Wdrażanie ISO 9001

Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością opisanego normą ISO 9001 składa się z następujących etapów:

 • AUDIT WSTĘPNY ISO 9001

  Analiza działań oraz dokumentów wewnętrznych firmy dotyczących danego punktu normy ISO 9001 określenie zakresu niezbędnych działań dla spełnienia wymogów normy (Audit istniejącego w firmie SZJ).
  Przeprowadzenie auditu na zgodność działań prowadzonych w poszczególnych procesach, funkcjonującej dokumentacji i zapisów z wymaganiami normy ISO 9001.
  Ustalenie konkretnych zadań poszczególnym pracownikom i zespołom;

 •  

 • SZKOLENIE WSTĘPNE

  Szkolenie kadry i pracowników Przedsiębiorstwa z zakresu wymagań normy ISO 9001, oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Firmie.
  Wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrażania systemu jakości;

 •  

 • IDENTYFIKACJA I OKREŚLENIE PROCESÓW

  Zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w Przedsiębiorstwie. Identyfikacja i określenie procesów dotyczących jakości występujących w firmie. Ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi procesami.  Zdefiniowanie regulacji odnośnie zarządzania zidentyfikowanymi procesami oraz zapewnienia nadzorowanych warunków ich realizacji.
  Zdefiniowanie dodatkowych procesów wymagających uregulowania w systemie w tym między innymi ciągłe doskonalenie, audity wewnętrzne itp.;

 •  

 • KONTEKST ORGANIZACJI oraz RYZYKO I SZANSE

  Określenie kontekstu organizacji. Zidentyfikowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz tego w jaki sposób wpływają lub mogą wpłynąć na system zarządzania jakością raz wyniki systemu. Identyfikacja wszystkich istotnych dla systemu i organizacji stron zainteresowanych oraz ich wymagań i wymagań względem tych stron zainteresowanych. Przeprowadzenie z uwzględnieniem kontekstu organizacji, szacowania ryzyka i szans (zgodnie z zaproponowaną metodą oceny ryzyka). Określenie strategi postępowania z ryzykiem i szansami oraz działań odnoszących się do nich.

 •  

 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przeanalizowanie uregulowań w zakresie podziału odpowiedzialności. Wprowadzenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym. Modyfikacje zakresów obowiązków, ustalenie nowych funkcji stanowisk dla działań wymaganych normą ISO 9001 (w tym Pełnomocnika /Managera ds. Systemu Zarządzania, auditorów wewnętrznych);

 •  

 • POLITYKA JAKOŚCI  I CELE JAKOŚCI

  Analiza strategii firmy ukierunkowana zarówno na zewnątrz firmy (klienci, dostawcy i kooperanci), jak i w stosunku do wewnętrznych potrzeb firmy (uwzględnienie relacji z pracownikami, zasady podejmowania nowych zadań/ celów, potrzeba ciągłego doskonalenia i pracy zespołowej);

 •  

 • REGULACJE SYSTEMOWE – DOKUMENTACJA

  Opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażanie.
  Opisanie sposobów postępowania w celu zapewnienia nadzorowanych przebiegów procesów i realizacji działań. Weryfikacja powiązań zawartych w poszczególnych dokumentach;

   
  UWAGA:
  W ramach współpracy proponujemy 2 sposoby opracowywania dokumentacji systemowej:

  • Wszystkie dokumenty są opracowywane przez Konsultantów Centrum MALON GROUP na podstawie informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych oraz wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar. Weryfikacja projektów dokumentów polega na dokładnym ich przeanalizowaniu i omówieniu przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar wraz z Konsultantem odpowiedzialnym za dany projekt. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (szkolenie personelu);

  • Dokumenty są opracowywane przez pracowników wdrażającej system Organizacji na podstawie wskazań i informacji przekazywanych przez Konsultantów i Szkoleniowców Centrum MALON GROUP. Opracowane dokumenty są weryfikowane przez konsultantów pod kątem wszelkiego rodzaju występujących w nich niedociągnięć i ich słabych stron. Na podstawie niniejszych uwag odpowiedzialni za opracowanie danego dokumentu dokonują stosownych zmian i poprawek.

   

 • KSIĘGA JAKOŚCI

  Pomimo, że obecne wydanie normy ISO 9001:2015 nie wymaga już od Organizacji opracowania i utrzymywania Księgi Jakości rekomendujemy posiadanie tego dokumentu. Ma on charakter przewodnika po całym systemie zarządzania jakością i stanowi swojego rodzaju mapę do poruszania się po systemie. Jest to dokument, który prezentuje w jaki sposób poszczególne wymagania normy zostały zinterpretowane i wdrożone w danej Organizacji.
  Opracowanie opisu systemu jakości zawierającego charakterystykę poszczególnych procesów wraz ze wskazaniem powiązań z normą ISO 9001.

   
  UWAGA:
  Opracowanie Księgi Jakości odbywa się analogicznie, jak w przypadku innych dokumentów systemowych (patrz punkt wyżej).

 •  

 • SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU NOWYCH REGULACJI – WDROŻENIE
  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary i działania z zakresu określonych regulacji systemu zarządzania jakością ISO 9001;

 •  

 • AUDITY WEWNĘTRZNE ISO 9001

  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego systemu jakości ISO 9001 wdrożonego w Organizacji.
  Przeprowadzenie auditów wewnętrznych dla poszczególnych procesów występujących w firmie. Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (procedury, instrukcje);

 •  

 • DZIAŁANIA KORYGUJĄCE, ZAPOBIEGAWCZE I DOSKONALĄCE

  Wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych po przeprowadzonym audicie systemu zarządzania jakością ISO 9001.
  Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań);

 •  

 • PRZEPROWADZANIE PRZEGLĄDU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001.

  Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy, realizacja przyjętej strategii (polityki jakości, celów) firmy, ocena zadowolenia klientów, analiza wyników auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych, analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji;

 •  

 • AUDIT CERTYFIKUJĄCY ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ISO 9001

  Gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia merytorycznego. Często wsparcie to jest potrzebne w przypadku kiedy jest to do Organizacji jej pierwszy audit ISO 9001.
  Do naszych obowiązków  należy również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Organizacją, a jednostką certyfikującą oraz auditorami tej jednostki.

 

Graficzne przedstawienie projektu: uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001

 
Proces wdrażania ISO 9001
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09


Back to Top