System Zarządzania Antykorupcyjnego zgodny z ISO 37001

 

Norma ISO 37001:2016

Norma ISO 37001:2016 – System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – wymagania i wytyczne stosowania (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use). Norma, której zadaniem jest wprowadzenie systemowego podejścia do zagrożeń korupcyjnych, z którymi wiele organizacji ma na co dzień do czynienia.

Zgodnie z definicją przedstawioną w normie, KORUPCJA to: oferowanie, obiecywanie, dawanie, przyjmowanie lub nakłanianie do nienależnej korzyści o dowolnej wartości (która może być finansowa lub niefinansowa), z naruszeniem obowiązującego prawa, jako zachęta lub nagroda dla osoby działającej lub powstrzymującej się od działania w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Działania korupcyjne mogą być realizowane bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od lokalizacji (miejsc).

Korupcji sprzyjają chociażby: brak jasnych przepisów prawnych, biurokracja, źle opłacani urzędnicy, słabe więzi społeczne, brak wolności słowa, obecność licznych świadczeń czy dodatków wypłacanych przez Państwo. Korupcja wywiera wiele negatywnych skutków jak zakłócenie mechanizmów rynkowych, szkodzenie finansom publicznym, odstrasza zagranicznych inwestorów, sprzyja naruszaniu praw człowieka.


Idea normy ISO 37001:2016

Norma ISO 37001:2016 – System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi to niejako odpowiedź na sytuację, jaka ma miejsce na całym świecie. Wprowadzenie modelu określonych działań, które w sposób systemowy mają zapobiegać i przeciwdziałać zagrożeniom korupcyjnym, może stanowić bardzo przydatne narzędzie w rękach przedsiębiorstw i instytucji.
Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania antykorupcyjnego jest znakiem dla kontrahentów i interesariuszy, że organizacja działa zgodnie z prawem i przyjętym kodeksem etyki oraz że potępia działania niezgodne z tymi regulacjami. Szczególnie widoczne jest to w przypadku, gdy organizacja w wyniku przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą audytu uzyska certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 37001:2016. Certyfikat taki jest potwierdzeniem nie tylko wdrożenia, ale również utrzymywania i doskonalenia skuteczności i zgodności systemu zarządzania antykorupcyjnego z wymaganiami normy ISO 37001.


Cele i podstawowe wymagania normy ISO 37001:2016

Wdrożenie systemu zarządzania antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami normy ISO 37001:2016 ma na celu przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym i nadużyciom.

Norma ISO 37001:2016 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i opublikowana 15 października 2016 roku. Wymagania jakie są przedstawione w normie, nie są skierowane stricte do jednego typu organizacji, dzięki czemu nie ma bariery wykorzystania i wdrożenia normy tylko w określonych rodzajach przedsiębiorstw czy instytucji. Norma może być wdrażana w każdym typie organizacji, niezależnie od tego czy prowadzi działalność biznesową czy statutową, branży, złożoności czy ilości zatrudnionych pracowników.

Należy sobie zdawać sprawę, że wymagania przedstawione w normie nie dają 100 % gwarancji, że problem korupcji i nadużyć nie wystąpi nigdy. Niestety, jest to zależne od wielu innych czynników, jak chociażby podejścia pracowników. Mimo to, wdrożenie ma pomóc w identyfikacji potencjalnych działań korupcyjnych, zapobieganiu im, a w przypadku gdy wystąpią skutecznym reagowaniu, pouczaniu, wyjaśnianiu.


Norma ISO 37001:2016 obejmuje szerokie spektrum zagrożeń jakie mogą towarzyszyć organizacji w ramach realizowanych przez nią procesów i działań z uwzględnieniem między innymi:

 • ryzyka korupcji w administracji publicznej, sektorze prywatnym czy w stowarzyszeniach non-profit,

 • działań korupcyjnych w organizacji dokonywanych przez organizację lub w stosunku do organizacji,

 • działań korupcyjnych personelu działającego w swoim imieniu, imieniu organizacji lub dla jej korzyści,

 • działań korupcyjnych innych osób, w tym partnerów biznesowych lub osób trzecich działających w imieniu organizacji,

 • działań korupcyjnych skierowanych do organizacji,

 • działań korupcyjnych bezpośrednich i pośrednich (zarówno oferowanych jak i przyjmowanych).

Wymagania normy ISO 37001 odnośnie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zostały zredagowane w sposób, który zapewnia kompatybilność z innymi normami z rodziny ISO, jak chociażby z ISO 9001:2015.

Wśród najważniejszych wymagań normy znajdują się m.in.:

 • określenie kontekstu organizacji w tym zidentyfikowanie interesariuszy i ich oczekiwań oraz określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają lub mogą mieć wpływ na organizację – zarówno negatywny jak i pozytywny,

 • identyfikacja zagrożeń i możliwości oraz przeprowadzenie oceny poziomu ryzyka i szans odnoszących się do korupcji i nadużyć,

 • zaplanowanie działań, które mają na celu eliminację lub redukcję poziomu ryzyka dla poszczególnych zagrożeń lub mają na celu wykorzystanie szans,

 • określenie procesów, opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji systemowych (procedur i instrukcji) oraz jednoznaczne określenie roli pracowników i innych osób pracujących w imieniu organizacji w tych procesach ze wskazaniem ich zadań odpowiedzialności i uprawnień,

 • przeprowadzenie badania due-diligence kluczowych partnerów biznesowych, w przypadku których występuje istotny poziom ryzyka korupcyjnego,

 • szkolenie pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz organizacji w celu zapewnienia ich odpowiedniej świadomości z zakresu zagrożeń korupcyjnych, przeciwdziałania im oraz reagowania na nie w przypadku ich wystąpienia.

 

Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu
Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami normy ISO 37001


Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą szkoleń
z zakresu Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego – LINK DO SZKOLEŃ z ZAKRESU ISO 37001Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431


Back to Top