Idea i wymagania ISO 9001

Idea i wymagania ISO 9001

 

Międzynarodowa norma ISO 9001 (oznacza również jako EN ISO 9001 lub w Polsce jako PN-EN ISO 9001) przedstawia w swojej treści zbiór wymagań zarówno ogólnych dotyczących całej organizacji, jak również szczegółowych dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania w firmie.

 

W ramach wymagań ogólnych zawiera wymagania dotyczące potrzeby wdrożenia procesowego podejścia do zarządzania – określenia procesów i ich wzajemnych zależności oraz warunków ich realizacji, nadzoru i doskonalenia. W ramach wymagań ogólnych znalazły się również te wymagania, które organizacja musi spełnić w zakresie nadzoru nad dokumentacją, jaka funkcjonuje w danej instytucji (zarówno papierowej, jak i elektronicznej).

 

W ramach wymagań szczegółowych w pierwszej kolejności należy wymienić wymagania odnośnie procesów, które mają bezpośrednie przełożenie na zadowolenie Klientów oraz na wynik ekonomiczny danej organizacji. Do wymagań tych należą przede wszystkim te związane z planowaniem i realizacją produkcji wyrobów lub usług. Należą do nich również wymagania dotyczące procesów obsługi Klienta, projektowania wyrobów i/ lub usług, zakupów. Wszystkie te wymagania mają na celu zapewnienie odpowiedniego przebiegu tych procesów oraz odpowiedniego poziomu nadzoru nad nimi. Z tego względu w normie zostało przedstawionych szereg wymagań dotyczących metod monitorowania i pomiarów (w tym wyposażenia używanego do tego celu) zarówno parametrów wyrobów i usług, jak również kluczowych wskaźników realizowanych procesów oraz całego systemu zarządzania i jego skuteczności.

 

W normie ISO 9001 znalazły się również wymagania dotyczące sposobu postępowania z wynikami uzyskanymi w ramach procesów monitorowania i pomiarów. Dotyczy to zarówno wyników pozytywnych, jak i negatywnych. Stąd też organizacje są zobowiązane do określenia procedur postępowania w przypadku wystąpienia niezgodności wewnętrznych (zidentyfikowanych we własnym zakresie) oraz zewnętrznych (reklamacje Klientów, skargi stron zainteresowanych). Wszystko to określone jest w celu zapewnienia warunków do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz całej organizacji.

 

Poza procesami operacyjnymi i zasadami ich monitorowania i pomiarów w normie ISO 9001 przedstawione zostały również wymagania dotyczące roli kierownictwa organizacji. To właśnie najwyższe kierownictwo (osoby zarządzające organizacją) mają za zadanie określić strategię i zapewnić takie warunki i takie zarządzanie realizowanymi w organizacji procesami, aby osiągane były określone cele jakości, a tym samym cele biznesowe lub statutowe. Norma ISO 9001 zawiera również wymagania odnośnie zasobów, jakie należy zapewnić, aby określone procesy operacyjne mogły być realizowane na odpowiednim dla organizacji poziomie dokładności i stabilności oraz te niezbędne do tego, aby mogły być osiągane cele dla poszczególnych procesów a tym samym całego systemu zarządzania i całej organizacji. Wymagania dotyczące zasobów (personelu o odpowiednich kwalifikacjach, infrastruktury oraz czynników środowiskowych) dotyczą nie tylko ich zapewnienia, ale również utrzymania na odpowiednim poziomie pozwalającym zapewnić stabilną realizację procesów, umożliwiającą uzyskiwanie powtarzalnych wyników – zgodnych z oczekiwaniami.

 

W żadnym wypadku nie należy podchodzić z obawą do systemu i wymagań normy ISO 9001. Powyższa charakterystyka normy, przedstawiona w sposób bardzo ogólny, nie musi wcale oznaczać, że któraś z organizacji nie będzie w stanie spełnić tych wymagań. Większość z nich oznacza bowiem wprowadzenie odpowiednich rozwiązań proceduralnych, które dobrze zaplanowane i opisane nie przyczyniają się w żaden sposób do utraty efektywności procesów, czy też rentowności całej firmy. To właśnie wdrożenie systemu ma się przyczynić do takiego uporządkowania organizacji i systemu zarządzania jaki w niej funkcjonuje, aby w możliwie maksymalnym stopniu unikać niezgodności, a jeśli już takie wystąpią – wprowadzić działania zapobiegające ich ponownemu wystąpieniu. To oznacza, że docelowo wyniki powinno się poprawiać poprzez eliminację kosztów „złej jakości” i marnotrawstwa, jakie w organizacji może mieć miejsce ze względu np. na realizację działań nieprzyczyniających się do generowania wartości dodanej.

 

O tym, że wdrożenie takiego systemu jest możliwe w każdej organizacji świadczą chociażby certyfikaty, jakie możemy zaobserwować na rynku. Jeśli wdrożenie takiego systemu byłoby bardzo kłopotliwe, a koszty tego wdrożenia niewspółmiernie wysokie w stosunku do wyników takiego projektu, to ISO 9001 nigdy nie zdobyłoby takiej popularności. Samo wdrożenie polegające na określeniu, jak wymagania ISO 9001 będą realizowane w danej organizacji wymaga uwzględnienia w ramach takiego projektu struktury organizacyjnej, świadomości i kultury zarządzania, kwalifikacji personelu, złożoności procesów i wyrobów lub usług, ryzyka możliwości wystąpienia niezgodności w tym w szczególności poziomu potencjalnych skutków takiej niezgodności.
Te wszystkie czynniki powodują, że dobry system, dzięki któremu można osiągnąć prawdziwe korzyści wewnętrzne, musi być odpowiednio dla danej organizacji zaprojektowany. Nie można pozwolić sobie na to, aby np. mała firma stosowała regulacje systemowe przejęte z potężnego koncernu. Takie sytuacje mogą doprowadzić do tego, że nakład późniejszej pracy, jaką trzeba będzie wykonać, aby system utrzymywać, będzie niewspółmierna do uzyskiwanych wyników i korzyści. To spowoduje, że zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy będą traktowali system jakości ISO 9001 jako zło konieczne.

 
 

W następnej zakładce przedstawiony został przebieg projektu wdrożenia ISO 9001 w wersji opisowej oraz graficznej. Jest to modelowy przykład, w praktyce niektóre działania są realizowane równolegle lub wprost łącznie.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09

Back to Top