System zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej jest obligatoryjne. Obowiązek ten regulowany jest prawnie i wynika z zapisów art. 33c ust. 7 ww. Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe z późniejszymi zmianami.
 
Także załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. nr 51 z 2011r., poz. 265) z późniejszymi zmianami, zawiera treści dotyczące systemu zarządzania jakością:
 

Jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie z zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki są obowiązane podjąć działania zmierzające do zapobieżenia medycznym wypadkom radiologicznym. W tym celu dokonuje się kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz klinicznych audytów wewnętrznych i zewnętrznych, a także wprowadza się system zarządzania jakością.
 

Niniejsze przepisy prawa określają również m.in., z jakich elementów powinna składać się dokumentacja systemu zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej. Kluczowym elementem dokumentacji tego systemu jest księga jakości. Definiuje ona cele jakościowe i narzędzia ich pomiaru, określa dokumenty systemowe oraz procedury, przybliża politykę jakości. W księdze jakości znajdują się też informacje dotyczące zakresu stosowania systemu zarządzania jakością oraz informacje administracyjne o jednostce i jej strukturze. Ustalenie i opracowanie wzorów zapisów takich dokumentów jak karty stanowisk pracy, czy formularze, należy do jednostki ochrony zdrowia. Określany jest również zakres kompetencji tych osób, które udzielają świadczeń w ww. placówkach.
 

Do kogo skierowany jest system zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej?

System zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej jest zorientowany na wszystkie jednostki ochrony zdrowia. Obowiązkiem jego wprowadzenia, utrzymania oraz ciągłego udoskonalania obciążony jest kierownik takiej placówki. Zapewnia on niezbędne zasoby i środki, a także wdraża i ustanawia system zarządzania jakością. SZJ jest opracowywany pod nadzorem tzw. Pełnomocnika do spraw Systemu Jakości, powołanego przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością
w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej


 

Back to Top