Jak uzyskać akredytację CMJ?

 

Jak uzyskać akredytację CMJ?

 

W jaki sposób przygotować szpital lub przychodnię do akredytacji CMJ?

Pierwszym krokiem jaki należy przedsięwziąć jest pozyskanie i zapoznanie się ze standardami CMJ. Standardy te zostały przedstawione na stronie www.cmj.org.pl/akredytacja, a następnie przeprowadzić ocenę spełnienia tych standardów przez obecnie funkcjonujące w placówce rozwiązania. Istotnym jest bowiem aby przygotowanie do akredytacji przeprowadzić metodą ewolucji a nie rewolucji. Jeśli obecnie funkcjonujące rozwiązania i regulacje wewnętrzne zapewniają zgodność z wymaganiami standardów akredytacyjnych oraz odpowiadają one placówce to nie ma sensu ich zmieniać. W części przypadkach koniecznym może być dostosowanie rozwiązań i regulacji do wymagań. W takim przypadku również nie ma potrzeby burzenia obecnych rozwiązań, a jedynie ich modyfikację aby zapewnić sobie zgodność z wymaganiami. Część obszarów i procesów będzie zapewne wymagała wprowadzenia w pełni nowych rozwiązań i regulacji.

 

Realizacja projektu wdrożenia wymagań standardów akredytacyjnych oraz docelowa akredytacja placówki ochrony zdrowia musi być przeprowadzona przez kompetentne osoby. Kompetencje placówka może pozyskać na dwa sposoby:

 • przeszkolić własnych pracowników, którzy następnie będą odpowiadali za dostosowanie organizacji do wymagań

 • pozyskać kompetencje z rynku zatrudniając odpowiednich doradców, którzy wesprą organizację swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach tego projektu.

Wydawać się może, że pierwszy ze sposobów jest sposobem charakteryzującym się niższymi kosztami. Rzeczywiście tak jest ale tylko jeśli pod uwagę weźmiemy koszty bezpośrednie czyli koszty jakie należy ponieść na zapewnienie odpowiednich szkoleń pracownikom. Jednak analizując wartość całego projektu należy uwzględnić dodatkowo czas jaki pracownicy placówki będą musieli poświęcić na przeprowadzenie całego projektu w tym przygotowanie niezbędnych procedur i instrukcji wewnętrznych oraz koordynację ich wdrażania do stosowania w placówce. Pracownicy, którzy w większości placówek są obarczeni dużą ilością własnych obowiązków, wynikających z charakteru zajmowanych przez nich stanowisk, muszą w takim przypadku poświęcić część swojego czasu pracy na realizację projektu. Ich praca, ich oderwanie od podstawowych obowiązków służbowych to źródła kosztów, których wartości nie są już tak wprost wyznaczalne ale stanowią znacznie istotniejszy składnik ogólnej wartości kosztów projektu.

 

Z tego względu przystępując do wdrażania standardów akredytacyjnych CMJ warto rozważyć możliwość skorzystania z pomocy zewnętrznych specjalistów. Ich zaangażowanie w projekt nie oznacza, że pracownicy placówki nie będą w to w ogóle zaangażowani. Jednak zatrudnienie specjalistów zewnętrznych znacznie ograniczy zaangażowanie w projekt własnego personelu. Tę część zadań, których przeniesienie tylko będzie możliwe, zostanie przeniesiona na zewnętrznych konsultantów jakości. Wiedza i doświadczenie konsultantów, zmniejszenie zaangażowania personelu własnego placówki przyczyniają się w każdym projekcie do znacznego skrócenia czasu przygotowania placówki do akredytacji CMJ.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania do akredytacji CMJ zarówno szpitali jak również placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 
 

Jak przeprowadzamy projekt wdrożenia standardów CMJ?

 1. Analiza luk (audyt wstępny)
  W pierwszej kolejności przeprowadzamy kompleksowy audyt, którego celem jest ocena obecnego spełnienia standardów CMJ. Wyniki przedstawiamy w formie graficznej co umożliwia późniejsze odniesienie do nich wyników końcowych projektu.
  Dlaczego istotnym jest przeprowadzenie audytu wstępnego zwanego również analizą luk?
  Jest to istotne ponieważ w wielu placówka funkcjonują różnego rodzaju rozwiązania oraz procedury i instrukcje operacyjne (SOP). W znacznej części placówek, zarówno szpitali jak i POZ funkcjonują różnego rodzaju systemy zarzadzania zgodne z wymaganiami ISO (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001). Działanie to przeprowadza się w celu przeprowadzenia inwentaryzacji tego co już jest w posiadaniu placówki oraz ocenie tych rozwiązań i regulacji w odniesieniu do wymagań standardów akredytacyjnych. To właśnie to działanie pozwoli na określenie obszarów szczególnie problematycznych od których należy rozpocząć projekt ze względu na to, ze och dostosowanie do wymagań zajmie najwięcej czasu.

   
  Prezentacja wyników z audytu wstępnego gotowości do akredytacji CMJ

  Prezentacja podsumowania wyników z audytu wstępnego gotowości do akredytacji CMJ
   

 2. Określenie procedur i instrukcji
  Uwzględniając wyniki audytu wstępnego oraz zinwentaryzowane posiadane rozwiązania, procedury i instrukcje można przystąpić do działania ukierunkowanego na przeniesienie wymagań akredytacyjnych do wewnętrznych regulacji organizacji.
  W porozumieniu z odpowiedzialnymi za poszczególne obszary i procesy nasi konsultanci określają najbardziej odpowiednie dla danej organizacji sposoby spełnienia wymagań akredytacyjnych CMJ. Identyfikują możliwości wykorzystania użytkowanych systemów informatycznych. Opracowują procedury i instrukcje oraz wzory formularzy tam gdzie jest to niezbędne.
  Wynikiem tego działania jest przygotowana dokumentacja systemu jakości zgodna z wymaganiami CMJ.
   

 3. Wdrożenie regulacji
  W trakcie opracowywania regulacji spełniających wymagania akredytacyjne CMJ, osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary i procesy na bieżąco współpracując z konsultantem (np. w zakresie przekazywania mu niezbędnych informacji, współpracując przy weryfikacji przygotowanych projektów dokumentów) nabywają odpowiedniej wiedzy w zakresie akredytacji CMJ i wymagań akredytacyjnych. Regulacje te jednak dotyczyć będą nie tylko ich ale praktycznie całego personelu placówki. Z tego względu na tym etapie pomagamy w określeniu niezbędnego programu szkoleń wskazującego które grupy pracowników z jakiego zakresu tematycznego powinny zostać przeszkolone.
  W zależności od oczekiwań Klienta współpracujemy albo w zakresie przygotowania programu szkoleń lub przeprowadzamy część, lub wszystkie z tych szkoleń określonych w programie.
  Celem tego działania jest zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi swojej roli, swoich obowiązków oraz sposobów ich realizacji wynikających z wymagań akredytacyjnych.
   

 4. Wsparcie w zakresie realizacji innych obowiązków wynikających z wymagań akredytacyjnych
  Nasze wsparcie może być znacznie szersze niż tylko przygotowanie regulacji wewnętrznych. W ramach powierzanych nam obowiązków przez placówki ochrony zdrowia jest często wsparcie w zakresie przeprowadzenia badania zadowolenia Klientów (pacjentów) oraz badanie ankietowe pracowników placówki. Zawsze dostosowujemy zakres naszych prac w projekcie do oczekiwań naszych Klientów.
   

 5. Audyt wewnętrzny
  W celu określenia, czy wszystkie nowe regulacje wynikające z wymagań akredytacyjnych CMJ zostały wdrożone i są stosowane przeprowadzamy kompleksowy audyt wewnętrzny. Na podstawie wyników tego działania można stwierdzić stopień gotowości do akredytacji placówki przez CMJ.
  Wyniki audytu wewnętrznego przeprowadzamy w analogiczny sposób jak wyniki audytu wstępnego. To pozwala określić jak dużo pracy zostało zrealizowanej w ramach realizacji projektu. Pozwala zobrazować jak duży krok w kierunku podniesienia jakości uczyniła dana placówka.
  Przedstawione w ten sposób wyniki pozwalają również określić słabe i mocne strony w odniesieniu do poszczególnych obszarów wymagań akredytacyjnych. Sposób prezentacji wyników został przedstawiony powyżej w odniesieniu do pierwszego etapu projektu (przykład dla POZ).
   

 6. Akredytacja CMJ
  Po uzyskaniu zadawalającego wyniku z wcześniejszego etapu (audytu zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi CMJ) placówka może przystąpić do procesu uzyskiwania akredytacji. Na tym etapie nasze usługo dotyczyć mogą między innymi:

  • komunikacji z CMJ w zakresie zgłoszenia do akredytacji

  • wsparcia merytorycznego w trakcie audytu akredytacyjnego CMJ

  • odniesienia do wyników audytu w tym zaplanowania działań poaudytowych (jeśli ma to zastosowanie)


Poza kompleksowymi projektami wdrożeniowymi świadczymy również usługi w zakresie realizacji poszczególnych działań np.:

 • audyt wstępny /analiza luk – w celu określenia zakresu prac jakie należy wykonać w ramach projektu dostosowywania placówki do wymagań akredytacyjnych CMJ

 • kompleksowy audyt wewnętrzny – weryfikujący gotowość do akredytacji (audyty realizowane w trakcie lub na zakończenie projektu wdrożeniowego)

 • szkolenia i konsultacje z zakresu ogólnych i szczegółowych wymagań.


Zapraszamy do współpracy w ramach przygotowania akredytacji CMJ

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
faks (71) 791 39 09


 

Back to Top