AQAP 2130 – informacje archiwalne
Wymagania NATO dotyczące zapewniania jakości w kontroli i badaniach

Proces produkcji jest początkową fazą życia produktu, a składające się na niego działania mają istotny wpływ na jakość tworzonego wyrobu. Brak kontroli tego procesu może więc doprowadzić do pogorszenia jakości produktów.
 

Działalność sił zbrojnych – jej charakter i zakres – nakłada na nie wymóg wykorzystywania produktów najwyższej jakości. Aby uzyskać pewność, że dostarczony przez partnera handlowego wyrób spełnia wszelkie niezbędne wymagania, opracowany został standard AQAP 2130 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach. Jego celem jest zapewnienie utrzymania najwyższego poziomu jakości w procesie kontroli i badania produktów na kolejnych etapach wytwarzania, co warunkuje uzyskanie wyrobu finalnego spełniającego wzmagania NATO.
 

Spełnianie tego standardu jest możliwe wyłącznie, gdy dostawca posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001, gdyż AQAP 2130 w dużej mierze opiera się na jego wymaganiach.
 

AQAP 2130 wprowadza jednak pewne dodatkowe wymagania w stosunku do:

 • komunikacji dostawcy z siłami zbrojnymi na wszystkich etapach wytwarzania wyrobu;

 • planowania całego procesu wytwarzania, z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w kontrakcie (tworzenie Planu Jakości). Plan Jakości inaczej niż w przypadku standardu AQAP 2120, nie musi uwzględniać wiarygodnych źródeł identyfikacji ryzyk, jakie mogą występować w trakcie wytwarzania wyrobu;

 • udostępniania służbom wojskowym informacji na temat danych wejściowych i wyjściowych z okresowego audytu;

 • informowania o korzystaniu, w procesie wytwarzania wyrobu, z usług podwykonawców i utrzymaniu przez nich standardów jakości w procesie badań i kontroli produktów;

 • niezwłocznego poinformowania Zamawiającego i/ lub GQAR o odrzuceniu lub naprawie dostarczanegoprzez poddostawcę wyrobu, gdy fakt ten określono jako czynnik zwiększający ryzyko;

 • nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów – standard opublikowany przez NATO stanowi, że system pomiarów i potwierdzeń metrologicznych powinien być zgodny z ISO 10012 – 1;

 • nadzoru i pomiaru wyrobu – dostawca powinien wykazać deklarację zgodności CoC wyrobów;

 • nadzoru nad wyrobem niezgodnym – standard AQAP 2130 wskazuje, że dostawca powinien opracować procedury identyfikowania, nadzorowania i segregowania wszystkich wyrobów niezgodnych.

Ponadto standard AQAP 2130 wprowadza specjalne wymagania w odniesieniu do sposobu przeprowadzania audytów wewnętrznych (włączenie do procesu audytów wewnętrznych wymagań NATO).
 

Reguluje również możliwość dostępu Zamawiającego do zakładów dostawcy i jego podwykonawców. Dostawca musi wykazać, że w trakcie wytwarzania produktu wszystkie procesy były poddawane dokładnej kontroli. Działanie to ma stanowić gwarancje najwyższej jakości dostarczanych produktów. Standard dopuszcza również wytwarzanie produktów we współpracy z podwykonawcami. Nie zwalnia to jednak głównego dostawcy z wykazania efektów działań kontroli procesu produkcji zarówno u dostawcy, jak i jego podwykonawców.
 

Standard AQAP 2130 jest wykorzystywany przy kontraktach dotyczących maszyn i urządzeń, których jakość jest zależna od sposobu wytwarzania. W praktyce dotyczy to bardzo dużej gamy produktów (obronnych, jak i przeznaczonych dla administracji). Warto zatem rozważyć uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością ze standardem AQAP 2130 określonym przez NATO.
 

W przypadku mniej skomplikowanych procesów wytwarzania możliwe jest wdrożenie standardu AQAP 2131 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości przy kontroli końcowej. Standard ten jest zgodny z postanowieniami normy ISO 9001. Rozszerza jednak zakres kontroli, zwłaszcza w aspektach dotyczących kontroli jakości wyrobu w fazie finalnej.
 

Korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz standardów związanych z zapewnieniem jakości procesu kontroli w organizacji (AQAP 2130 i AQAP 2131) są następujące:

 • wysoka jakość produktów, odpowiadająca wymaganiom jednostek wojskowych;

 • przewaga konkurencyjna w procesie wyboru ofert przez jednostki wojskowe;

 • budowanie silnej pozycji rynkowej opartej na polityce jakości;

 • wyróżnienie oferty, dzięki wykazaniu dbałości o jakość procesów, również w odniesieniu do specjalistycznych wymagań wojska;

 • zmniejszenie ryzyka związanego z realizacją kontraktu.

Standardy AQAP 2130 i AQAP 2131 są standardami certyfikowanymi. Jedyną w Polsce jednostką certyfikującą te standardy jest Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (http://www.zsjz.pl/). Aby uzyskać certyfikat konieczne jest wcześniejsze wdrożenie Systemu Zarządzania zgodnego z wytycznymi AQAP 2130 lub AQAP 2131.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania wymagań standardu AQAP 2130 i AQAP 2131

Źródło:
http://www.zsjz.pl/Aktualnosci/Nowe_wydania_AQAP.html


 

Back to Top