Zarządzanie ryzykiem – wdrażanie zasad i wytycznych ISO 31000

Wdrażanie zasad i wytycznych ISO 31000 – proces zarządzania ryzykiem


Zakres naszych usług w zakresie zarządzania ryzykiem obejmuje między innymi:

 

 1. Ustanowienie i wdrożenie w firmie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zarządzania strategicznego lub innych aspektów będących w centrum zainteresowania Klienta poprzez wdrożenie wytycznych i zasad ISO 31000.

  Określenie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem oraz jego implementacja w struktury organizacji i jej procesy i /lub system zarządzania.
   
  W ramach niniejszej usługi określamy szczegółowe regulacje systemowe na wszystkich szczeblach zarządzania począwszy od strategicznego, skończywszy na działaniach operacyjnych. Wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem pozwala organizacji na jego zastosowanie praktycznie w każdym z interesujących ją aspektów. System zarządzania ryzykiem ma na celu zapewnienie odpowiedniej efektywności i skuteczności rozwiązań, związanej z proaktywnym podejściem do zarządzania w poszczególnych obszarach prowadzonej działalności. Stosowanie tego podejścia umożliwia osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności organizacji na zagrożenia i/lub zakłócenia, a w przypadku materializacji zagrożeń na zapewnienie odpowiedniej reakcji na nie w celu minimalizacji skutków.

   

  W ramach procesu wdrażania systemu zarządzania ryzykiem przeprowadzane są następujące działania:

  • Audyt wstępny w celu zapoznania z organizacją, jej procesami i systemem zarządzania.

  • Szkolenie wstępne dla kadry z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym podejścia proponowanego w ISO 31000.

  • Określenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem – określenie założeń systemu zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym odpowiednich procedur postępowania w zakresie: identyfikacji, analizy, oceny, monitorowania, w tym przeglądów i doskonalenia tego systemu zarządzania ryzykiem.

  • Określenie kontekstu organizacji: czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na organizację oraz spełnienie przez nią wymagań w określonym obszarze i z którymi związane mogą być konkretne zagrożenia. Identyfikacja wymagań i oczekiwań w danym zakresie lub zakresach merytorycznych, których ma dotyczyć zarządzanie ryzykiem.

  • Szczegółowe mapowanie procesów oraz identyfikacja zagrożeń na poszczególnych etapach procesu.

  • Określenie kryteriów ryzyka, metody oceny ryzyka oraz przeprowadzenie oceny ryzyka.

  • Określenie strategii postępowania z ryzykiem i planów postępowania z ryzykiem (w tym zabezpieczeń technicznych i administracyjnych).

  • Określenie sposobu pomiaru skuteczności zabezpieczeń w tym, jeśli ma to zastosowanie, planów testów.

  • Wdrożenie rozwiązań wynikających z planu postępowania z ryzykiem. Nadzór nad wdrożeniem przyjętych rozwiązań technicznych /infrastrukturalnych. Opracowanie lub wsparcie w opracowywaniu rozwiązań administracyjnych /proceduralnych.
   Określenie sposobów postępowania w przypadku materializacji danego zagrożenia w celu zapewnienia odpowiedniej reakcji na to zagrożenie. pozwalające na jego szybkie opanowanie, a tym samym minimalizację jego skutków.

  • Przeprowadzenie szkolenia dla kadry i pracowników z zakresu nowych regulacji systemowych oraz środków i sposobów odnoszących się do ryzyka.

  • Przygotowanie audytorów wewnętrznych do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzani ryzykiem jako narzędzia do określania skuteczności i zgodności systemu z wymaganiami.

  • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego całego systemu zarządzania ryzykiem i zaplanowanie działań korekcyjnych i korygujących do zidentyfikowanych niezgodności.

 2.  

 3. Ustanowienie i wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w ramach systemów zarządzania.

  W ramach naszej działalności realizujemy kompleksowe projekty wdrożeniowe systemów zarządzania opartych na zarządzaniu ryzykiem.
  Systemy te są oparte na konkretnych normach, będących ich podstawą. W celu określenia procesu zarządzania ryzykiem w tych systemach opieramy się na zasadach i wytycznych przedstawionych w normie ISO 31000. Ze względu na obecną specyfikę norm ISO przedstawiających wymagania dla systemów zarządzania podejście to sprawdza się praktycznie w ramach każdego z systemów w tym:

  • Systemów zarządzania jakością: ISO 9001, IATF 16949, ISO /IEC 17025, ISO/TS 22163, ISO 13485, AQAP 2110 i innych,

  • Systemów zarządzania ciągłością działania: ISO 22301,

  • Systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji: ISO 27001, TISAX, RODO,

  • Systemów zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001,

  • Systemów zarządzania środowiskowego: ISO 14001,

  • Systemów zarządzania BHP: ISO 45001,

  • Systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności: ISO 22000,

  • Innych systemów zarządzania opartych na zarządzaniu ryzykiem,

 4.  

 5. Szkolenia tematyczne z zakresu zarządzania ryzykiem w tym z zakresu zasad i wytycznych normy ISO 31000:Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43
Formularze kontaktowe


Back to Top