AQAP 2105 -wymagania NATO dotyczące planów jakości

 

Mawia się, że planowanie toruje prostą drogę do sukcesu. Opracowywanie planu przyszłych zdarzeń ułatwia ich nadzorowanie, kontrolę oraz eliminację działań nieefektywnych. Przyjęcie takiego systemu pozwala na maksymalizację jakości procesów zachodzących w firmie, dzięki ich wcześniejszej identyfikacji (w trakcie tworzenia planu).

 

Kwestia dotycząca opracowywania Planów Jakości, przez jednostki współpracujące z siłami zbrojnymi, została ujęta w wymaganiach standardu AQAP 2105. Plan jakości jest dokumentem opracowywanym na potrzeby realizacji zamówień dla sił zbrojnych zgodnie z wymaganiami AQAP 2110, AQAP 2210, AQAP 2310. Definiuje on działania, procesy, odpowiedzialność i zasoby dostawcy oraz wskazuje sposób ich nadzorowania.
 

Prawidłowy proces opracowania Planu Jakości dla wyrobu składa się z następujących etapów:

 1. Przygotowanie Planu Jakości zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie;

 2. Zatwierdzenie/przedstawienie Planu Jakości Zamawiającemu i/ lub GQAR;

 3. Wdrożenie Planu Jakości do realizacji;

 4. Prowadzenie przeglądów, opracowywanie nowych wydań i monitorowanie zmian.

Treść zawarta w Planie Jakości powinna być spójna z charakterem działalności organizacji, jak również ze specyfiką złożonego przez jednostkę sił zbrojnych zamówienia. Dokumentami odniesienia dla standardu AQAP 2105 są przede wszystkim:

 1. Dokumenty kontraktowe;

 2. Dokumenty wewnętrzne dostawcy dotyczące jakości;

 3. Pozostałe dokumenty związane i odnoszące się do umowy.

Do głównych zalet, jakie przynosi wdrożenie standardu AQAP 2105 należą:

 • stworzenie organizacji wykazującej najwyższą dbałość o utrzymanie wysokiej jakości na wszystkich etapach realizowania inwestycji, również na etapie planowania;

 • ograniczenie ryzyka zakłócenia realizacji kontraktu;

 • eliminacja działań zbędnych lub nieefektywnych (dzięki porównaniu rzeczywistych efektów do planowanych);

 • przewaga w trakcie przetargów na realizację dostaw dla sił zbrojnych;

 • możliwość startowania w konkursach na dostarczanie produktów lub usług zagranicznym siłom zbrojnym, które są członkami NATO.

Zgodność z AQAP 2105 może być potwierdzona tylko łącznie z AQAP 2110, AQAP 2210, AQAP 2310 pod warunkiem, że organizacja zrealizowała kontrakt dla wojska nadzorowany przez Przedstawiciela Wojskowego (GQAR) z wykorzystaniem Planu Jakości.

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania wymagań standardu AQAP 2105


 

Back to Top