AQAP 2120 – informacje archiwalne
Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji

Siły zbrojne zgłaszają zapotrzebowanie na bardzo dużą liczbę produktów i usług. Wbrew pozorom przedmiotem dostaw nie są wyłącznie uzbrojenie i sprzęt bojowy, ale również usługi budowlane, odzież, żywność, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych.
 

Wszystkie dostarczane dla jednostek wojskowych produkty i usługi łączy jedna cecha – wymóg najwyższej jakości. W odpowiedzi na wysokie standardy dla dostawców jednostek wojskowych należących do NATO, powstał standard AQAP 2120 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji. Standard ten wskazuje konkretne wymagania dla dostawcy, który posiada udokumentowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 lub planuje wprowadzić Zintegrowany System Zarządzania w organizacji (ISO 9001 plus AQAP 2120). Celem spełnienia przez dostawcę wymagań standardu AQAP 2120 jest zapewnienie zamawiającego, że dostarczane przez dostawcę wyroby spełniają wszystkie wymagania zawarte w kontrakcie.
 

Standard AQAP jest zbieżny w swoich postanowieniach z systemem ISO 9001. Istnieją jednak obszary w zakresie, których AQAP 2120 rozszerza wymagania systemu ISO 9001 o dodatkowe wytyczne m.in.:
 
Planowanie
Wymagania NATO określają, że dostawca powinien przygotować plan jakości i przedstawić go Zamawiającemu i/ lub GQAR.
 

Plan jakości powinien spełniać dwie kompatybilne funkcje:

  • opisywać wszystkie wymagania dla systemu zarządzania jakością w jednostce, w odniesieniu do postanowień kontraktowych zawartych w umowie;

  • przedstawiać działania związane z planowaniem realizacji wyrobu w zakresie wymagań co do jakości wyrobu, posiadana niezbędnych zasobów oraz przeprowadzania wskazanych działań kontrolnych, takich jak weryfikacja, walidacja, monitorowanie itp.

Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja

Wymagania NATO rozszerzają wytyczne normy ISO 9001 o zapis, dotyczący zadań przedstawiciela kierownictwa, do którego powinno należeć również utrzymywanie właściwej komunikacji z Zamawiającym i GAQR (w przypadku dostaw zagranicznych).
 
Dokonywania przeglądów zarządzania

Norma AQAP 2120 rozszerza wymagania co do ujawniania (szczególnie na potrzeby Zamawiającego i GQAR) danych wejściowych i wyjściowych do audytu.
 
Komunikacja z klientem

Dostawca powinien wykazać, że ustalił sposób komunikowania się z klientem i każdorazowo w przypadku stosowanych zmian będzie informować Zamawiającego i/ lub GQAR o wprowadzanych zmianach w zakresie komunikacji.
 
Podwykonawstwo

W przypadku realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do informowania Zamawiającego o podwykonawcach, z jakimi współpracuje. Dodatkowo podwykonawców obowiązują te same wymagania co do jakości wyrobów, jak dostawców.
 

Poza tym podmiot dostarczający służbom wojskowym wyroby powinien każdorazowo informować je o zaistniałych trudnościach we współpracy z podwykonawcami, które zwiększyć mogą ryzyko prawidłowej realizacji kontraktu (np. dostarczenie przez poddostawcę wyrobów niskiej jakości).
 
Zarządzanie konfiguracją (ISO nie określa wymagań w tym zakresie)

Zgodnie z normą NATO dostawca powinien opisać, udokumentować i potwierdzić zaplanowanie zarządzania konfiguracją zgodnie z wymaganiami umowy.
 
Monitorowanie wyrobu

W przypadku, gdy kontrakt nie stanowi inaczej, dostawca powinien udokumentować zgodność dostarczanego wyrobu z deklaracją zgodności CoC.
 
Nadzór nad wyrobem niezgodnym

Norma NATO nakłada na dostawcę obowiązek opracowania procedury klasyfikowania, nadzorowania i segregowania wszystkich wyrobów niezgodnych.
 

Poza tym istnieje jeszcze jedno dodatkowe wymaganie NATO, mówiące o tym, że dostawca i wszyscy jego podwykonawcy muszą umożliwić dostęp do ich zakładów i wspomagania procesu Rządowego Zapewnienia Jakości.
 

Do najważniejszych zalet, jakie przynosi wdrożenie systemu AQAP 2120 należą:

  • zidentyfikowanie procesów produkcyjnych i orientacja na jakość;

  • zwiększenie szans w przetargu na dostawę produktów lub usług dla sił zbrojnych;

  • budowa silnej marki i rozpoznawalności na rynku dostawców produktów i usług dla jednostek wojskowych;

  • wzrost jakości produktów i/lub usług organizacji dzięki zachowaniu wysokiej jakości w procesach produkcyjnych;

  • nawiązywanie długoterminowych kontraktów na dostawy produktów i/lub usług dla sił zbrojnych NATO.

Standard AQAP 2120 jest standardem certyfikowanym. Jedyną w Polsce jednostką certyfikującą ten standard jest Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (http://www.zsjz.pl/). Aby uzyskać certyfikat, konieczne jest wcześniejsze wdrożenie Systemu Zarządzania zgodnego z wytycznymi standardu AQAP 2120.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania wymagań standardu AQAP 2120


 

Back to Top