Zarządzanie jakością

Systemy Zarządzania Jakością – informacje ogólne

Quality Management Systems (QMS)
 

Na współczesnych międzynarodowych rynkach działa silna konkurencja. Z tego powodu przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość, muszą szukać sposobów tworzenia nowych dziedzin działalności, zachowując dotychczas istniejące oraz czynić je bardziej wydajnymi i efektywnymi. Wdrażanie systemów zarządzania jakością (w tym wdrażanie ISO 9001 – najpopularniejszego Systemu Zarządzania Jakością) jest coraz bardziej popularną i skuteczną metodą osiągania tych celów. Przedsiębiorstwa dochodzą do wniosku, że systemy jakości nie tylko polepszają ogólną rentowność, ale znacznie umacniają ich pozycję na rynku i zwiększają zaufanie Klientów. Opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu jakości jest uzależnione od wielkości firmy i zaangażowania pracowników. Może oznaczać olbrzymie i długoterminowe korzyści dla Państwa firmy i Waszych Klientów.
 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 lub którąś z jakościowych norm branżowych przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się w:

 • podniesieniu prestiżu na rynku lokalnym i krajowym;

 • zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta;

 • uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności;

 • zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji.

Inne korzyści, jakie odnosimy posiadając certyfikat systemu zarządzania jakością:

 • większe zaufanie Klientów do firmy – atut w działaniach marketingowych;

 • wzrost konkurencyjności;

 • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania;

 • lepsze poznanie potrzeb klienta;

 • ułatwienie wejścia na nowe rynki (w tym rynki zagraniczne oraz krajów unijnych);

 • skrócenie czasu wytwarzania wyrobu/ usługi;

 • oszczędności nakładów materiałowych;

 • stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności i premiowania pracowników;

 • zmianę nastawienia pracowników na zgodne z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa;

 • aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów;

 • unikanie błędów, zamiast ich poprawiania;

 • zadowolenie klientów, partnerów i współpracowników;

 • zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie;

 • wypracowanie struktury odpowiedzialności za wyrób;

 • możliwość przystąpienia do przetargów ofert na dostawy wyrobów, gdy posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty;

 • poprawa planowania;

 • poprawa dyscypliny budżetowej;

 • gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości produktów i oferowanych usług;

 • wzrost świadomości pracowników dotyczącej celów i dążeń firmy;

 • pobudzenie i utrzymywanie potrzeby stałego doskonalenia się;

 • przejrzystość procesów;

 • koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu;

 • poprawa terminowości usług;

 • obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt.

Najpopularniejszym międzynarodowym standardem definiującym wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością jest norma ISO 9001. Przedstawione w jej treści wymagania mogą zostać zastosowane przez właściwie każdą możliwą Organizację (począwszy od firm produkcyjnych, poprzez usługowe, a skończywszy na Organizacjach non profit (jak urzędy, szkoły publiczne, placówki służby zdrowia, itp.).
 
W ostatnich czasach można jednak zaobserwować pojawianie się standardów definiujących branżowe systemy zarządzania. Najpopularniejszymi są:

 • norma ISO 13485, która definiuje wymagania Systemu Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych;

 • specyfikacja techniczna IATF 16949 (dawniej ISO/TS 16949) przedstawiająca wymagania odnośnie Systemu Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej;

 • norma EN 9100 zawierająca wymagania dla dostawców w branży lotniczej i kosmonautyce (norma równoważna technicznie amerykańskiemu standardowi SAE AS 9100);

 • standard ISO/TS 22163 (dawniej IRIS), czyli wymagania Systemu Jakości dla przemysłu kolejowego;

 • standardy akredytacyjne CMJ, czyli wymagania programu akredytacji placówek ochrony zdrowia;

 • norma EN 15085 zawierająca wymagania dotyczące spawania pojazdów kolejowych i ich części;

 • norma ISO 3834 (pięcioczęściowa) definiująca wymagania systemu jakości dotyczącego spawania materiałów metalowych (system jakości dla spawalnictwa);

 • norma EN 1090 zawierająca wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych;

 • międzynarodowy standard TL 9001 przedstawiający wymagania dla Przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej.

Poza standardami międzynarodowymi mamy również do czynienia z systemami, w stosunku do których wymagania zostały zdefiniowane w przepisach prawa lub normach zharmonizowanych. Należą do nich przede wszystkim:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowaniapromieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, które definiuje wymagania i szczegółowe zasady realizacji systemu zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, czyli dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 276, z późn. zm.);

 •  

 • Normy zharmonizowane, między innymi dla przedsiębiorstw produkujących wyroby budowlane, w których  dla producentów określonych grup wyrobów zdefiniowane zostały wymagania odnośnie ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji) np. EN 13043 (dla producentów kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu).

Istnieje też co najmniej kilka standardów łączących systemy zarządzania jakością z między innymi elementami systemów: środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeństwa żywności. Należą do nich w większości przypadków wymagania zdefiniowane dla konkretnej branży przez Przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw stanowiących dużych odbiorców danego asortymentu. Te standardy to np.: SQAS (transport i przechowywanie substancji chemicznych), SQMS (System dla dostawców do McDonald’s), standardy koncernów motoryzacyjnych, takich jak Toyota, Volvo czy też międzynarodowych firm z innych branż, np. Toshiba.
 

Ze względu na nasze doświadczenie związane z systemami zarządzania jesteśmy gotowi podjąć się każdego, nawet najbardziej nietypowego i nowatorskiego projektu polegającego na wprowadzeniu standardów, których jeszcze nikt przed nami nie wdrożył.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą
dotyczącą poszczególnych standardów związanych z zarządzaniem jakością


 

Back to Top