosowną akredytacją: firma TQCert GmbH w Niemczech (Gobietstraße 13, 34123 Kassel, www.tqcert.de). Dzięki nawiązaniu współpracy, certyfikaty wydawane po przeprowadzonych przez naszą firmę szkoleniach i egzaminach, znakowane są logo akredytowanej firmy TQCERT GmbH (aktualność akredytacji naszego partnera biznesowego można zweryfikować na stronie internetowej niemieckiej jednostki akredytującej DAKKS). Zapewniamy zatem uzyskanie przez personel certyfikatów bezpieczeństwa SCC, niezbędnych do okazania audytorom zewnętrznym, przeprowadzającym audyt certyfikujący.

 • Pomoc w zakresie monitorowania wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, sytuacji nadzwyczajnych oraz innych statystyk BHP, ochrony zdrowia i środowiska

  Opracowanie i wdrożenie metod monitorowania i analizy wypadków i zdarzeń niepożądanych również w oparciu o systemy informatyczne.
  Zaplanowanie i nadzór nad wdrożeniem działań w celu poprawy stanu BHP w całej firmie, jak i w odniesieniu do pojedynczych sytuacji.

 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego systemu SCC wdrożonego w Organizacji

  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego systemu SCC, wdrożonego w Organizacji ma na celu zweryfikowanie skuteczności oraz efektywności jego funkcjonowania. Audit wewnętrzny obejmuje swym zakresem wszystkie procesy i działania, mające miejsce w Organizacji, zapewniając w ten sposób, wyznaczenie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni skutecznych w stosunku do wymagań standardu SCC oraz do obowiązujących przepisów prawnych BHP, zdrowia i środowiska. Audit wewnętrzny dokumentowany jest Raportem z Auditu, w którym dokonuje się obszernej analizy przyczyn zidentyfikowanych problemów.

 • Zaplanowanie oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, doskonalących oraz korygujących po przeprowadzonym audycie systemu zarządzania

  W przypadku wystąpienia niezgodności systemowych konieczne jest podjęcie odpowiednich działań korygujących. Dodatkowo wystąpienie nie w pełni efektywnych skutecznych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie wymagań systemu związane jest z koniecznością podjęcia działań doskonalących czy też zapobiegawczych. Oferujemy Państwu zaplanowanie działań korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia tych działań).

 • Przeprowadzenie przeglądu systemu SCC

  Przeprowadzenie przeglądu systemu SCC ma na celu dokonanie oceny dotychczasowej efektywności obszarów funkcjonowania Organizacji po kątem przyjętej strategii w zakresie: Polityki Bezpieczeństwa, procedur, celów i zadań Bezpieczeństwa. Przed przeprowadzeniem przeglądu zarządzania konieczne jest zebranie niezbędnych danych wejściowych. W trakcie przeglądu zarządzania systemu dokonuje się przede wszystkim analizy wyników auditów wewnętrznych, podjętych działań korygujących, zapobiegawczych czy też udoskonalających, badania niezgodności oraz oceny stanu BHP (współczynnik wypadkowości, wydarzenia potencjalnie wypadkowe, awarie, ryzyko występowania chorób zawodowych), ocena efektywności komunikacji wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa. Przegląd zarządzania umożliwia kierownictwu Organizacji zapoznanie się z efektywnością funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem czy też jego aktualnym stanem.

 • Audit certyfikujący

  Celem auditu certyfikującego jest uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego skuteczność oraz zgodność wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Zdrowiem i Środowiskiem z wymaganiami standardu SCC oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie BHP, zdrowia i środowiska. Gwarantujemy Państwu wsparcie merytoryczne w trakcie auditu certyfikującego. Zapewniamy bowiem obecność naszego konsultanta, do którego obowiązków będzie należeć m.in. sprawna komunikacja pomiędzy Państwa Organizacją a jednostką certyfikującą.

 

Graficzne przedstawienie projektu: uzyskanie certyfikatu systemu SCC

 
Proces wdrażania SCC
 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top