EN 15038 – System jakości dla biur tłumaczeń

 

Europejska Norma EN 15038 „Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dotyczące świadczenia usług” została opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny w 2006 r. Celem, jaki przyświecał jego twórcom było umożliwienie korzystającym z biur i agencji tłumaczeń ocenę ich usług i w rezultacie – wybór właściwego ich dostawcy.
 

Norma 15038 odnosi się wyłącznie do tłumaczeń pisemnych i składa się z trzech głównych części – Wymagania podstawowe, Relacji dostawcy usług tłumaczeniowych z klientem oraz Procedury w usługach tłumaczeniowych.
 

 1. Wymagania podstawowe – dotyczą przede wszystkim takich zagadnień, jak:

  • zasoby ludzkie – wymagania co do zasobów ludzkich odnoszą się do kompetencji tłumaczy (m.in. odpowiednio dobra znajomość języków, umiejętność pozyskiwania informacji i ich przetwarzania, znajomość obcej kultury, umiejętność obsługi narzędzi potrzebnych do realizacji projektu, np. komputera i oprogramowania);

  • zasoby techniczne – norma nie opisuje ich szczegółowo ze względu na szybko postępujący rozwój technologiczny. Jej twórcy jednak wskazali m.in. na potrzebę korzystania z takiego sprzętu, który zapewniłby bezpieczeństwo i poufność przekazywanych przez klienta danych;

  • system zarządzania jakością – norma mówi, iż dostawca usług tłumaczeniowych powinien posiadać taki system zarządzania jakością, który pasowałby do jego rozmiaru i struktury. Powinien on obejmować: zdefiniowane cele systemu, proces monitorowania jakości świadczonych usług, opis działań korygujących oraz proces postępowania z informacjami i materiałem otrzymywanym od klientów;

  • zarządzanie projektem – realizacja każdego projektu tłumaczeniowego powinna być nadzorowana przez menadżera projektu i przebiegać zgodnie z ustalonymi procedurami i oczekiwaniami.

  •  

 2. Relacje dostawcy usług tłumaczeniowych z klientem – część ta dotyka m.in. takich kwestii, jak: ocenianie projektów, ich wycena, uzgadnianie i kończenie.

 3.  

 4. Procedury w usługach tłumaczeniowych – zgodnie z wymaganiami normy dostawca usług tłumaczeniowych powinien posiadać udokumentowane procedury służące zarządzaniu projektem. Powinny one regulować takie zagadnienia, jak m.in.: monitorowanie i nadzorowanie przygotowań, wyznaczenie tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów, monitorowanie i nadzorowanie schematu realizacji projektu, utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację tłumaczenia (w tym z klientem).

Standard dotyczy wszystkich ważnych obszarów mających wpływ na jakość dostarczanej usługi tłumaczeniowej. Może więc służyć jako narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji co do wyboru potencjalnego zleceniobiorcy oraz stanowić wyznacznik oczekiwanego poziomu jakości realizowanego przez niego tłumaczenia.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania systemów jakości dla biur tłumaczeń zgodnych z wymaganiami EN 15038


 

Back to Top